Ysgolion Iaith y DU

0

A yw dysgu iaith dramor yn dod yn fwy a mwy pwysig bob dydd? Sut a ble i ddysgu iaith dramor? Beth yw manteision mynd i wledydd tramor i ddysgu iaith dramor? Mae gwybodaeth fanwl yn barhad ein herthygl.

Y cyfeiriad cywir ar gyfer addysg iaith: y DU

“Iaith, bod dynol…” meddai ein cyndeidiau. A yw hynny'n wir mewn gwirionedd? Felly pam mae person yn dod yn ail berson pan fydd ef neu hi'n dysgu iaith dramor, a pham? Nid yw bywyd dynol yn gwylio mewn ffordd benodol, mae gan ddatblygiad newydd bob dydd resymau gwahanol y tu ôl i bob datblygiad. Er enghraifft, mae gwahaniaeth sylweddol rhwng nifer y bobl a aeth dramor yn eu bywyd masnachol hyd at 100 mlynedd yn ôl a nifer y bobl a aeth dramor i fasnachu yn 2019. 100 mlynedd yn ôl, byddai pobl yn treulio'u dyddiau ar y ffyrdd i fynd i wlad arall, nid i bobl, i fynd i ddinas wahanol, hyd yn oed o un dref i'r llall. Roedd ein cyndeidiau, a ddywedodd “yn berson iaith anda mewn cyfnod mor anodd, yn ymwybodol bod dysgu iaith dramor yn anghenraid yn ôl amodau’r diwrnod hwnnw. Mae ein hamser yn amser cyfoethog, datblygedig o ran technoleg, gwyddoniaeth a diwylliant, ac mae nifer y bobl sy'n teithio dramor am resymau masnach a rhesymau eraill yn fwy. I aros dramor neu i dreulio amser, mae angen i chi wybod iaith y gyrchfan. Os nad oes mez unrhyw ffordd, dim nodwedd özel iaith, byddai'n anodd i berson aros dramor. Wrth gwrs, mae dysgu iaith pob gwlad yn cymryd amser ar ei phen ei hun, ond bydd dysgu iaith fyd-eang fel Saesneg yn ysgafnhau'r baich. Ysgolion Saesneg Efallai y dylid lledaenu ac archwilio'r mater.

Pam ysgolion yn y DU?

Beth yw'r sylw mwyaf manwl i ddewis gwlad ar gyfer addysg? Wrth gwrs, amodau byw'r wlad, yr amodau byw a'r gwerthoedd sydd ganddi o bwys course Wrth gwrs, mae pawb eisiau byw mewn lle sy'n gyfoethog yn y tri phrif bwnc hyn. Mae dimensiwn addysgol y gwaith hwn hefyd; System addysg gwlad yw'r ffactor pwysicaf sy'n pennu ansawdd y wlad ac mae gan y DU system addysg o ansawdd sydd wedi gadael llawer o wledydd yn y byd ar ôl. Wrth esbonio'r rhesymau, efallai y dylai'r agwedd hon ar y DU gymryd y lle cyntaf. Ysgolion Saesnegyn cael ei fonitro'n barhaus gan y sefydliadau perthnasol a rhoddir cyfnod penodol o amser i ddileu unrhyw ddiffygion. Os na chaiff y diffygion eu dileu o fewn y cyfnod hwn, rhoddir cosbau difrifol. Am y rheswm hwn, byddai'n briodol gwneud arfarniad da ar gyfer bron pob un o'r ysgolion iaith sy'n darparu addysg yma. Mae gwerthoedd diwylliannol y wlad hon hefyd yn bwysig. Mae ei hanes, sydd wedi bod yn filoedd o flynyddoedd yn ôl, ei ddylanwad ar y byd a llawer o agweddau eraill, yn dangos bod gan y wlad strwythur cyfoethog. Mae'r diwylliant y maent wedi'i ymestyn i wledydd o dan sofraniaeth hirdymor yn parhau i fodoli hyd yn oed mewn gwledydd sydd wedi dominyddu heddiw. O ganlyniad, mae'n bosibl rhagweld y byddai'n ddewis delfrydol i astudio iaith mewn gwlad sydd â hanes mor wreiddiau a phwysigrwydd sylweddol ar y byd.

Camwch i mewn i'ch gyrfa!

Os ydych wedi penderfynu dysgu iaith ar ôl y rhesymau a grybwyllwyd uchod a strwythur cyffredinol Lloegr, byddwn yn bendant yn gwneud Lloegr yn ddewis cyntaf i chi. Er ei bod yn wlad sy'n darparu addysg iaith mewn sawl rhan o'r byd; Credwn nad oes gwlad mor helaeth â Phrydain o ran hawliau sy'n gyfoethog, yn ddisgybledig ac yn cael eu cynnig i fyfyrwyr. Ysgolion Saesneg Gallwch chi gyrraedd y wybodaeth angenrheidiol am ysgolion iaith o'n gwefan er mwyn ychwanegu llwyddiant at eich bywyd gyrfa a chyrraedd y lle rydych chi ei eisiau. Y gorau i chi, y peth iawn i'ch addysg yw Lloegr. Am fanylion https://alternatifecs.com/ingiltere-dil-okullari/ tudalen.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.