Cyfarchion a Ffarwelio yn Saesneg

0

Helo, yn y wers hon fe welwn frawddegau cyfarch Saesneg a brawddegau hwyl fawr Saesneg. Byddwn yn dysgu cyfarchion Saesneg, gan gofio'r sefyllfa, dweud sut ydych chi'n gwneud yn Saesneg a ffarwelio yn Saesneg fel hwyl fawr, bye bye, bye bye. Byddwn yn gweld enghreifftiau o gyfarchion a hwyl fawr yn Saesneg. Yn olaf, byddwn yn canolbwyntio ar destunau enghreifftiol cyfarchion a ffarwelio yn Saesneg.

Fel mewn unrhyw iaith, mae'n bwysig cyfarch cyn dechrau sgwrs yn Saesneg. Yn y testun hwn Ymadroddion cyfarch Saesneg byddwn yn siarad am. Yma gallwch ddysgu'r hyn sy'n cyfateb i eiriau cyfarch Twrceg Saesneg. Gyda llawer o ymarfer, gallwch atgyfnerthu eich astudiaethau Saesneg a gwella'ch Saesneg dyddiol yn hawdd.

Dedfrydau Cyfarch Saesneg

Mae angen ymarfer siarad Saesneg ar bob siaradwr anfrodorol, ond yn aml mae'r rhan anoddaf yn dechrau arni. Mae yna lawer o sianeli y gallwch eu defnyddio i ddechrau siarad Saesneg. P'un a ydych chi'n siarad wyneb yn wyneb, ar-lein neu ar y ffôn, mae cyfarchion a ffarwelio yn rhan bwysig o ddechrau sgwrs yn Saesneg. Gallwch chi ddysgu'r pwnc hwn yn hawdd trwy ddysgu ychydig o gyfarchion cyffredinol a cheisio eu defnyddio ym mywyd beunyddiol. Yn yr erthygl hon, byddwn yn ymdrin â rhai cyfarchion, cwestiynau a brawddegau cyffredin mewn deialog Saesneg.

Yn dibynnu ar amser y dydd, gall fod yn wahanol ichi ddechrau cyfarch brawddegau.

Sabah “Bore da”

Canol dydd "prynhawn Da"

gyda'r nos "noswaith dda"

nos "nos da"

enghraifft

A: Roedd yn braf cwrdd â chi. Noswaith dda!

B: Noswaith dda! Welwn ni chi fory.

A: Braf cwrdd â chi. Noswaith dda!

B: Noswaith dda! Welwn ni chi fory.

Y rhai mwyaf sylfaenol yw'r brawddegau o gwrdd a ffarwelio. Mae rhai patrymau deialog wrth gyfarch. Yn yr adran hon, rydym yn cynnwys yr ymadroddion cyfarch cyntaf a ddefnyddir amlaf. Y ffordd fwyaf cyffredin o siarad ar ddechrau'r cyfarchiad yw ar ffurf cofio'r sefyllfa.

 • Sut wyt ti? (Sut wyt ti?)
 • Rwy'n iawn
 • Diolch yn iawn, a chi? (Dwi'n iawn diolch a ti?)
 • Ddim yn rhy ddrwg
 • Sut wyt ti? (Sut wyt ti?)
 • Sut mae'n mynd? (Sut mae'n mynd)
 • Wyt ti'n iawn? (Wyt ti'n iawn?)
 • Sut wyt ti'n teimlo? (Syt wyt ti'n teimlo?)
 • Sut mae pethau? (Sut mae'r sefyllfa?)
 • Beth sy'n newydd? (Beth sydd i fyny?)
 • Beth sy'n Digwydd? (Beth ydych chi'n ei wneud, beth sy'n digwydd yn eich bywyd?)
 • Beth sy'n Digwydd? (Sut mae'ch bywyd yn mynd?)
 • Sut mae popeth? (Sut mae'r sefyllfa, sut mae pethau?)
 • Sut mae'r byd yn eich trin chi? (Sut wyt ti gyda bywyd?)
 • Beth sydd i fyny? (Beth sydd i fyny, beth sydd i fyny?)
 • Ble dych chi wedi bod? (Ble oeddet ti?)
 • Sut mae busnes? (Sut mae pethau?)

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Unwaith eto, gellir ateb rhai patrymau mewn ymateb i'r cwestiynau hyn. Gallwch ddod o hyd i'r rhai a ddefnyddir amlaf yn y rhestr isod. Yn bendant, dylech geisio defnyddio brawddegau cyfarch Saesneg i holi ac ateb patrymau yn eich bywyd bob dydd.

 • iawn
 • Gwych
 • Dwi'n iawn
 • Cŵl (Fel Bom)
 • Rwy'n cŵl
 • Mae pob hawl (Ddim yn ddrwg)
 • Ddim yn ddrwg
 • Gallai fod yn well
 • Rwyf wedi bod yn well
 • Ddim mor boeth
 • Felly, felly (Felly, felly)
 • Yr un peth ag arfer
 • Dw i wedi blino
 • Rwy'n bwrw eira o dan
 • Dim mor wych
 • Cadw'n brysur
 • Dim cwynion

Cyfarchion Mwyaf Cyffredin yn Saesneg

Yn enwedig os ydych chi wedi gwylio cyfresi teledu a ffilmiau yn Saesneg, gallwch chi weld bod y patrymau cyfarch fel a ganlyn. Mae'r math hwn o siarad yn un a ddefnyddir yn aml ym mywyd beunyddiol.

A: Hei!

B: Hei ddyn!

A: Sut mae'n mynd?

B: Ddim yn ddrwg. Dal yr un bro. Does gen i ddim swydd. Beth amdanoch chi?

A: Rwy'n iawn.

A: Helo!

B: Helo ddyn!

A: Sut mae'n mynd?

A: Ddim yn ddrwg. Dal yr un bro. Rwy'n ddi-waith. Sut mae'ch un chi?

A: Rwy'n iawn.

Gallwch ddefnyddio “hei” a “hi” yn lle “helo” i gyfarch rhywun. Mae'r ddau yn arbennig o boblogaidd ymhlith pobl ifanc. Mae “Hi” yn addas i’w ddefnyddio mewn unrhyw sefyllfa achlysurol, tra bod “hei” ar gyfer pobl sydd wedi cyfarfod o’r blaen. Os ydych chi'n dweud “hei” wrth ddieithryn, gall fod yn ddryslyd i'r person hwnnw. Sylwch nad yw "Hei" bob amser yn golygu "helo". Gellir defnyddio “hei” hefyd i gael sylw rhywun.

Sut mae'n mynd? a Sut ydych chi'n gwneud? Defnyddio

Sut mae'n mynd, Mae'n golygu. Defnyddir sut ydych chi'n gwneud i olygu sut ydych chi. Mae'r ymadrodd "Sut ydych chi", a ddefnyddir yn arbennig mewn sgyrsiau ffurfiol, hefyd yn golygu sut ydych chi. Mewn ymateb i'r cwestiynau hyn, mae'r rhan fwyaf o bobl yn ymateb cystal. Ond nid yw hwn yn ddefnydd cywir o ran gramadeg. Gallwch chi ateb y cwestiynau fel “mae'n mynd yn dda” neu “Rwy'n gwneud yn dda”. Neu yn uniongyrchol ddilyn y cwestiwn "A chi?" hy “a chi?” gallwch chi ddweud.

 • Rwy'n wych neu rwy'n iawn
 • Rwy'n gwneud yn dda
 • Rydw i wedi bod yn gwneud yn dda iawn
 • Mae fy niwrnod wedi bod yn eithaf da hyd yn hyn
 • ddim yn rhy ddrwg
 • Mae pethau'n dda iawn

Mae'r brawddegau ymhlith yr atebion y gellir eu rhoi i'r cwestiynau hyn.

Beth sydd i fyny?, Beth sy'n newydd?, Beth sy'n digwydd? Defnyddio Cyfarchion yn Saesneg

Beth sydd i fyny?, Beth sy'n newydd?, Neu Beth sy'n digwydd? Gellir cyfieithu cyfwerth y geiriau fel "beth sy'n digwydd, beth sy'n newydd neu sut mae'n mynd". Dyma “sut wyt ti?” Ffyrdd anffurfiol eraill i ofyn. Fe'i defnyddir yn aml i gyfarch rhywun rydych chi wedi'i gyfarfod o'r blaen.

Fel ateb;

 • Dim llawer.
 • Hei, beth sydd i fyny.

A: Hei Mina, beth sydd i fyny?

B: O, hei. Dim llawer. Sut mae'n mynd?

Gellir defnyddio mowldiau.

 • Da eich gweld chi
 • Braf eich gweld chi
 • Amser hir dim gweld
 • Mae wedi bod yn gyfnod

Defnyddir y cyfarchion achlysurol hyn gan ffrindiau, cydweithwyr neu aelodau o'r teulu nad ydych wedi'u gweld ers tro. Mae'n gyffredin i ffrindiau agos gyfarch ei gilydd fel hyn, yn enwedig os nad ydyn nhw wedi gweld ei gilydd ers tro. Fel arfer, “sut wyt ti”, “sut wyt ti wedi bod?” I ddweud sut wyt ti’n iawn ar ôl i’r brawddegau hyn gael eu ffurfio. neu “beth sy'n newydd?" defnyddir mowldiau.

“Mae'n braf cwrdd â chi” ac mae cyfarchion “Yn falch o gwrdd â chi” yn golygu “braf cwrdd â chi”. Os ydych chi'n dweud hyn y tro cyntaf i chi gwrdd â rhywun, bydd yn gyflwyniad ffurfiol a chwrtais. Ond y pwynt i'w nodi yma yw defnyddio'r ymadroddion hyn dim ond pan fyddwn ni'n cwrdd â rhywun am y tro cyntaf. Y tro nesaf y byddwch chi'n gweld y person hwnnw, gallwch chi ddweud “mae'n braf eich gweld chi eto”.

"Sut ydych chi?" "Sut wyt ti?" Mae'r ymadrodd cyfarch hwn mewn gwirionedd yn eithaf ffurfiol ac ni chaiff ei ddefnyddio'n gyffredin iawn y dyddiau hyn.

Ymadroddion Cyfarch Slang Saesneg

Na! (Hei)

Wyt ti'n iawn? Rydych chi'n iawn ?, Neu Alright mate? (Wyt ti'n iawn?)

Howdy! (Beth sydd i fyny / Hi)

Sup? neu Whazzup? (Beth sydd i fyny?)

G'day mate! (Cael diwrnod braf)

Helo! (Beth sydd i fyny / Hi)

Deialogau Cyfarch Sampl 

-Hi ya mam! (Helo mam!)

+ Helo fy mab hyfryd. Sut mae'n mynd? (Helo, fy machgen ciwt. Sut mae'n mynd?)

- Helo Eda, sut mae'n mynd?
- Mae'n mynd yn dda, beth amdanoch chi?
- Rwy'n iawn, wela i chi nes ymlaen.
- Welwn ni chi.

+ Helo, sut mae'ch diwrnod yn mynd?

+ Mae'n mynd yn dda. Rwy'n gweithio nawr.

+ Iawn. Wela'i di wedyn.

+ Welwn ni chi.

Bore da. Ahmet Arda ydw i.

- Yn falch o gwrdd â chi. Fy enw i yw Ece. Sut wyt ti?

-Diolch i chi, dwi'n iawn, ti?

- Rwy'n iawn hefyd.

Ffarwel Ymadroddion yn Saesneg

Brawddegau hwyl fawr Saesneg yw'r pwnc y dylid ei ddysgu yn syth ar ôl y brawddegau cyfarch Saesneg. Mae'n un o'r pynciau y dylech chi bendant gyfeirio ato pan fyddwch chi'n cael sgyrsiau gyda siaradwyr Saesneg.

 • Hwyl fawr.
 • Bye-bye: Bye-bye.
 • Hwyl am nawr:
 • Welwn ni chi nes ymlaen: Welwn ni chi nes ymlaen.
 • Gweler ya: Mae'n dalfyriad o'r ymadrodd Welwn ni chi nes ymlaen.
 • Welwn ni chi cyn bo hir: Welwn ni chi cyn bo hir.
 • Welwn ni chi y tro nesaf: Welwn ni chi y tro nesaf.
 • Siaradwch â chi yn nes ymlaen:
 • Mae'n rhaid i mi fynd ati:
 • Rhaid fy mod yn mynd:
 • Cael diwrnod braf: Cael diwrnod braf.
 • Cael penwythnos da: Cael penwythnos da.
 • Cael wythnos dda:
 • Cael hwyl: Cael hwyl.
 • Cymerwch hi'n hawdd: Fe'i defnyddir i olygu diwrnod da, yn ogystal â dweud byth â meddwl i'r parti arall.
 • Dwi i ffwrdd: Yn nodi y dylai'r person adael yr amgylchedd dywededig.
 • Hwyl fawr: Hwyl fawr.
 • Goodday: Prynhawn da.
 • Nos da: Nos da.
 • Edrychaf ymlaen at ein cyfarfod nesaf: edrychaf ymlaen at ein cyfarfod nesaf.
 • Cymerwch ofal: Gofalwch amdanoch eich hun.
 • Gofalwch amdanoch eich hun: Gofalwch amdanoch eich hun.
 • Ffarwel: Hwyl fawr.
 • Roedd yn braf eich gweld chi eto: Roedd hi'n braf eich gweld chi eto
 • Roedd yn braf eich gweld chi:
 • Mae wedi bod yn braf iawn eich adnabod chi:
 • Yn ddiweddarach: Welwn ni chi nes ymlaen.
 • Laters: Welwn ni chi nes ymlaen.
 • Daliwch chi yn nes ymlaen: Welwn ni chi nes ymlaen.
 • Daliwch chi ar yr ochr fflip: Welwn ni chi nes ymlaen.
 • Rydw i allan: rydw i allan.
 • Dwi allan o fan hyn: dwi ddim yma.
 • Rwy'n gotta jet:
 • Rwy'n gotta pen allan:
 • Rwy'n gotta cymryd i ffwrdd
 • Rhennais gotta:
 • Mewn ychydig: Ar ôl
 • Cael un da: Cael hwyl.
 • Cyhyd: Yn ffarwelio, yn cael ei ddefnyddio'n bennaf mewn colofnau.
 • Alright: Fe'i defnyddir i olygu iawn ac i ddiweddu'r sgwrs.
 • Braf siarad â chi: Mae'n braf siarad â chi.
 • Gwych eich gweld chi: Mae'n wych eich gweld chi.
 • Tan yfory: Tan yfory
 • Mae popeth yn iawn wedyn: Iawn felly.
 • Pob hwyl, bye: Pob dymuniad da, bye.
 • Yn iawn, bawb, mae'n bryd mynd i ffwrdd:
 • Beth bynnag, bois rydw i'n mynd i symud:
 • Roedd yn hyfryd siarad â chi:
 • Cheerio: Mae'r hen air Saesneg hwn yn golygu hwyl fawr.
 • Cadwch mewn cysylltiad: Gadewch i ni aros mewn cysylltiad.
 • Cadwch mewn cysylltiad: Gadewch i ni aros mewn cysylltiad.
 • Dal i fyny gyda chi yn nes ymlaen:
 • Gobeithiaf eich gweld yn fuan:
 • Byddwch yn dda: Byddwch yn dda, gofalwch amdanoch eich hun.
 • Mwynhewch weddill eich diwrnod:
 • Tan 'rydyn ni'n cwrdd eto:
 • Arhoswch allan o drafferth:
 • Brysiwch yn ôl: Brysiwch, gwelwch chi.
 • Dewch eto: Welwn ni chi eto.
 • Byddwn yn eich gweld chi:
 • Welwn ni chi yn fy mreuddwydion:
 • Welwn ni chi rownd: Welwn ni chi.
 • Welwn ni ychydig mwy: Welwn ni chi cyn bo hir.
 • Welwn ni chi rywbryd: Welwn ni chi rywbryd.

Cyfarchiad Saesneg a Deialog Ffarwel

helo: helo

Sut wyt ti? : Sut wyt ti?

Cyflwyno'ch hun: Cyflwyno'ch hun

Rwyf am gyflwyno fy hun. : Rwyf am gyflwyno fy hun.

Fy enw i yw Hüseyin. : Fy enw i yw Huseyin.

Hussein ydw i: Hussein ydw i.

Beth yw dy enw? : Beth yw eich enw (eich enw)?

Hassan ydw i. : Rwy'n hasan.

Dyma Ayşe. : Dyma Ayşe.

Dyma fy ffrind. : Dyma fy ffrind.

Hi yw fy ffrind agosaf. : Ef yw fy ffrind gorau.

Braf cwrdd â chi. : Braf cwrdd â chi (braf cwrdd â chi)

Os gwelwch yn dda i gwrdd â chi. : Rwy'n falch o gwrdd â chi.

fi hefyd! : Fi hefyd (sy'n golygu fy mod i'n falch hefyd)

Rwy'n falch ein bod wedi cwrdd. : Neis cwrdd â chi.

O ble wyt ti? : O ble wyt ti)?

Rwy'n dod o Dwrci. : Rwy'n dod o Dwrci (dwi'n dod o Dwrci)

Welwn ni chi nes ymlaen: Welwn ni chi nes ymlaen. (Welwn ni chi eto)

Welwn ni chi fory

Hwyl fawr: Hwyl fawr (hwyl fawr hefyd)

Hwyl: Hwyl fawr (hwyl fawr hefyd)

Hwyl fawr: Hwyl fawr

Sampl Deialog Saesneg – 2

A: Rydw i'n mynd i Bodrum gyda fy ngŵr. Rydw i'n mynd i Bodrum gyda fy ngwraig.

B: Da iawn. Cael gwyliau braf. Neis iawn. Cael gwyliau braf.

A: Diolch yn fawr. Welwn ni chi wythnos nesaf. Diolch yn fawr iawn. Welwn ni chi wythnos nesaf.

B: Hwyl fawr. Hwyl Mr.

A: Dewch eto yn fuan, iawn? Dewch yn ôl yn fuan, iawn?

B: Peidiwch â phoeni, byddaf yma fis nesaf. Peidiwch â phoeni, byddaf yma fis nesaf.

A: Iawn felly, cael taith braf. Iawn felly, cael taith braf.

B: Diolch. Welwn ni chi! Diolch. Wela'i di wedyn.

A: Byddaf yn gweld eisiau cymaint arnoch chi. Byddaf yn gweld eisiau cymaint arnoch chi.

B: Fi hefyd, ond byddwn ni'n cwrdd eto. Fi hefyd, ond byddwn ni'n cwrdd eto.

A: Rwy'n gwybod. Ffoniwch fi yn iawn? Rwy'n gwybod. fy ffonio yn iawn?

B: Byddaf. Gofalwch amdanoch eich hun. Byddaf yn galw. Gofalwch amdanoch eich hun.

Mae hefyd yn bwysig i fyfyrwyr ysgolion cynradd ddysgu patrymau cyfarch Saesneg a hwyl fawr. Dyma'r pynciau sydd wedi'u cynnwys yng nghwricwlwm y cwrs. Gellir chwarae fideos a chaneuon cyfarch Saesneg i atgyfnerthu'r pwnc hwn yn hawdd. Gyda gemau byr, gall myfyrwyr gyfarch a ffarwelio â'i gilydd.

Testun Darllen Cyfarch Saesneg

NS! Braf cwrdd â chi! Fy enw i yw John Smith. Rwy'n 19 ac yn fyfyriwr yn y coleg. Es i i'r coleg yn Efrog Newydd. Fy hoff gyrsiau yw Geometreg, Ffrangeg a Hanes. Saesneg yw fy nghwrs anoddaf. Mae fy mhroffeswyr yn gyfeillgar ac yn graff iawn. Dyma fy ail flwyddyn yn y coleg nawr.

Cyfarchion Saesneg Lyrics

Mae caneuon yn ffordd wirioneddol effeithiol o ddysgu geiriau newydd a gwella ynganiad. Mae caneuon actio yn arbennig o dda i blant ifanc iawn oherwydd gallant ymuno hyd yn oed os na allant ganu'r gân eto. Mae gweithredoedd yn aml yn dynodi ystyr y geiriau yn y gân. Gallwch chi ganu'r gân isod gyda'r plant trwy eu cefnogi gyda symudiadau a gallwch chi eu hatgyfnerthu'n hawdd.

bore da. bore da.

bore da. Sut wyt ti?

Rwy'n iawn. Rwy'n iawn. Rwy'n iawn.

Diolch yn fawr.

Prynhawn Da. Prynhawn Da.

Prynhawn Da. Sut wyt ti?

Dwi ddim yn dda. Dwi ddim yn dda. Dwi ddim yn dda.

O na.

noswaith dda. noswaith dda.

noswaith dda. Sut wyt ti?

Rwy'n wych. Rwy'n wych. Rwy'n wych.

Diolch yn fawr.

I rieni sydd eisiau dysgu Saesneg i'w plant gartref, mae hefyd yn bwysig dechrau gyda chyfarchion a brawddegau ffarwel. Sefydlu trefn ar gyfer dysgu Saesneg gartref. Mae'n well cael sesiynau byr, aml yn hytrach na sesiynau hir, anaml. Mae pymtheg munud yn ddigonol ar gyfer plant ifanc iawn. Gallwch ymestyn y sesiynau yn raddol wrth i'ch plentyn heneiddio ac wrth i'r amser canolbwyntio gynyddu. Cadwch weithgareddau'n fyr ac yn amrywiol i gael sylw eich plentyn. Er enghraifft, gallwch chi chwarae gêm Saesneg bob dydd ar ôl ysgol neu ddarllen stori Saesneg gyda'ch plant cyn mynd i'r gwely. Os oes gennych le gartref, gallwch greu cornel Saesneg lle gallwch gadw popeth wedi'i gysylltu yn Saesneg, boed yn lyfrau, gemau, DVDs neu bethau y mae eich plant yn eu gwneud.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.