Llawfeddygaeth Clust Scoop Sut mae'n cael ei wneud?

0

Llawfeddygaeth Clust Scoop Sut mae'n cael ei wneud?

Defnyddir technegau newydd i gael gwared ar anffurfiannau yng ngweithrediad clust bwced arbenigwyr esthetig. Y clustiau yw un o'r organau pwysicaf yn esthetig gyda'r effeithiau mwyaf ar ymddangosiad dynol. Gall anffurfiadau yn y clustiau arwain at ymddangosiadau gwael yn ddymunol yn esthetig ymysg pobl. Ymhlith yr anffurfiannau, ni all gwblhau datblygiad y clustiau, ond gall ddigwydd hefyd oherwydd llawer o wahanol resymau. Ymhlith y rhain, yr anffurfiad clust mwyaf cyffredin yw un o'r anffurfiadau mwyaf cyffredin. Un o symptomau pwysicaf y glust fwced yw ei bod yn symud allan o'i hosgo arferol ac yn dangos tuedd amlwg ymlaen. Mae yna nifer o ystyriaethau afrealistig yn y cyhoedd bod hyn yn digwydd yn y groth, neu fod hyn yn digwydd yn ôl safle'r babi yn gorwedd. Gan fod hyn yn hollol anghywir clust bwced yw un o'r problemau ymddangosiad pwysig a allai ddatblygu'n ddiweddarach. I blant, dyma'r amser gorau ar gyfer llawdriniaeth tua 6 oed. Cyn dechrau bywyd ysgol, o ystyried y cyflwr seicolegol, mae'n bwysig iawn gwneud hyn er mwyn atal rhai effeithiau negyddol ar y plentyn. Er mwyn i'r plentyn beidio â phrofi problem seicolegol a pheidio â mynd i fywyd cymhleth yn y dyfodol, rhaid cymryd agwedd sensitif iawn yn erbyn y meini prawf hyn. Er nad oes cyfyngiad oedran ar oedolion sy'n oedolion, gallant gyflawni'r llawdriniaeth hon mewn unrhyw grŵp oedran.
kepcekulak
 

Sut mae Llawfeddygaeth Clust yn cael ei pherfformio?

Mae llawfeddygaeth clust sgwp yn cael ei pherfformio mewn unrhyw ysbyty â chyfarpar llawn gan ddefnyddio anesthesia cyffredinol ar gyfer plant oed 15 a defnyddio anesthesia lleol ar gyfer oedolion yn y grŵp oedran uchaf. Gall y llawdriniaeth gymryd oddeutu hanner awr ar gyfer pob clust. Nod cyffredinol y feddygfa yw cael y ddwy glust i edrych yn naturiol ac edrych hyd yn oed o'r tu allan. Gwneir toriad o gefn yr auricle llawdriniaeth clust sgwp Mae'n cael ei gyflawni. Yn syth ar ôl i'r llawdriniaeth ddechrau, mae'r cartilagau clust yn cael eu siapio a'u cromlinio'n uniongyrchol. Rhoddir pwythau parhaol ar y glust, sydd ag ymddangosiad naturiol ac sy'n dod yn hawdd iawn i'w cyrlio. Mae'n fantais fawr i'r meddygon sy'n perfformio'r llawdriniaeth ddefnyddio'r cymalau a doddodd yn ystod y feddygfa ac a ddiflannodd ar eu pennau eu hunain. Yn y modd hwn, nid yw'r marc pwyth yn glir ac nid oes unrhyw rwymedigaeth i fynd â'r pwythau eto.
kepcekulaks

Scoop Ar ôl Llawfeddygaeth Clust

Yn gyffredinol, nid oes angen i gleifion â llawfeddygaeth glust sgwp fynd i'r ysbyty ar ôl llawdriniaeth. Gall cleifion y gellir eu rhyddhau adref ar ddiwrnod y llawdriniaeth barhau i orffwys gartref heb unrhyw broblemau. Efallai y bydd poen ar ffurf gollyngiadau mân iawn ar ôl llawdriniaeth. Yn rhyddhad â chyffuriau lladd poen arferol, gall y claf deimlo'r boen hon am gyfnod byr iawn. Ar ôl llawdriniaeth, dylai'r clustiau aros wedi'u lapio am ddyddiau 3. Yn ystod y broses hon, dylid osgoi dŵr. Ar ddiwedd y trydydd diwrnod, mae meddygon fel arfer yn dweud wrth eu cleifion a ddylid cymryd bath ar ôl tynnu'r rhwymynnau. Mae cleisio ar ôl llawdriniaeth ar gefn neu flaen y clustiau yn normal. Mae'r cleisiau a'r chwyddiadau a ffurfiwyd yn diflannu ar ôl tua 10 diwrnod. Ar ôl y llawdriniaeth, yn enwedig mae gofal eich clustiau 3 cyntaf yn bwysig iawn. Rhaid amddiffyn y glust rhag yr holl effeithiau a achosir gan ffactorau allanol yn y broses hon. Mae risg y bydd y strwythur cartilag yn dirywio o ganlyniad i unrhyw ergyd i'ch clust a bydd y llawdriniaeth yn methu. Hyd yn oed os nad yw'n peri problem o ran iechyd cyffredinol, gallai beri ichi gael llawdriniaeth ar eich clust eto. Gan y bydd y strwythur cartilag wedi'i ferwi'n llawn ar ddiwedd tri mis, ni all symud y strwythur cartilag hyd yn oed os oes unrhyw effaith yn y broses hon. Felly, ni fydd unrhyw risg o anffurfiad, gan na fydd unrhyw risg. Er bod siâp y clustiau nid yn unig yn cael ei wella yn ystod y llawdriniaeth sgwpio, dylid gwybod bod newidiadau cadarnhaol iawn yn digwydd ym myd seicolegol yr unigolion. Unigolion nad oes raid iddynt guddio eu clustiau mwyach gweithrediad clust bwced Diolch iddyn nhw mae ganddyn nhw bersonoliaeth gref iawn.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.