BETH DDYLID YSTYRIED AM IECHYD Y DDAEAR?

0

BETH DDYLID YSTYRIED AM IECHYD Y DDAEAR?
Ein clustiau yw pwysicaf ein corff ac un o'n pum organ synhwyraidd. Mae'r clustiau yn un o'n horganau sensitif iawn ac maent hefyd yn effeithiol iawn ar gydbwysedd y corff. Fodd bynnag, gall llawer o broblemau iechyd godi oherwydd diffyg rhagofalon ar gyfer y clustiau o ran iechyd. Mae yna ystyriaethau i leihau'r problemau iechyd hyn.
Rhaid defnyddio plygiau clust 1.Ear mewn amgylcheddau uchel.
Gall gweithwyr mewn gweithleoedd uchel fod yn agored i golli clyw oherwydd sŵn sy'n digwydd yn ystod gweithgareddau'r gweithle. Y tu allan i'r gweithle, gall y synau hyn hefyd niweidio iechyd y glust, fel cyngherddau, clybiau nos, stadia, cerbydau modur uchel neu lais yr unigolyn yn agos. Mewn achosion o'r fath, mae defnyddio plygiau clust yn bwysig iawn ar gyfer iechyd ein clustiau. Mae plygiau clust yn gyfleus i'w defnyddio ac yn hawdd eu cyrraedd. Mae'r plygiau clust a ddefnyddir gan gerddorion wedi'u gwneud yn arbennig.
2. Ni ddylech wrando ar gerddoriaeth uchel. 
Heddiw, gyda datblygiad technoleg, mae'r defnydd o glustffonau wedi dod yn eang. Fodd bynnag, mae defnyddio clustffonau wedi dod â rhai risgiau iechyd ynghyd â'i fanteision. Gall gwrando ar gerddoriaeth rhy uchel trwy glustffonau achosi colli clyw yn y tymor hir. Os ydym am wrando ar y clustffonau, dylid gwrando ar gerddoriaeth am hyd at drigain munud y dydd a hyd at chwe deg y cant o'r gyfrol. O ganlyniad i'r ymchwil argymhellir.
Mae clustffonau yn y glust yn arbennig o beryglus oherwydd eu bod wrth ymyl y clust clust. Os yn bosibl, bydd dewis clustffonau ar y glust yn fwy buddiol i iechyd y glust. Nid yn unig gyda chlustffonau, ond dylai'r gerddoriaeth sy'n cael ei gwrando yn yr ystafell yn yr amgylchedd fod mor isel â phosib.
Ni ddylid defnyddio swab cotwm i lanhau clustiau.
Mae swabiau cotwm yn gyffredin iawn y dyddiau hyn. Mae'r dull hwn yn cael ei ffafrio yn arbennig i lanhau'r cwyr a ffurfiwyd yn y glust. Ond mae'n arferol cael rhywfaint o gwyr yn y clustiau, ond mae'n bwysig iawn hefyd. Mae'r clustiau'n hunan-lanhau ac mae'r cwyr yn atal llwch a gronynnau niweidiol eraill rhag mynd i mewn i'r gamlas. Gall defnyddio swabiau cotwm ar gyfer hyn yn unig achosi niwed mawr i'r pwyntiau sensitif yn y glust.
Gall pobl sydd â chlust-wen gormodol lanhau'r ardal o amgylch y gamlas yn ysgafn gyda lliain llaith neu ddefnyddio glanhawr cwyr clust a argymhellir yn argymhelliad y meddyg. Mae glanhawr cwyr clust yn meddalu'r cwyr gwenyn fel y gall y clustiau ddiarddel y cwyr yn ddigymell yn y pen draw.
Dylid cadw clustiau'n sych bob amser.
 Gall lleithder gormodol achosi i facteria dyfu yn y glust a leinio tu mewn i'r glust, haint a nam ar y clyw. Yn enwedig yn yr haf, ar ôl y môr neu'r pwll, dylai'r clustiau gael eu sychu ychydig gyda thywel. Os na ellir tynnu digon o ddŵr, gellir troi'r pen i'r ochr a tharo'r auricle yn ysgafn. Yn ogystal, gellir defnyddio plygiau clust i sicrhau nad yw dŵr yn mynd i'r glust. Mae'n arbennig o fuddiol i blant.
Dylid cerdded ac ymarfer corff.
Wrth gerdded, ymarfer corff neu redeg, mae'r galon yn pwmpio gwaed o amgylch y corff yn gyflymach ac yn caniatáu iddo ymledu ledled y corff. Mae'r gwaed sy'n cael ei bwmpio i'r clustiau yn helpu i gadw rhannau mewnol y clustiau'n iach ac yn gweithredu ar y lefel uchaf.
Dylid rhoi seibiant adfer i 6.Ears.
Mewn amgylcheddau uchel, yn enwedig mewn stadia, bariau neu glybiau nos, dylid rhoi seibiant adferiad a gorffwys i'r clustiau er mwyn peidio â bod yn agored i sŵn uchel am amser hir. Yn enwedig i'r glust ymlacio, dylai fod wedi mynd allan am bum munud. Yn ôl ymchwil, mae ymchwilwyr wedi darganfod bod angen 16 awr o dawelwch ar eich clustiau ar gyfer noson o synau uchel.
Rhaid cymryd meddyginiaethau gyda phresgripsiwn meddyg.
Gall meddyginiaethau a roddir heb bresgripsiwn neu dros y cownter gael sgîl-effeithiau ar y clustiau. Dylid dweud wrth y meddyg am feddyginiaethau y credir eu bod yn effeithio ar y gwrandawiad. Gall methu â gwneud hynny arwain at lawer mwy o ddifrod. Dim ond dan oruchwyliaeth meddyg y dylid defnyddio meddyginiaethau.
Ni ddylid gwneud straen eithafol. 
Gall straen niweidio llawer o organau yn ogystal â niwed i'r glust. Mae straen a phryder yn arbennig o gysylltiedig â tinnitus dros dro neu barhaol. Os yw lefel y straen yn uchel, mae eich corff dan straen ac yn achosi tinnitus; mae'r adwaith greddfol hwn yn llenwi'ch corff ag adrenalin, naill ai'n ei ymladd neu'n eich helpu allan o berygl. Mae'r broses hon yn achosi mwy o bwysau ar eich nerfau, llif y gwaed, tymheredd y corff. Credir yn aml y gall y pwysau a'r straen hwn fynd i'r glust fewnol ac achosi tinnitus mewn rhannau o'r glust.
9) Dylid agor y geg mewn synau uchel iawn.
Mae'r tiwb eustachiaidd yn rheoleiddio'r pwysau yn y glust. Mae un pen o'r tiwb Eustachian yn y ffaryncs ac mae un pen yn y glust ganol. Pan fydd yn agored i synau difrifol, gellir cydbwyso'r pwysau yn y glust trwy agor y geg.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.