BETH YW'R CRISIS GALON?

0

Dyma'r anafiadau sy'n digwydd yng nghyhyr y galon o ganlyniad i amddifadu cyhyr y galon o ocsigen am gyfnod o ganlyniad i'r rhwystr ym mhrif gychod maethlon y galon. Mae trawiad ar y galon yn glefyd ar unwaith a gall arwain at ganlyniadau angheuol. Trawiad ar y galon yn y byd ac yn Nhwrci rhengoedd cyntaf yn y achos safle o farwolaeth. Mae pob marwolaeth 100 yn ein gwlad yn cael ei achosi gan afiechydon y galon a'r galon.

Beth yw'r ffactorau sy'n sbarduno trawiadau ar y galon?

Y prif ffactorau sy'n sbarduno trawiadau ar y galon yw; diabetes, colesterol uchel a phwysedd gwaed uchel yw'r prif resymau. Yn ogystal â bwyta sigaréts, mae rhagdueddiad dros bwysau, teuluol a genetig wedi'u cynnwys. Mae straen a ffordd o fyw dwys, ffordd o fyw eisteddog gormodol hefyd yn sbarduno rhesymau. Mae oedran hefyd yn effeithiol o ran trawiad ar y galon. (35 mewn dynion ar ôl oedran, 45 mewn menywod a chyfnod ôl-esgusodol).

Beth yw symptomau trawiad ar y galon?

Y symptom mwyaf cyffredin yw poen yn y frest. Mae'r rhain fel arfer yn boen sy'n para mwy na munudau 20. Er y gall y boen hon fod yng nghanol y frest, gellir ei theimlo yn y cefn, yr ysgwyddau, y gwddf a'r abdomen. Yn ogystal â phoen, gellir ychwanegu chwysu ac chwydu mewn rhai achosion. Yn ychwanegol at y symptomau hyn, mae anadl, cyfog, cryndod, arafu’r pwls, oeri’r croen a chleisio.

Beth ddylid ei wneud ar unwaith?

Ni ddylai'r person sy'n cael trawiad ar y galon fwyta nac yfed ar y foment honno, ond dylai yfed dim ond un gwydraid o ddŵr ac un aspirin. Yn ogystal, wrth i'r peswch gynyddu llif y gwaed dros dro, dylid cau'r ffroenau a dylid ceisio peswch yn gryf. Os gall y person ei agor yn yr ystafell neu'r lle, agorwch y ffenestr. Yn ystod trawiad ar y galon, dylai un eistedd neu orwedd yn lle sefyll. Peidiwch â mynd i mewn o dan ddŵr oer neu boeth. Yn enwedig mae dŵr oer yn beryglus iawn mewn achosion o'r fath. Gall beri i'r llongau gontractio, gan waethygu'r sefyllfa bresennol.

Sut i Ddweud Trawiad ar y Galon

Profion gwaed, ecocardiograffeg, a chathetriad cardiaidd.
Sut mae trawiad ar y galon yn cael ei drin?
Y dyddiau hyn, y dull mwyaf cyffredin yw agor y llongau sydd wedi'u cynnwys gan falŵn neu stent. Po gyflymaf y bydd ymyrraeth y llongau hyn ac agoriad y llongau rhwystredig, y lleiaf o niwed i'r achos. Hynny yw, mae'r oedi wrth ddarparu llif gwaed yn cynyddu'r tebygolrwydd o ddifrod.

Beth yw'r ffyrdd i atal trawiadau ar y galon?

Er mwyn osgoi trawiad ar y galon, yn gyntaf rhaid gwneud rhai newidiadau yn ei ffordd o fyw. Os oes angen ichi edrych ar y rhain yn fyr; yn gyntaf, dylai'r person adolygu'r diet. Dylai roi sylw i ddeiet iachach. Eitem arall ddylai fod mesuriadau'r waist. Oherwydd bod braster sydd wedi'i gronni o amgylch y waist a'r abdomen yn cynyddu'r risg o glefyd cardiofasgwlaidd. Bydd chwaraeon rheolaidd yn lleihau'r risg o drawiad ar y galon. Dylai hefyd reoli iechyd a seicoleg yr unigolyn a rhoi sylw i'r amddiffyniad. Dylai'r defnydd o alcohol a sigaréts fod yn gyfyngedig. Dylid hefyd ystyried cysgu rheolaidd a byw mewn straen. Dylid ystyried colesterol a phwysedd gwaed os yw'n un o'r pwyntiau pwysig i atal trawiadau ar y galon. A byddwch yn ofalus i beidio ag uwchraddio.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.