Yn achosi Tinnitus?

1

Yn achosi Tinnitus?

Tabl cynnwys

Mae tinitws yn glefyd pwysig iawn y mae llawer o bobl wedi'i wynebu yn ddiweddar. Mae tinitws yn fanylyn pwysig a elwir yn tinnitus ac ni ddylid ei danamcangyfrif. Oherwydd y gall tinnitus gael ei achosi gan broblemau fel llid neu galchiad a achosir yn uniongyrchol gan y glust, neu gall fod yn gynhyrfwr clefyd arall. Mae tinitws fel arfer yn digwydd yn y bilen tympanig neu gall tinnitus ddigwydd yn sydyn mewn cleifion. Yn enwedig o ganlyniad i hylif yn cronni yn y glust ganol, gall tinnitus ddangos ei effaith ar unwaith. Mae tinitws yn glefyd sy'n effeithio ar fywydau pobl mewn ffordd negyddol iawn ac nid yw'n diflannu oni bai ei fod yn cael ei drin am ei achos. Er mwyn dileu'r tinnitus yn llwyr, mae angen adolygu'n gyntaf a yw'r claf yn profi afiechyd arall. Yn enwedig mewn afiechydon fel siwgr a phwysedd gwaed, gall tinnitus ddigwydd. Mae dod o hyd i'r afiechyd sy'n achosi tinitws uniongyrchol yn chwarae rhan bwysig iawn wrth drin y clefyd ac wrth ddileu tinitws.

Sut Mae Tinnitus yn Mynd?

O'r eiliad o tinnitus, dylech weld meddyg ENT ar unwaith. Cyn belled â bod tinnitus yn cael ei drin o fewn y diwrnod cyntaf, gall roi canlyniadau yn gyflym. Fodd bynnag, os yw'n cymryd 1 neu 1 ddiwrnod, gall tinnitus ddod yn gronig. Am y rheswm hwn, y peth cyntaf y byddwch chi'n ei wneud o ganlyniad i tinnitus sydyn wrth wrando ar gerddoriaeth uchel mewn unrhyw amgylchedd neu orwedd yn eich cartref yw cael ei archwilio gan feddyg ENT. Bydd eich meddyg yn penderfynu beth yn union sy'n achosi tinnitus ac yn penderfynu ar opsiwn triniaeth ar ei gyfer. Pan fydd gennych glust-wen yn eich clust, efallai y bydd eich clust yn canu o'i herwydd. Ni ddylai cleifion byth geisio dileu earwax trwy fewnosod sylwedd a fydd yn dod i gysylltiad â'r glust. Yn yr achos hwn, yn lle tynnu'r cwyr, gallwch lusgo'r cwyr yn uniongyrchol tuag at y clust clust. Yn y modd hwn, gall difrifoldeb tinnitus gynyddu pan wneir gweithdrefn anghywir.
yq3R6a Beth Sy'n Achosi Tinitws?

Bwydydd na ddylid eu bwyta i atal tinnitus

Gallwch dynnu ffordd i leihau tinnitus gyda'r bwydydd rydych chi'n eu bwyta. Dylid nodi y dylai'r rhai sy'n defnyddio gormod o halen leihau'r defnydd o halen wrth brofi tinnitus. At hynny, dylid dod ag arferion fel ysmygu ac alcohol i ben yn bendant. Yn bendant, dylech osgoi bwyta caffein. Oherwydd gall caffein wneud tinnitus yn dreisgar iawn. Trwy gydymffurfio â'r holl feini prawf gallwch atal anghysur tinnitus mewn amser byr.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. Mertcan yn dweud

    Mae tinitws yn glefyd pwysig iawn nad yw'n diflannu. Rwyf wedi bod yn cael trafferth gyda tinnitus ers sawl blwyddyn. Fodd bynnag, gobeithio y caiff ei ddatrys yn fuan.

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.