Ffrwythau Saesneg

Yn y cwrs Darlith Ffrwythau Saesneg hwn, byddwn yn dysgu gwneud brawddegau enghreifftiol am enwau ffrwythau yn Saesneg, sillafu ac ynganu ffrwythau yn Saesneg, a'r ffrwythau Saesneg.

Rydym wedi paratoi delweddau gwych i chi isod. Mae'n haws dysgu Saesneg gyda lluniau. Gallwch chi ddysgu pwnc ffrwythau yn Saesneg yn hawdd gyda'n delweddau blasus a blasus. Dyma'r bendithion coeth y mae ein Harglwydd wedi'u rhoi inni. Yn gyntaf, edrychwch ar yr esboniad darluniadol o ffrwythau Saesneg, yna fe welwch y ffrwythau Saesneg gyda'u cyfwerth Twrcaidd mewn rhestr. Byddwch yn dysgu mwy am ffrwythau yn Saesneg wrth i chi sgrolio i lawr i waelod ein tudalen.

Ffrwythau Saesneg (gyda Lluniau)

ffrwythau saesneg - pîn-afal saesneg
TR: Pîn-afal EN: Pîn-afal
ffrwythau saesneg - grawnwin Saesneg
TR: Grawnwin EN: Grawnwin

ffrwythau saesneg - eirin gwlanog Saesneg
TR: Peach EN: Peach

ffrwythau saesneg - orennau saesneg
TR: Oren EN: Oren

ffrwythau saesneg - banana saesneg
TR: Banana TR: Banana
ffrwythau saesneg - tangerinau saesneg
TR: Tangerine EN: Tangerine

ffrwythau saesneg -english lemon
EN: Lemon EN: Lemon

ffrwythau saesneg - ffigys saesneg
TR: Ffig EN: Ffig

ffrwythau saesneg - saesneg melon
TR: Melon EN: Melon

ffrwythau saesneg - bricyll saesneg
TR: Bricyll EN: Bricyll

ffrwythau saesneg -english cherry
EN: Cherry EN: Cherry

ffrwythau saesneg - english kiwi
TR: Kiwi EN: Kiwi

ffrwythau saesneg - cnau coco saesneg
TR: Cnau Coco EN: Cnau coco

ffrwythau saesneg - grawnffrwyth saesneg
TR: Grawnffrwyth EN: Grawnffrwyth

ffrwythau saesneg - eirin saesneg
TR: Erik EN: Eirin
ffrwythau saesneg - afal saesneg
TR: Apple TR: Afal

ffrwythau saesneg- mefus saesneg
TR: TOP Mefus: Mefus

ffrwythau saesneg - mwyar duon Saesneg
TR: Blackberry TOP: Blackberry

ffrwythau saesneg - saesneg quince
TR: Quince EN: Quince

ffrwythau saesneg - gellyg Saesneg
TR: Gellyg EN: Gellyg

Y mwyafrif o Enwau Ffrwythau Cyffredin yn Saesneg

Fel ym mhob iaith, defnyddir enwau ffrwythau yn helaeth yn Saesneg. Fodd bynnag, mae rhai o'r rhain yn digwydd yn amlach nag eraill. Gwelir y rhain fel a ganlyn; 1. Afal
 2. Apricot
 3. afacado
 4. Banana
 5. Blackberry
 6. Llus
 7. Cherry
 8. cnau coco
 9. Ffig
 10. Grape
 11. Grawnffrwyth
 12. Kiwi
 13. Lemon
 14. calch
 15. Mandarin
 16. Mango
 17. Melon
 18. nectarin
 19. Oren
 20. Papaya
 21. Ffrwythau Passion
 22. Peach
 23. Gellyg
 24. Pinafal
 25. Plum
 26. Pomegranate
 27. Quince
 28. Mafon
 29. Mefus
 30. Watermelon

Argymhellir eich bod yn eu dysgu wrth weithio, nid eu cofio. Oherwydd bydd cofio yn naturiol yn achosi ichi anghofio, os na fyddwch yn ei ailadrodd ar ôl ychydig. Felly, bydd y broses gyfan yn cael ei cholli, a bydd amser yn cael ei wastraffu.

Felly, beth yw cyfwerthoedd Twrcaidd y geiriau hyn a sut mae eu hynganiadau?

Enwau Ffrwythau a Ynganiad yn Saesneg

Pwnc ynganu yw un o'r problemau mawr, yn enwedig ymhlith myfyrwyr a'r rhai sy'n newydd i'r Saesneg. Un o'r rhesymau am hyn yw na roddwyd sylw dyladwy i'r mater. Fodd bynnag, gall ynganiad anghywir fod â gwahanol ystyron mewn rhai achosion.

Mae'r ffrwythau Saesneg cyfatebol a sut maen nhw'n cael eu ynganu fel yn y tabl isod.

Ffrwythau Enwau Twrceg Ynganiad
Afal Elma Epil
Apricot bricyll Eprikit
afacado Afocado Afocado
Banana bananas Adeilad
Blackberry mwyar duon Band arddwrn
Llus Llus Blubery
Cherry Kiraz chery
cnau coco Cnau coco Cnau coco
Ffig ffigys Ffig
Grape grawnwin Llwyd
Grawnffrwyth grawnffrwyth grapefuryt
Kiwi ciwi ciwi
Lemon Limon Lemin
calch Calch laym
Mandarin mandarin Moistine
Mango Mango mengo
Melon melon Melin
nectarin Neithdar Nectrin
Oren orange Orinc
Papaya Papaya pepaya
Angerdd ffrwythau Ffrwythau Angerdd Furiyt ymlaen llaw
Peach eirin gwlanog Bastard
Gellyg gellyg Pierre
Pinafal Pinafal Paynepil
Plum Erik pylam
Pomegranate pomgranad Pomegiranite
Quince gwins cwins
Mafon mafon Razbery
Mefus mefus Bar Sitrow
Watermelon watermelon Wotramel

Tabl I: Ffrwythau yn Saesneg, eu Twrceg a'u hynganiad

Bydd eu dysgu yn gwella'ch geirfa ac yn eich galluogi i ddefnyddio'r iaith yn fwy gweithredol.

Ffrwythau Saesneg

Wrth ddysgu Saesneg, mae geirfa yn bwysig iawn yn ogystal â gwybodaeth ramadeg. Er mwyn siarad Saesneg yn rhugl, mae angen cael geirfa uchel. Yn yr erthygl hon, gallwch ddarllen ystyr enwau ffrwythau yn Saesneg a sut i'w defnyddio yn eich sgwrs bob dydd.

Rhestr eirfa ffrwythau Saesneg Gallwch weld ystyron y ffrwythau a ddefnyddir fwyaf. Cofiwch astudio'r geiriau hyn yn aml, trwy ysgrifennu a siarad, i gofleidio'r ynganiad cywir yn llawn. Bydd ymarfer dweud pob gair yn uchel yn eich helpu i ddysgu Saesneg yn haws.

Dechreuwn gyda chamgymeriad cyffredinol. Mewn gwyddoniaeth fotanegol, dosbarthu planhigion fel ffrwythau a llysiau yw'r hyn y mae llawer o bobl yn ei wybod ar gam. Mae ffrwythau a llysiau yn cael eu dosbarthu yn ôl y rhan o'r planhigyn maen nhw'n dod ohono. Mae gan ffrwyth hedyn sy'n dod o'i blanhigion blodeuol. Daw llysiau o wreiddiau, bylbiau, dail a choesynnau'r planhigyn. Rydyn ni'n aml yn disgrifio rhai o'r ffrwythau hyn fel "llysiau" (ee tomato, afocado, eggplant) ond ffrwythau yw'r rhain mewn gwirionedd.

Mae ganddo werth masnachol gan ei fod hefyd yn cael ei ddefnyddio mewn bwydydd gorffenedig fel ffrwythau, jam a marmaled. Mewn gwirionedd, nid yw pob ffrwyth yn fwytadwy. Ar y dudalen hon, gallwch ddod o hyd i ffrwythau cegin cyffredin gyda'u hystyron.

Ffrwythau Dysgu yn Saesneg

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymarfer pob gair newydd rydych chi'n dod ar ei draws. Ceisiwch ateb y cwestiynau hyn yn arbennig am eich bywyd bob dydd yn Saesneg.

 • Pa un o'r rhain yw eich ffefrynnau?
 • A yw'n hawdd prynu ffrwythau ffres lle rydych chi'n byw?
 • Pa ffrwythau nad ydych erioed wedi rhoi cynnig arnynt?

Cymerwch ddarn o bapur allan i ymarfer ac ysgrifennu ychydig o baragraffau i wella'r eirfa hon (bydd yn eich helpu i gofio geiriau'n haws). Gallwch hefyd ymarfer trwy siarad yn uchel â chi'ch hun neu gyda ffrind.

Ffrwythau mewn Enghreifftiau Dedfryd Saesneg

 1. Banana ydyw.
 2. Melonau yw'r rhain.
 3. Ciwi yw hwn.
 4. Mae yna bedwar oren yn y fasged.
 5. Rwy'n hoffi afalau
 6. Dwi ddim yn hoffi mango.
 7. Nid yw'n hoffi lemwn.
 8. Mae Tangerine yn ffrwyth sitrws.
 9. Fe ddylech chi fwyta ffrwythau bob dydd.
 10. Prynais gilo o afalau.
 11. Rwy'n hoffi ffrwythau sych.
 12. Mae hi'n hoffi bwyta ffrwythau ffres.
 13. Mae Sally yn hoffi sudd ffrwythau.
 14. Mae arogl braf ar y ffrwyth hwn.
 15. Mae yna lawer o goed ffrwythau yn yr ardd.
 16. Ffrwyth haf yw Melon.

Yn gyntaf, ceisiwch gyfieithu'r brawddegau uchod i Dwrceg eich hun. Yna gwiriwch gyda'r canlynol i wirio'ch camgymeriadau. Mae ystyron y brawddegau am y ffrwythau Seisnig hyn fel a ganlyn.

Ystyron Twrcaidd

 1. Banana yw hon.
 2. Melonau yw'r rhain.
 3. Ciwi yw hwn.
 4. Mae yna bedwar oren yn y fasged.
 5. Rwy'n hoffi afalau.
 6. Dwi ddim yn hoffi mangoes.
 7. Nid yw'n hoffi lemonau.
 8. Mae Tangerine yn ffrwyth sitrws.
 9. Mae'n rhaid i chi fwyta ffrwythau bob dydd.
 10. Prynais gilo o afalau.
 11. Rwy'n hoffi ffrwythau sych.
 12. Mae'n hoffi bwyta ffrwythau ffres.
 13. Mae Sally yn hoffi sudd ffrwythau.
 14. Mae gan y ffrwyth hwn arogl braf.
 15. Mae yna lawer o goed ffrwythau yn yr ardd.
 16. Ffrwyth haf yw Melon.

Ffrwythau mewn Cwestiynau Saesneg

 1. Beth yw hyn? - Mae hwn yn oren.
 2. Ydych chi'n hoffi quince? - Ydw, dwi'n hoffi quince.
 3. Ydy Emma yn hoffi bricyll? - Ydy, mae hi'n hoff o fricyll.
 4. Hoffech chi gael rhywfaint o ffrwythau? - Os gwelwch yn dda.
 5. Pa ffrwythau ydych chi'n eu hoffi fwyaf? - Rwy'n hoffi orennau fwyaf.
 6. Ydych chi'n pilio afocado? - Ydw dwi yn.
 7. Beth yw eich hoff ffrwyth? - Fy hoff ffrwyth yw ceirios.
 8. Faint yw cilo o fefus?
 9. Ble mae cnau coco yn tyfu yn y byd?
 10. Sut ydych chi'n bwyta pîn-afal?

Ystyron Twrcaidd

 1. Beth yw hyn? - Mae hwn yn oren.
 2. Ydych chi'n hoffi quince? - Ydw, dwi'n hoffi quince.
 3. Ydy Emma yn hoffi bricyll? - Ydy, mae'n hoff o fricyll.
 4. Hoffech chi gael rhywfaint o ffrwythau? - Os gwelwch yn dda.
 5. Pa ffrwythau ydych chi'n eu hoffi orau? - Rwy'n hoffi orennau fwyaf.
 6. Allwch chi groenio afocado? - Ydw, gwnaf.
 7. Beth yw eich hoff ffrwyth? - Fy hoff ffrwyth yw ceirios.
 8. Faint yw cilo o fefus?
 9. Ble mae cnau coco yn tyfu yn y byd?
 10. Sut ydych chi'n bwyta pîn-afal?

Testun Sampl Ffrwythau yn Saesneg

Mae ffrwythau'n dda iawn i'n hiechyd. Dylai pawb eu bwyta fel arfer. Mae yna lawer o resymau am hyn. Yn gyntaf, nid oes angen i chi eu coginio. Yn ail, mae'n hawdd iawn dod o hyd iddo. Yn drydydd, mae ganddyn nhw ffibr sy'n dda iawn ar gyfer treuliad. Yn ogystal, mae gan ffrwythau galorïau isel. Felly nid ydych chi'n magu pwysau. Ar ben hynny, mae ffrwythau'n atal rhai afiechydon fel clefyd y galon a chanser. Heblaw'r rhain, mae gan ffrwythau fitaminau a mwynau. Yn olaf, mae gan ffrwythau flas ac arogl da iawn. Mae gennych lawer o resymau i gynnwys ffrwythau yn eich arferion bwyd.

Defnyddio Hoffi / Ddim yn Hoffi

Pan rydyn ni'n dweud a ydyn ni'n hoffi ffrwythau ai peidio, rydyn ni'n defnyddio'r gair "fel" ar gyfer ffrwythau rydyn ni'n eu hoffi a "ddim yn eu hoffi" ar gyfer y rhai nad ydyn ni'n eu hoffi.

Brawddegau enghreifftiol ar y pwnc hwn;

 • I fel afal / Ay lik epıl / Rwy'n hoffi / caru afalau.
 • Chi fel quince / yu fel kuins / Rydych chi'n hoffi / caru quince.
 • We fel mefus / wi fel cytrober / rydyn ni'n hoffi / rydyn ni'n caru mefus
 • Chi fel ceirios ceirios / melys / rydych chi'n hoffi / rydych chi'n hoffi ceirios.
 • He fel banana / hi fel bınena / Mae'n hoffi / caru banana.
 • Mae hi'n fel oren / shi lik orınc / Mae'n hoffi / caru oren.
 • Maent yn fel melon / Deylik malın / Maen nhw'n hoffi / caru melon.

Nawr, gadewch i ni roi enghreifftiau o frawddegau negyddol:

 • I ddim yn hoffi Afal / Dwi ddim yn hoffi afalau.
 • We ddim yn hoffi Nid ydym yn hoffi quince / Quince.
 • He ddim yn hoffi eirin / Nid yw'n hoffi eirin.
 • Maent yn ddim yn hoffi bowliwr / Dydyn nhw ddim yn hoffi melon.
 • Chi ddim yn hoffi gellyg / Dydych chi ddim yn hoffi gellyg.

Ffrwythau Saesneg ar gyfer Addysg Gynradd

Ar gyfer myfyrwyr ysgol elfennol, maen nhw'n dysgu pwnc ffrwythau yn Saesneg yn annwyl. Gall dysgu enwau ffrwythau fod yn llawer o hwyl i blant, dyma restr o enwau ffrwythau yn Saesneg y gallwch eu hymarfer gyda'ch rhai bach.

Yn enwedig ar gyfer plant elfennol a chyn-ysgol, gall dysgu Saesneg fod yn haws gyda chaneuon a fideos. Dyma hwyl a syml Geiriau caneuon ffrwythau Saesneg byddwn yn rhannu. Gallwch chi ganu'r gân hon gyda'ch myfyrwyr neu'ch plentyn fel y gallant ymarfer.

"Cân y Ffrwythau" Lyrics

Rwy'n caru orennau.

Maen nhw'n oren ac yn grwn rydw i wir yn eu caru.

Maen nhw'n suddiog a melys ac mor flasus!

Mae orennau'n wych i mi!

Bananas, Bananas, Bananas!

Maen nhw'n sgrymus a fy hoff un.

Maen nhw'n grwm ac yn felyn gyda chroen trwchus iawn.

Mae bananas yn wych i mi!

Mae cymaint o wahanol fathau o ffrwythau.

Allwch chi enwi ond ychydig?

Bananas, Kiwis, Mefus, Eirin gwlanog, Afalau.

Cymaint o wahanol liwiau, siapiau a meintiau.

Ceirios, Grawnwin, Melonau, Gellyg, Pîn-afal a mwy!

Mae mefus yn blasus iawn.

Maen nhw'n gwneud i mi fod eisiau rhwbio fy bol.

Maen nhw'n goch a suddiog ac mor flasus!

Mae mefus yn wych i mi!

Grawnwin Grawnwin Mae grawnwin mewn sypiau!

Maen nhw'n dod mewn gwahanol liwiau, Du, Coch neu Wyrdd!

Maen nhw'n fach iawn ac yn chwaethus, Byrbryd hawdd!

Mae grawnwin yn wych i mi!

Mae cymaint o wahanol fathau o ffrwythau.

Allwch chi enwi ond ychydig?

Bananas, Kiwis, Mefus, Eirin gwlanog, Afalau.

Cymaint o wahanol liwiau, siapiau a meintiau.

Ceirios, Grawnwin, Melonau, Gellyg, Pîn-afal a mwy!

Rwyf wrth fy modd â watermelon. Mae'n ffrwyth ieuengaf pawb.

mae'n wyrdd ar y tu allan ac yn goch ar y tu mewn.

Watermelons gwych i mi!

Dwi'n hoff iawn o ddarnau Pîn-afal.

Maen nhw'n flasus ac yn felys rydw i wir yn eu caru.

Maen nhw'n felyn ac unigryw ac mor flasus!

Mae pîn-afal yn wych i mi!

Mae cymaint o wahanol fathau o ffrwythau.

Allwch chi enwi ond ychydig?

Bananas, Kiwis, Mefus, Eirin gwlanog, Afalau.

Cymaint o wahanol liwiau, siapiau a meintiau.

Ceirios, Grawnwin, Melonau, Gellyg, Pîn-afal a mwy!

P'un a ydych chi'n ceisio dod o hyd i'ch hoff ffrwythau yn yr archfarchnad neu eisiau siarad am ba ffrwythau rydych chi'n eu hoffi a ddim yn eu hoffi, bydd angen i chi wybod enwau'r ffrwythau yn Saesneg. Mae yna lawer o wahanol enwau ffrwythau i'w dysgu ond nid yw hynny'n golygu ei bod hi'n dasg amhosibl, gallwch chi ddysgu ystyr Saesneg unrhyw ffrwyth mewn amser byr trwy ddysgu ychydig ar y tro.

Annwyl gyfeillion,

Fel y gwyddoch, mae dysgu iaith, yn enwedig Saesneg, wedi ennill pwysigrwydd mawr heddiw. Saesneg a ddefnyddir yn fyd-eang yw un o'r pwysicaf o'r rhain. Geiriau yw un o'r cynorthwywyr mwyaf wrth ddysgu Saesneg. Po fwyaf o eiriau sy'n hysbys, y mwyaf o frawddegau y gellir eu ffurfio.

Mae Ffrwythau Saesneg ymhlith yr elfennau sy'n manteisio ar y gofod mwyaf, er y gallant ymddangos yn ddibwys y rhan fwyaf o'r amser. Oherwydd bod ffrwythau Saesneg yn cael eu crybwyll yn aml ym mywyd beunyddiol. Er ei bod yn hysbys bod yna lawer o ffrwythau yn y byd, nid yw eu henwau Saesneg yn hysbys y rhan fwyaf o'r amser.

Yn yr achos hwn, mae problem fawr yn codi os yw brawddeg sy'n cynnwys enwau ffrwythau i'w gwneud. Mae hefyd yn ei gwneud hi'n anodd deall testun sy'n cynnwys enwau ffrwythau. Felly un o'r pethau cyntaf y dylech chi ei wneud wrth ddysgu Saesneg yw ffrwythau yn Saesneg. Os ydych chi newydd ddechrau ac yn chwilio am le ar gyfer yr holl ffrwythau ar y rhestr, cymerwch gip ar ein bwrdd.

Mae ynganiad cywir ym mhob iaith yn bwysig iawn. Oherwydd efallai na fydd yr ynganiad anghywir yn cael ei ddeall gan y person arall. Yn yr achos hwn, ni fydd cyfathrebu yn bosibl. Am y rheswm hwn, gallwch ddysgu sut i ddarllen y geiriau dan sylw o'n tabl.

Beth ddylid ei ystyried wrth ddysgu Saesneg?

Mae yna lawer o gamgymeriadau wrth ddysgu Saesneg. Bydd dysgu diffygiol yn effeithio'n fwy negyddol ar y broses dysgu iaith. Oherwydd ei bod yn anodd iawn cywiro rhywbeth sy'n cael ei gamddeall. Y dyddiau hyn mae llawer o bobl yn cymryd cyrsiau i ddysgu Saesneg. Bydd cael hyfforddiant proffesiynol o'r fath yn dysgu'r iaith hon i chi yn iawn. Fodd bynnag, nid yw'n bosibl cael canlyniadau os na cheisiwch ei ddysgu eich hun.

Ar gyfer hyn, dylid ailadrodd y pethau a addysgir yn y wers y diwrnod hwnnw bob dydd, a dylid gwneud ymdrech bersonol. Os byddwch chi'n gadael yr hyfforddiant mewn geiriau eraill, bydd y canlyniadau'n eithaf isel.

Sut i Ddysgu Saesneg i Blant?

Dylid gwneud addysg iaith yn wahanol rhwng pob grŵp oedran. Os na roddir sylw i hyn, ni fydd pobl yn gallu elwa o'r addysg y byddant yn ei derbyn.

Wrth ddysgu Saesneg i blant, mae angen i chi ei gwneud yn fwy o hwyl a gweledol. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn meddwl am fideos a chartwnau Saesneg yma. Fodd bynnag, bydd effeithlonrwydd dysgu gyda fideos yn is, gan nad yw Saesneg plant wedi gwella eto.

Oherwydd wrth ddysgu iaith, dylai plant archwilio a dysgu'r gair maen nhw'n ei weld. Y prif reswm am hyn yw na all plant ddilyn is-deitlau a lleferydd ar yr un pryd.

Ar gyfer hyn, argymhellir eich bod chi'n prynu comics a llyfrau stori Saesneg sy'n addas i blant. Gan fod yr elfennau dan sylw wedi'u seilio'n weledol a chyfwerth Saesneg y gwrthrychau wedi'u hysgrifennu arnynt, bydd dysgu mwy effeithlon yn cael ei wneud. Er enghraifft, pan fydd y gair "banana" yn ymddangos o dan y llun o "banana", bydd yn cael ei ddeall beth ydyw, hyd yn oed os nad yw wedi'i ysgrifennu yn Nhwrceg.

Felly, ceir atebion mwy effeithiol wrth i addysg plant gael ei chefnogi gan ddelweddau gweledol. Fodd bynnag, mae hyn yn wir os yw'r plant yn ifanc iawn. Gellir cael cefnogaeth o fideos a ffilmiau Saesneg wrth gofio geiriau yn hŷn. Fodd bynnag, ni ddylai fod isdeitlau Twrcaidd yma. Oherwydd yn yr achos hwn mae'r ymennydd yn cael ei gyfeirio'n awtomatig yma.

Yn ogystal, dylid ei ddefnyddio ym mywyd beunyddiol waeth beth yw grŵp oedran y myfyriwr. Gall plant ifanc fod o gymorth mawr trwy ymarfer geirfa bob dydd gyda'u rhieni. Gall pobl o grŵp oedran penodol wneud hyn yn hawdd gydag ailadroddiadau dyddiol.

Sut i Ddysgu Saesneg i Bobl Ifanc?

Bydd llyfrau lluniau'n swnio'n syml ac yn ddiflas iddyn nhw os ydyn nhw am ddysgu ieithoedd i bobl ifanc. Am y rheswm hwn, mae angen troi at ddewisiadau mwy proffesiynol a gwahaniaethu'r dulliau er mwyn cael effeithlonrwydd. Ar gyfer hyn, argymhellir hyfforddiant iaith.

Fodd bynnag, mae'n bwysig hefyd cael yr addysg iawn wrth ddysgu iaith. Mewn ysgolion, dylid gwneud gwersi yn gywir ac yn briodol, a dylid cwblhau gwaith cartref yn ddi-oed. Fel arall, os na chaiff ei wneud eto, bydd y materion yn cael eu hanghofio, felly bydd y canlyniadau'n isel.

Mae hefyd yn ateb da i gael addysg broffesiynol y tu allan i ysgolion ac i gofrestru ar gwrs iaith. Oherwydd bod y rhai sy'n dysgu yn y sefydliadau hyn yn siarad eu mamiaith yn gyffredinol. Felly, gall pobl gymryd gwersi mwy effeithiol yn uniongyrchol gan y rhai sy'n siarad eu hiaith eu hunain. Mae cofio geiriau, ar y llaw arall, yn dasg ymarferol y gall unrhyw un ei gwneud ar ei phen ei hun.

Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir mewn sefyllfaoedd fel dysgu gramadeg a strwythur brawddegau. Gan na ellir dysgu'r rhain ar eu pennau eu hunain, byddai'n fwy priodol derbyn hyfforddiant proffesiynol.

Ar gyfer hyn, argymhellir gwneud ymchwil cyn cofrestru ar y cwrs. Oherwydd bod yna lawer o sefydliadau sy'n darparu addysg Saesneg heddiw. Fodd bynnag, nid yw pob un ohonynt o'r un ansawdd. Yr hyn y mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol ohono yma yw pa hyfforddwyr sy'n darparu hyfforddiant, y dogfennau sydd ganddyn nhw, ac a ydyn nhw'n siarad eu hiaith frodorol.

Felly, dylech archwilio polisi addysg y sefydliad. Mae'r wybodaeth hon wedi'i hysgrifennu ar eu gwefan. Heddiw, mae llawer o sefydliadau a chwmnïau yn cynnal eu gwefannau eu hunain. Yma, mae'n rhoi gwybodaeth fanwl amdanynt eu hunain a'r gwasanaethau y maent yn eu darparu. Mae materion fel sut mae'r cyrsiau'n cael eu cyflwyno mewn cwrs iaith, faint o oriau a beth yw'r statws ail-fynediad yn bwysig iawn.

Felly, mae'r rhan fwyaf o sefydliadau iaith yn postio'r wybodaeth hon ar eu gwefannau. Mae'n bosibl cael yr holl wybodaeth angenrheidiol trwy eu gwirio a'u darllen yn fanwl.

Bydd ystyried y rhain i gyd yn eich helpu i ddysgu ffrwythau Saesneg a Saesneg yn well. Fodd bynnag, nid yw pob un ohonynt, fel y soniasom, yn gyfyngedig i hyn. Bydd hyn i gyd yn annigonol os na wnewch ymdrech eich hun.

Felly, bydd ailadrodd geiriau ar eich pen eich hun gartref yn eich helpu i sicrhau mwy o effeithlonrwydd. Mae'r ffrwythau rydyn ni'n eu rhoi i chi yn Saesneg yn bynciau pwysig iawn i chi ddysgu'r ffrwythau a ddefnyddir ym mywyd beunyddiol.


MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.