Rhagenwau personol Saesneg

1

Yn y wers hon, byddwn yn ymdrin â rhagenwau personol Saesneg, mewn geiriau eraill, rhagenwau personol Saesneg. Mae rhagenwau personol Saesneg fel arfer yn cael eu dysgu mewn dosbarthiadau Saesneg gradd 9fed neu 10fed radd fel ailadrodd mewn ysgolion uwchradd.

Faint Yw Rhagenwau Personol Saesneg?

Dysgu Saesneg Mae'r un mor angenrheidiol i ddysgu'r iaith hon yn gywir ag sy'n angenrheidiol. Ar y pwynt hwn, un o'r pynciau cyntaf rydyn ni'n dod ar eu traws mewn gwersi Saesneg ers yr ysgol gynradd yw rhagenwau personol. Rhagenwau personol Saesneg; mewn llawer o werslyfrau rhagenwau personol yn pasio fel.

Rhagenwau personol (ar gyfer geiriau sy'n cymryd lle enwau personol)rhagenw personol) yn cael ei enwi. Mae rhagenwau personol Saesneg yn hynod hawdd eu deall. Yn Nhwrceg, gallwn ddefnyddio ymadrodd fel "aeth allan o'r dref" wrth lunio'r frawddeg "aeth fy nhad allan o'r dref". Yn fyr, mae gennym y fraint o ddweud "gwnaeth hyn", "aeth yno" heb darfu ar ystyr y brawddegau. Rhagenw personol yw'r "ef" mewn brawddegau o'r fath.

Yn Saesneg, yn union fel yn Nhwrceg, mae chwe math gwahanol, tri unigol a thri lluosog. rhagenw personol yn digwydd. Fodd bynnag, rhagenwau personol unigol “O” yn y canol; hefyd wedi'i rannu'n dri. Mewn geiriau eraill, defnyddir tri rhagenw personol gwahanol: ar gyfer dynion, menywod ac ar gyfer pethau ac anifeiliaid. Ar y pwynt hwn, mae'r gwahaniaeth rhwng Twrceg a Saesneg yn dod i'r amlwg. Tra bod "he" yn cael ei ddefnyddio ar gyfer Ahmet, Ayşe a chath yn Nhwrceg, defnyddir rhagenw personol gwahanol ar gyfer pob unigolyn neu beth yn Saesneg.

Rhagenwau personol Saesneg yn bodoli mewn tair sefyllfa wahanol. Enwebiadol; Er bod rhagenw yn rhagenw sy'n gwneud gwaith, hynny yw, yn yr achos enwebiadol, mae'n symbol o'r rhagenwau personol meddiannol sy'n cael eu cyfeirio tuag at swydd.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Rhagenwau Enwebiadol

rhagenwau enwol; yn cyfeirio at ragenwau personol y mae pawb yn gyfarwydd â nhw. Felly nhw yw'r rhagenwau personol Saesneg rydyn ni'n eu hadnabod. Maent fel a ganlyn.

 • I - I.
 • chi - chi
 • Ef - Ef
 • hi-O
 • it - it
 • Ni - ni
 • chi - chi
 • nhw - nhw

Gallwn esbonio rhagenwau personol gydag amrywiol enghreifftiau.

 • Rwy'n astudio Saesneg ar hyn o bryd.
 • Rydych chi'n berson mor dda.
 • Nid yw'n hoffi cysgu am oriau.
 • Roedd ganddi raddau da yn yr ysgol uwchradd.
 • Mae'n gorlan. Peidiwch â'i ddefnyddio.
 • Rydyn ni'n mynd i ymweld â'n mam-gu yr wythnos nesaf.
 • Ydych chi'n mynd i ymuno â ni?
 • Nid ydyn nhw am ddod i'r ysgol.

Rhagenwau Amcan

Mae'n cyfeirio at y rhagenwau personol sy'n golygu at bwy y cyfeirir gwaith.

 • fi - fi, fi
 • Chi - chi, chi
 • Ef - ef, hi
 • Ei - ef, hi
 • it - ef, hi
 • ni - ni, ni
 • Chi - chi, chi
 • Nhw - nhw, nhw

Rhagenwau gwrthrychol Gallwn ddyfynnu sawl enghraifft.

 • Mae'n siarad amdanaf i!
 • Nid wyf am siarad â chi!
 • Nid yw ein hathro ysgol gynradd yn ei hoffi
 • Cusanodd Tolga hi. Roedd pob ymateb yn syndod.
 • Rhoi e i fi! Dyma ein marciwr bwrdd dosbarth.
 • Roedd fy nhad yn dweud celwydd wrthym ni. Ni ddychwelodd ddiwedd y mis.
 • Nid yw o ddiddordeb i chi! Siaradwch am eich busnes os gwelwch yn dda!
 • Ni wnaeth Sarah eu gwahodd oherwydd bod ganddi ddadl gyda Melisa.

Rhagenwau Meddiannol

meddiannol rhagenwau personol fe'u gelwir yn

 • Mwynglawdd - mwynglawdd
 • eich un chi - eich un chi
 • Teimlo - ei
 • Hers - ei
 • ei - ei
 • Ni - ein un ni
 • eich un chi - eich un chi
 • nhw - nhw

Mae llawer o fyfyrwyr yn ei chael hi'n anodd deall rhagenwau meddiannol Gallwn esbonio'r mater gydag ychydig o enghreifftiau!

 • Oeddech chi'n gwybod mai fi yw'r llyfr nodiadau?
 • Nid yw fy ffôn yn gweithio! Rhowch eich un chi i mi!
 • Y tŷ ar y gornel yw ei.
 • Mae'r bag pinc yn hers.
 • Ni ddylech farnu llyfr yn ôl ei glawr.
 • Ein cartref ni yw'r cartref hwn. Gallwch chi ddod unrhyw bryd rydych chi eisiau.
 • Eich cinio chi yw e. Gallwch chi fwyta nawr.
 • Mae'r gath yn eiddo iddyn nhw. Mae'n ddeniadol iawn.

Rhestr ar y Cyd o Rhagenwau Personol Saesneg

 • I: Fi / Fi: Mwynglawdd / Fi: Fi, Fi
 • Chi: Chi / Yr eiddoch: Yr eiddoch / Chi: Chi, Chi
 • Ef: Ef / Teimlo: Ei / Ef: Ef, Ef
 • Hi: Ef / Hers: Hers / Ei: Ef, Ef
 • Mae'n: Ef / Mae'n: Ef, Ef / Nid oes rhagenw “ei” ar gyfer anifeiliaid difywyd!
 • Ni: Ni / Ni: Ni / Ni: Ni, Ni, Ni
 • Chi: Chi / Yr eiddoch: Yr eiddoch / Chi: Chi, Chi
 • Nhw: Nhw / Nhw: Nhw / Nhw: Nhw

Dedfrydau Enghreifftiol o Rhagenwau Personol Saesneg

Deall rhagenwau personol Mae'n bwysig ymarfer ar eich rhan. Ar y pwynt hwn, byddwn yn ceisio egluro gydag enghreifftiau fel y gallwch ddeall y pwnc.

 • … .. dw i'n eistedd ar y soffa.

Fel y gallwch chi ddyfalu, dylai'r rhagenw personol "I" ddod yn wag yn y frawddeg hon. Fersiwn unigol y person cyntaf o'r ferf ategol yw "am". Felly, sillafu cywir y frawddeg; Bydd yn “Rwy'n eistedd ar y soffa”.

 • … .. yn gwylio'r teledu. Ni ddylem aflonyddu arnynt.

Dylai'r rhagenw personol “They” ddod yn y gwag. Gallai'r rhagenw "chi" ddod hefyd. Fodd bynnag, gallwn ddweud mai'r rhagenw personol gofynnol yma yw'r rhagenw lluosog trydydd person "Nhw", gan fod y frawddeg "ni ddylem aflonyddu arnynt" yn cael ei dilyn.

 • Ydy… o Dwrci? Nid wyf wedi eich gweld o'r blaen.

Y gofod yma yw "Chi". rhagenw unigol ail berson Rhaid i chi ddod. Gallai'r rhagenw “nhw” ddod hefyd. Fodd bynnag, rydym yn deall mai'r person a olygir yma yw'r ail berson yn unigol, gan fod y frawddeg “Nid wyf wedi eich gweld chi yma o'r blaen” yn cael ei dilyn.

 • … Yn mynd adref. Ydych chi eisiau dweud rhywbeth wrtho?

Dylai “ef” ddod yn y gwag yma. rhagenw unigol trydydd person y dylid ei ddefnyddio. Gallai'r rhagenw She or It ddod hefyd. Fodd bynnag, rydym yn deall mai'r person a olygir yma yw'r trydydd person yn unigol, gan fod y frawddeg "Ydych chi am ddweud rhywbeth wrtho" yn cael ei dilyn.

 • Edrychwch arnyn nhw! … .. yn chwarae pêl-droed gyda'i gilydd.

Dylai “nhw” ddod yn y gwag yma. rhagenw lluosog trydydd person y dylid eu defnyddio. Eisoes, gan fod y frawddeg gyntaf yn dweud "edrychwch arnyn nhw", deellir mai'r hyn a olygir yma yw'r trydydd person lluosog.

 • …. yn ddiwrnod rhyfeddol heddiw.

Dylai “fe” ddod yn y gwag yma. rhagenw unigol trydydd person y dylid ei ddefnyddio. Yn y frawddeg hon, sy'n golygu "mae heddiw yn ddiwrnod da iawn", mae angen y trydydd person unigol i'w ddefnyddio'n gywir.

 • … .. yn siarad Saesneg. Mae ein gwersi Saesneg yn ddefnyddiol i ni.

Dylai "Ni" ddod yn y gwag yma. Mewn geiriau eraill, rhagenw lluosog y person cyntaf y dylem gael ei ddefnyddio. Yn y frawddeg arall, deellir mai'r hyn a olygir gan y frawddeg "Mae ein gwersi Saesneg yn hynod ddefnyddiol" yw'r person cyntaf lluosog.

 • Busnes…. Chwaer Kevin?

Fel y gallwch chi ddyfalu, dylai “Hi” ddod yn y gwag yma. Mewn geiriau eraill, trydydd person yn unigol dylid defnyddio rhagenw. Gellid defnyddio'r rhagenw "he" neu "it" hefyd. Fodd bynnag, deellir bod y person a olygir gan y term “chwaer Kevin” yn fenyw. Felly, daw'r rhagenw "She" yn angenrheidiol.

 • …. yn nofio yn y pwll. Nid wyf am eich gwahodd.

Dylai “chi” ddod yn y gwag yma. Hynny yw, rhagenw unigol yr ail berson y dylid eich defnyddio. Gallai'r rhagenw "We or" They "ddod hefyd. Fodd bynnag, gan fod yr ail frawddeg yn dweud "Doeddwn i ddim eisiau eich gwahodd chi", gallwn ddweud mai'r rhagenw personol cywir yma yw "Chi".

 • A yw…. yn y sinema? Ni allaf eu gweld.

Dylai “nhw” ddod yn y gwag yma. rhagenw lluosog trydydd person y dylid eu defnyddio. Gallai'r rhagenw "chi" ddod hefyd. Fodd bynnag, gan fod yr ymadrodd "Ni allaf eu gweld" yn cael ei ddefnyddio yn yr ail frawddeg, gallwn ddweud mai'r rhagenw personol cywir yma yw "Nhw".

Ymarferion Ffurflenni Amcan Saesneg

 • Mae'r athro bob amser yn rhoi y myfyrwyr

Yn y frawddeg hon, tanlinellir rhan “y myfyrwyr”. Gan fod y trydydd person lluosog yn cael ei grybwyll, mae "y myfyrwyr" yn cael ei ddisodli gan "iddyntGellir defnyddio'r rhagenw "". Mewn geiriau eraill, mae'n frawddeg y gellir ei hailysgrifennu fel “mae'r athro bob amser yn rhoi gwaith cartref iddynt”.

 • Rwy'n darllen llyfr i fy chwaer fach.

Yn y frawddeg hon, gwelwn fod y rhan "fy chwaer fach" wedi'i thanlinellu. Gellir defnyddio'r rhagenw "hi" yn lle "fy chwaer fach" gan ei fod yn cael ei grybwyll yn y trydydd person yn unigol. Mewn geiriau eraill, mae'n frawddeg y gellir ei hailysgrifennu fel “Rwy'n darllen llyfr iddi”.

 • Mae'r bechgyn yn marchogaeth eu beiciau.

Yn y frawddeg hon, tanlinellir y rhan "eu beiciau". Gellir defnyddio'r rhagenw "nhw" yn lle "eu beiciau" gan fod y trydydd person lluosog (difywyd) yn cael ei grybwyll. Hynny yw, “Mae'r bechgyn yn marchogaeth iddynt”Yn frawddeg y gellir ei hailysgrifennu fel.

 • Mae fy nhad yn ysgrifennu llythyr at John.

Yn y frawddeg hon, gellir disodli'r John sydd wedi'i danlinellu gan y trydydd person yn unigol. Gan fod John yn enw gwrywaidd, gellir defnyddio'r rhagenw personol "ef" yn lle John. Hynny yw, “Mae fy nhad yn ysgrifennu llythyr ato”

 • Dydw i ddim yn gwybod yr ateb.

Yn y frawddeg hon, gellir defnyddio'r rhagenw unigol (difywyd) trydydd person “it” yn lle'r “ateb” sydd wedi'i danlinellu. Mewn geiriau eraill, mae'n frawddeg y gellir ei hailysgrifennu fel “Nid wyf yn ei hadnabod”.

 • Mae Sally yn mynd i weld Maria.

Yn y frawddeg hon, tanlinellir yr enw Maria. Gan fod Maria yn enw benywaidd, gellir defnyddio'r rhagenw trydydd person yn lle Maria. Mewn geiriau eraill, gellir ei ysgrifennu fel “Mae Sally yn mynd i’w gweld hi”.

 • agored y ffenestr, os gwelwch yn dda!

Yn y frawddeg hon, gellir defnyddio'r rhagenw unigol (difywyd) trydydd person yn lle'r gair sydd wedi'i danlinellu "y ffenestr". Mewn geiriau eraill, mae'n frawddeg y gellir ei hailysgrifennu fel “agorwch hi, os gwelwch yn dda”.

 • allwch chi ddweud y bobl y ffordd i'r maes awyr, os gwelwch yn dda?

Yn lle’r “bobl” sydd wedi’u tanlinellu yn y frawddeg hon, “iddyntGellir defnyddio'r rhagenw "". Felly, dylem ddweud y gellir ysgrifennu'r frawddeg fel “a allwch chi ddweud wrthyn nhw'r ffordd i'r maes awyr, os gwelwch yn dda”.

 • Mae'r llyfrau ar gyfer Peter.

Enw gwrywaidd yw Peter. Felly yn lle Peter rhagenw unigol trydydd person ar gael. Dylid nodi y gellir ysgrifennu'r frawddeg fel “mae'r bocsio iddo ef”.

 • gallwch chi helpu fy chwaer a fi, os gwelwch yn dda?

Mae “fy chwaer a fi” yn golygu fi a fy chwaer fel y rhan sydd wedi'i thanlinellu. Ar y pwynt hwn, dylid crybwyll bod y frawddeg yn golygu "a allwch chi ein helpu ni". "ni" yn lle "fy chwaer a fi" rhagenw personol hynny yw, gellir defnyddio'r rhagenw lluosog person cyntaf. Dylid nodi y bydd y frawddeg yn cael ei hysgrifennu fel “a allwch chi ein helpu ni, os gwelwch yn dda”.

Rhagenwau Meddiannol - Ymarferion Ansoddeiriau Meddiannol

 • Ydy'r cwpan hwn… .. (eich / chi)?

O lif y frawddeg, dylai "eich un chi" ddod. “Ai'ch cwpan chi ydy hwn?” "Oherwydd ei bod yn frawddeg ag ystyr"eich un chiDylid defnyddio ”.

 • Y coffi yw… .. (fy / fy)

Erbyn llif y frawddeg "mwynglawdd“Rhaid dod. Dylid defnyddio “mwynglawdd” gan ei fod yn frawddeg ag ystyr “y coffi hwn yw fy un i”.

 • Y gôt honno yw… .. (hi / hi)

Erbyn llif y frawddeg "hi“Rhaid dod. Dylid defnyddio “hi” gan ei bod yn frawddeg ag ystyr “y siaced hon yw ei”.

 • Mae'n byw yn…. tŷ (hi / hi)

O lif y frawddeg, dylai "pob" ddod. Dylid defnyddio “pob” gan ei fod yn frawddeg sy'n golygu “mae'n byw yn ei dŷ”. “pob tŷHynny yw, dylid defnyddio “hi” gan ei fod yn enw ar ôl y rhagenw ar ffurf ei dŷ.

 • Efallai yr hoffech chi …… (eich / chi) ffôn.

O lif y frawddeg, dylai "eich" dod. Gan fod "eich ffôn" yn cael ei ddefnyddio felly, dylid defnyddio "eich" yn lle "eich un chi".

 • Y car newydd yw …… (eu / nhw)

Erbyn llif y frawddeg "eu hunain“Rhaid dod. Dylid defnyddio “nhw” gan ei fod yn ddefnydd fel “nhw yw'r car hwn”. Dim ond trwy lunio'r frawddeg fel “Mae eu car yn newydd” y gallai fod yn bosibl defnyddio “Eu”.

 • Roedd hi'n coginio… .. (ein / ni) bwyd

O lif y frawddeg, dylai “ein” ddod. Oherwydd ei fod yn golygu "fe goginiodd ein bwyd".

 • Peidiwch â sefyll ymlaen…. (fy / fy) troed

Erbyn llif y frawddeg "my“Rhaid dod. Oherwydd, mae defnydd “fy nhroed” ar gael.

 • Fe roddodd hi…. cês dillad (hi ​​/ hi)

O lif y frawddeg, dylai "pob" ddod. Mae yna ddefnydd fel “pob cês dillad”. Mewn geiriau eraill, mae gan y frawddeg yr enw ar ôl y rhagenw.

 • Cyfarfûm …… (eu /eu hunain) mam

O lif y frawddeg, dylai “eu” dod. Nid yw'n bosibl defnyddio "Theirs mother". Yma, pe bai'r ymadrodd "eu mam" wedi'i danlinellu, gellid defnyddio "hwy" yn lle. Fodd bynnag, nid oes defnydd o'r fath yn y frawddeg hon.

 • A yw hyn…. (eu coffi nhw)?

O ran llif y frawddeg, dylid cyflwyno “eu”. Fel yn yr enghraifft flaenorol, gan fod y rhagenw yn cael ei ddilyn gan yr enw yn y frawddeg, rhagenwau meddiannol ni ellir ei ddefnyddio.

 • Y sgarff lwyd yw… (fy / fy un i)

O ran llif y frawddeg, dylid dod â “mwynglawdd”. Oherwydd, yn y frawddeg, dymunir pwysleisio i bwy mae'r nwyddau'n perthyn. Fel arall, byddai'n rhaid ei ddefnyddio fel "dyma fy sgarff lwyd".

 • Y beic coch hwnnw yw…. (ein / ni)

O lif y frawddeg, dylid dod â “ein un ni”. Yn y frawddeg hon, dymunir pwysleisio i bwy mae'r nwyddau'n perthyn. "Mae'r beic coch yn fy un i" fel mae'n golygu "arthDylid defnyddio ”.

O ganlyniad, rhagenwau personol yn Saesneg Mae'n hynod hawdd ei ddeall. enwol, gwrthrychol, meddiannol Gallwn ddweud bod rhagenwau personol wedi'u grwpio yn dri grŵp gwahanol. Gyda llawer o ymarfer, bydd y pwnc yn hawdd ei ddeall.

Pob un ohonom ers ysgol elfennol Ingilizce Rydyn ni'n gweld y wers. Y wers hon, sy'n bleser mawr i rai ohonom; I rai, mae'n troi'n artaith y mae eisiau dod i ben cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, yn y byd sydd ohoni lle mae'n rhaid i bobl groesi ffiniau, ni ddylid ystyried Saesneg fel pwnc gorfodol fel mathemateg neu wyddoniaeth. Oherwydd, ym mywyd busnes ac ym mhob agwedd ar fywyd bob dydd gallwch chi feddwl amdano. Gwybod Saesneg Mae wedi dod yn anghenraid yn hytrach nag yn anghenraid. Dylai rhagfarnau pobl ynglŷn â'r Saesneg gael eu rhoi am y rheswm hwn. Pawb o fyfyriwr meithrinfa pump oed i weithiwr swyddfa 2020 oed y dyddiau hyn yn y 35au Ingilizce dylai geisio dysgu.

Hanes y Saesneg

Ydych chi erioed wedi meddwl am hanes y Saesneg, yr iaith fwyaf llafar yn y byd ynghyd â Sbaeneg? Mae ymddangosiad y Saesneg yn dyddio'n ôl i'r 5ed ganrif OC. Dechreuodd taith y Saesneg hyd heddiw gyda glaniad tri llwyth Germanaidd a oedd yn meddiannu tiroedd Prydain bryd hynny. Yn ystod anheddiad y llwythau Germanaidd, siaradwyd yr iaith Geltaidd ar bridd Prydain. Fodd bynnag, mae alltudio siaradwyr yr iaith hon i wahanol leoedd gan y goresgynwyr wedi newid llawer o bethau.

Rhwng 450 a 1100 OC, y llwythau Germanaidd goresgynnol y soniwyd amdanynt uchod Ingilizce Canfuwyd eu bod yn siarad iaith a enwwyd ganddynt. Fodd bynnag, nid oedd gan yr hen Saesneg ddim yn gyffredin â Saesneg heddiw o ran ynganu neu sillafu. Pan edrychwn ar Saesneg heddiw, dylem ddweud bod llawer o'r geiriau a ddefnyddir yn cael eu hysbrydoli gan yr hen Saesneg yr ydym yn siarad amdano, er ei fod wedi newid dros y blynyddoedd.

Gyda'r flwyddyn 1100, datblygodd y Saesneg a dechrau'r cyfnod Saesneg Canol, yn union fel yn yr Oesoedd Canol. Y cyfnod hwn; Parhaodd tan ddechrau'r 1500au. Yn 1066, gyda choncwest a meddiannaeth Lloegr gan William y Gorchfygwr, a elwir Dug Normandi, dechreuodd rhai breintiau gael eu profi yn y gymdeithas o ran iaith.

Rhan isaf y boblogaeth, fel yn y system gastiau yn India Ingilizce Wrth siarad, roedd pobl y dosbarth uwch yn siarad Ffrangeg. O ganlyniad i'r sefyllfa hon, yn y 14eg ganrif, daeth iaith o'r enw Saesneg canol i'r amlwg oherwydd cynnwys geiriau o darddiad Ffrengig yn Saesneg. Dylem nodi nad oes gan yr iaith hon unrhyw ddefnydd cyfredol a hyd yn oed bod ei dealltwriaeth yn gyfyngedig.

Datblygiad Saesneg O ystyried hyn, gallwn ddweud mai Saesneg modern sy'n dod ddiwethaf. Gallwn ddweud bod y cyfnod hwn yn cwmpasu'r blynyddoedd 1500 i 1800. O ganlyniad i'r datblygiadau gwleidyddol ac economaidd yn yr 16eg ganrif, dechreuodd pobl Prydain gyfathrebu â chymunedau eraill. Gyda'r Dadeni, daeth llawer o eiriau ac idiomau newydd i'r iaith.

Yn ogystal, roedd dyfeisio'r wasg argraffu yn ddatblygiad a gyflymodd ymddangosiad iaith â statws printiedig. Yn y broses nesaf, paratowyd y tir ar gyfer ymddangosiad geiriau newydd sbon diolch i'r Chwyldro Diwydiannol a thechnoleg. Yn ogystal, roedd y ffaith bod yr Ymerodraeth Brydeinig yn gorchuddio chwarter y ddaear â threigl amser yn ffactor a oedd yn effeithio ar ddatblygiad y Saesneg.

O ganlyniad, gallwn ddweud bod y Saesneg wedi pasio trwy lawer o gamau gwerthfawr dros y blynyddoedd ac wedi dod hyd heddiw.

Pam Ddylen Ni Ddysgu Saesneg?

Pawb, yn ddieithriad, ers dechrau'r 1990au Ingilizce Dywed fod dysgu yn hanfodol. Fodd bynnag, ym meddyliau llawer o bobl, gyda chryn ymdrech a rhagenwau personol saesneg Mae marciau cwestiwn ynghylch pa mor angenrheidiol yw dysgu. mewn ysgolion Addysg Saesneg Mae bellach wedi cyrraedd lefel yr ysgolion meithrin! A hefyd, Ingilizce Mae'n amhosib cyrraedd unrhyw safle ym mywyd busnes heb yn wybod iddo! Mewn geiriau eraill, gallwn ddweud yn hawdd bod y Saesneg yn dod ar draws ym mhob agwedd ar fusnes a bywyd bob dydd.

 • Er bod nifer y siaradwyr brodorol Saesneg yn cael eu galw'n 400 miliwn, bron i 1.5 biliwn o bobl ledled y byd Ingilizce siarad. Saesneg yw'r iaith fwyaf dilys ym mhob cornel o'r byd busnes, addysg, y celfyddydau, diwylliant ac adloniant.
 • Ingilizce Os ydych chi'n gwybod, gallwch chi gadw i fyny â newid byd-eang. Hynny yw, cewch gyfle i ddysgu am y datblygiadau ym mhob cornel o'r byd.
 • Ingilizce Os ydych chi'n gwybod, ni fydd yn rhaid i chi aros i'r adnoddau sydd wedi'u hysgrifennu yn yr iaith hon gael eu cyfieithu i'r Twrceg i'w darllen. Bydd angen Saesneg arnoch nid yn unig i ehangu dramor, ond hefyd i fod y gorau yn eich ardal.
 • Ingilizce Bydd hyn yn cynyddu eich hunanhyder. Byddwch chi'n teimlo'n llawer gwell pan fyddwch chi'n llwyddiannus yn yr hyn rydych chi'n ei wneud. Yn ogystal, wrth i chi ddysgu a siarad Saesneg, byddwch chi'n ennill parch o'ch amgylchedd.
 • Os ydych chi'n dysgu Saesneg ar lefel uwch-ganolradd o ran meini prawf darllen, gwrando, ysgrifennu a siarad, ni fyddwch yn colli unrhyw gyfleoedd swydd nac addysg a ddaw eich ffordd.
 • Iaith addysg ym mhrifysgolion gorau Twrci Ingilizce Gallwn ddweud ei fod. Mewn ysgolion fel Prifysgol Boğaziçi, Prifysgol Dechnegol y Dwyrain Canol, Prifysgol Bilkent, addysgir pob cwrs mewn Saesneg XNUMX%. Os ydych chi'n gwybod Saesneg, gallwch chi basio arholiadau sgipio paratoadol yr ysgolion hyn. Gallwch hefyd fod yn llwyddiannus yn eich cyrsiau yn eich adran.
 • Yn olaf, Rhagenwau personol Saesneg Rhaid inni ddweud bod dysgu yn hynod bwysig ar gyfer datblygiad yr ymennydd. Wrth ddysgu unrhyw iaith dramor, mae'ch ymennydd yn gweithio gyda thechneg wahanol i'r system feddwl y mae wedi arfer â hi. Os ydych chi'n siarad ac yn ysgrifennu gwahanol strwythurau brawddeg yn rhugl, byddwch chi'n gwella'ch meddwl a'ch cof.
llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
 1. Gülçin yn dweud

  Mae'r esboniad o ragenwau personol Saesneg yn dda, ond gallai'r enghreifftiau fod wedi bod ychydig yn symlach.

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.