Dedfrydau Hunan-Gyflwyno yn Saesneg

3

Helo ffrindiau, yn y wers hon, byddwn yn gweld brawddegau hunan-gyflwyniad yn Saesneg, yn cyflwyno ein hunain yn Saesneg, yn samplu deialogau, yn cyflwyno ac yn cyflwyno brawddegau Saesneg, yn cyfarch ymadroddion hwyl fawr yn fyr ac yn mynegi gwybodaeth amdanom ein hunain yn Saesneg.

Cyflwyno Eich Hun yn Saesneg

Mae cyflwyno'ch hun weithiau'n herio pobl, hyd yn oed yn eu hiaith frodorol. Os ydych chi'n mynd i gyflwyno'ch hun i rywun am y tro cyntaf ac yn cael anawsterau, dylech fod yn ofalus i beidio â bod yn swil. Oherwydd gall y mwyafrif o siaradwyr Saesneg brodorol hefyd deimlo'n betrusgar wrth siarad amdanynt eu hunain. Gallwch ddod o hyd i'r cwestiynau mwyaf cyffredin y mae pobl yn eu gofyn i'w gilydd, yn enwedig mewn sefyllfaoedd proffesiynol a chyfweliadau swydd. Yn y wers hon Dedfrydau Hunan-Gyflwyno yn Saesneg byddwn yn gweithio arno.


Sut fyddech chi'n cyflwyno'ch hun yn Saesneg?

Sut i Gyflwyno Eich Hun yn Saesneg?

Mae hunan-gyflwyniad Saesneg yn bwnc a ddefnyddir yn aml mewn arholiadau iaith, Saesneg academaidd, neu Saesneg busnes. Ym mywyd beunyddiol, y peth cyntaf y byddwch chi'n siarad â rhywun rydych chi newydd ei gyfarfod fydd ymwneud â chyflwyno'ch hun. Gallwch hefyd ddysgu'r patrymau cwestiynau a fydd yn eich helpu i ddod i adnabod y parti arall yn y wers hon.

Y patrwm brawddeg cyntaf i'w ddefnyddio yn y dialog hunan-gyflwyniad yw dweud eich enwau wrth eich gilydd. Gallwch weld mwy nag un patrwm o ddweud a gofyn eich enw yn y brawddegau canlynol. Gallwch ddefnyddio unrhyw un, ond dyma'r patrwm a ddefnyddir amlaf a ysgrifennwyd gennym yn y lle cyntaf.

 • Helo, fy enw i yw Eda. Beth yw dy enw?
  (Helo, fy enw i yw Eda. Beth yw eich enw?)
 • Helo, Eda ydw i. Beth yw eich un chi?
  (Helo, Eda ydw i. Beth yw eich un chi?)
 • Gadewch imi gyflwyno fy hun. Eda ydw i.
  (Gadewch imi gyflwyno fy hun. Eda ydw i.)
 • A gaf i gyflwyno fy hun? Eda ydw i.
  (A gaf i gyflwyno fy hun? Eda ydw i.)
 • Hoffwn gyflwyno fy hun. Fy enw i yw Eda.
  (Hoffwn gyflwyno fy hun. Fy enw i yw Eda.)

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!


Gallwch chi ddweud yn iawn ar ôl "Braf cwrdd â chi yn SaesnegGallwch weld mwy nag un ffurf o'r frawddeg isod. Unwaith eto, dyma'r patrwm cydnabod a ddefnyddir amlaf a ysgrifennwyd gennym yn y lle cyntaf.

 • Braf cwrdd â chi. Eda ydw i.
 • Falch i gwrdd â chi. Eda ydw i.
 • Yn falch o gwrdd â chi. Eda ydw i.
 • Mae'n bleser cwrdd â chi. Eda ydw i.
 • (Neis cwrdd â chi. Eda ydw i.)

Mae cyflwyno'ch hun yn fwy na dim ond dweud eich enw. Dylech fod yn hyderus a defnyddio iaith eich corff yn effeithiol i'w chyflwyno'n glir. Mae angen i chi roi ychydig mwy o wybodaeth am gyflwyno'ch hun yn Saesneg. Yn enwedig mewn cyfweliad swydd neu unrhyw un Cyflwyno'ch hun mewn gwersi Saesneg pwnc yn bwysig.

Dedfrydau ac Ymarferion Rhagarweiniol Syml yn Saesneg

1. Helo, José Manuel ydw i ac rydw i'n dod o Costa Rica, rwy'n byw mewn dinas fach o'r enw Nicoya. Rwy'n athro Saesneg. Rwy'n gweithio mewn prifysgol gyhoeddus. Rwyf hefyd yn flogiwr. Rwy'n briod ac mae gen i ddau o blant.

Helo, José Manuel ydw i ac rydw i'n dod o Costa Rica, rwy'n byw mewn dinas fach o'r enw Nicoya. Rwy'n athro Saesneg. Rwy'n gweithio mewn prifysgol gyhoeddus. Rwyf hefyd yn flogiwr. Rwy'n briod ac mae gen i ddau o blant.

2.Hi, Fy enw i yw Linda, rwy'n dod o'r Unol Daleithiau, rwy'n 32 mlwydd oed ac rwy'n byw yn Efrog Newydd. Mae gen i dri o blant. Dylunydd ffasiwn ydw i.

Helo, Fy enw i yw Linda, rwy'n dod o Unol Daleithiau America, rwy'n 32 mlwydd oed ac rwy'n byw yn Efrog Newydd. Mae gen i dri o blant. Dylunydd ffasiwn ydw i.

3.Hello. Derek ydw i ac rydw i'n dod o Bortiwgal. Rwy'n gallu siarad Saesneg, Portiwgaleg a Sbaeneg. Rwy'n 23 mlwydd oed ac rwy'n Beiriannydd meddalwedd.

Helo yno. Derek ydw i ac rydw i'n dod o Bortiwgal. Rwy'n gallu siarad Saesneg, Portiwgaleg a Sbaeneg. Rwy'n 23 mlwydd oed ac yn beiriannydd meddalwedd.

Ceisiwch ailgyflenwi'r brawddegau enghreifftiol uchod gyda'ch gwybodaeth eich hun. Rhowch gyfarchiad yn gyntaf, yna'r enw a ble rydych chi'n byw. Ceisiwch roi trosolwg byr o'ch swydd neu addysg. Felly, gallwch chi ymarfer a gwneud y wybodaeth yn fwy parhaol yn hawdd.


Yr hyn y dylid ei ystyried yma yw bod brawddegau hunan-gyflwyniad yn symud ymlaen mewn rhai patrymau. Er mwyn cofio'r patrymau hyn yn hawdd, rhaid i chi siarad neu ysgrifennu'n aml. Un o'r pethau mwyaf sylfaenol i ddysgu Saesneg i gadw dyddiadur gallwch chi ddechrau. Gallwch ychwanegu gwybodaeth sy'n cyflwyno'ch hun yn fyr i dudalen gyntaf eich diwrnod.

Byddwn yn rhannu rhai patrymau cwestiynau i gadw'ch sgwrs i fynd.

Cyflwyno Eich Hun mewn Dedfrydau Cwestiwn Saesneg

 • Sut wyt ti? (Sut wyt ti?)
 • Pa mor hen ydych chi? (Pa mor hen ydych chi?)
 • Beth yw eich cenedligrwydd? (Beth yw eich cenedligrwydd?)
 • O ble dych chi'n dod? (O ble dych chi'n dod?)
 • Ble rydych chi'n byw? (Ble rydych chi'n byw?)
 • Ydych chi'n fyfyriwr neu a ydych chi'n gweithio? (Ydych chi'n fyfyriwr neu'n gweithio?)
 • Beth yw eich swydd? (Beth yw eich swydd?)
 • Beth ydych chi'n ei wneud ar gyfer bywoliaeth? (Beth ydych chi'n ei wneud?)
 • Sut mae'n mynd? (Sut mae'n mynd?)
 • Beth ydych chi'n ei wneud yn eich amser hamdden?

“Rydw i wedi'i leoli yn Istanbwl, ond myfi Byw yn Ankara ”Defnyddir ymadrodd o'r fath pan fydd eich sefyllfa bresennol mewn bywyd dros dro neu pan fyddwch chi'n teithio llawer oherwydd eich swydd. Rwy'n byw yn Ankara, ond rwy'n wreiddiol o Istanbul.

Un o reolau pwysicaf dysgu iaith yw diwylliant y wlad sy'n siarad yr iaith rydych chi'n ei dysgu. Mae siaradwyr Saesneg yn hoffi defnyddio'r ymadrodd yn y frawddeg uchod wrth siarad am eu mamwlad neu ddinas. Mae'n fwy cyffredin nag ymadroddion fel y cefais fy ngeni / fy magu.

Wrth siarad am eich hobïau Saesneg; 

Wrth i chi gyflwyno'ch hun, efallai y bydd angen i chi siarad am eich hobïau yn ddiweddarach yn y sgwrs. Isod mae'r cwestiynau y gallwch eu gofyn a'r patrymau brawddegau y gallwch eu hateb wrth siarad am hobïau. 

Beth yw eich hobi? / Beth ydych chi'n ei hoffi? / Beth ydych chi'n hoffi ei wneud? / Beth yw dy hoff…?

Beth yw eich hobi? / Beth ydych chi'n ei hoffi? / Beth ydych chi'n hoffi ei wneud? / Beth yw eich ffafr?

Atebion:

Rwy'n hoffi / caru / mwynhau / ... (chwaraeon / ffilmiau /… /)

Rwy’n caru / caru / mwynhau /… (chwaraeon / ffilmiau /… /)

Mae gen i ddiddordeb mewn…

Mae gen i ddiddordeb mewn…

Rwy'n dda am…

Rwy'n dda am

Fy hobi yw… / Rwy'n ddiddorol yn…

Fy hobi… / Rwy'n ddiddorol ...

Fy hobïau yw… / Fy hobi yw…

Fy hobïau… / Fy hobi…

Fy hoff chwaraeon yw…

Fy hoff chwaraeon ...

Fy hoff liw yw…

Fy hoff liw ...

Mae gen i angerdd am…

Mae gen i angerdd ...

Fy hoff le yw…

Fy hoff le ...

Rwy'n mynd i… (lleoedd) weithiau, rwy'n ei hoffi oherwydd…

Weithiau ... dwi'n mynd i (lleoedd), dwi'n ei hoffi oherwydd…

Dwi ddim yn hoffi / ddim yn hoffi /…

Dwi ddim yn hoffi / ddim yn hoffi /…

Fy hoff fwyd / diod yw…

Fy hoff fwyd / diod ...

Fy hoff ganwr / band yw…

Fy hoff ganwr / band…

Fy hoff ddiwrnod o'r wythnos yw… oherwydd…

Fy hoff ddiwrnod o'r wythnos ... oherwydd…

Oherwydd: (sampl hunan-gyflwyniad)

Oherwydd: (enghraifft hunan-gyflwyniad)

mae yna lawer o bethau i'w gweld a'u gwneud

Mae cymaint i'w weld a'i wneud

Dyma un o'r lleoedd prydferthaf yr ymwelwyd â mi.

Dyma un o'r lleoedd prydferthaf i mi ymweld ag ef.

Gallaf ymlacio yno

mae'n hamddenol / poblogaidd / braf /…

Hobïau - Gweithgareddau amser rhydd ar gyfer hunan-gyflwyno.

Darllen, paentio, darlunio

Chwarae gemau cyfrifiadur

Syrffio'r Rhyngrwyd

Casglu stampiau / darnau arian /…

Mynd i'r sinema

Chwarae gyda ffrindiau

Sgwrsio gyda ffrindiau gorau

Mynd i'r parc / traeth / sw / amgueddfa /…

Gwrando i gerddoriaeth

Siopa, canu, dawnsio, teithio, gwersylla, heicio,…

Ffilmiau: ffilmiau gweithredu, comedi, rhamant, arswyd, dogfen, ffilm gyffro, cartwnau,…

Chwaraeon: pêl foli, badminton, tenis, ioga, beicio, rhedeg, pysgota,…

Chwaraeon: pêl foli, badminton, tenis, ioga, beicio, rhedeg, pysgota,…

Cyflwyno'ch Hun mewn Dedfrydau Saesneg Ynglŷn â Lle Rydych chi'n Byw

cwestiynau:

O ble wyt ti? / O ble wyt ti'n dod?

Ble cawsoch chi eich geni?

O ble wyt ti / O ble wyt ti? / Ble cawsoch chi eich geni?

Atebion:

“Rwy'n dod o… / Rwy'n cenllysg o… / Rwy'n dod o… / Mae fy nhref enedigol yn… / Rwy'n dod yn wreiddiol o… (gwlad)

Dwi… (cenedligrwydd)

Cefais fy ngeni yn… "

“Rydw i… / Hi… / dw i’n dod… / Fy nhref enedigol… / Rydw i’n wreiddiol… (gwlad)

Rydw i… (cenedligrwydd)

Cefais fy ngeni ... "

Cwestiwn: Ble rydych chi'n byw? / Beth yw dy gyfeiriad?

Ble rydych chi'n byw? / Beth yw eich cyfeiriad?

Atebion:

Rwy'n byw yn… / Fy nghyfeiriad yw… (dinas)

Rwy'n byw ar… (enw) stryd.

Rwy'n byw yn…

Treuliais y rhan fwyaf o fy mywyd yn…

Rydw i wedi byw yn… ers / ers…

Cefais fy magu yn…

“Rwy’n byw… / Fy nghyfeiriad… (dinas)

… (Enw) Rwy'n byw ar y stryd.

Rwy'n byw yn

Y rhan fwyaf o fy mywyd ...

Rwy'n byw yn… ers hynny /…

Rwy'n tyfu i fyny ... "

Dedfrydau Hunan-Gyflwyniad sy'n Gysylltiedig ag Oedran yn Saesneg

Cwestiwn: Pa mor hen ydych chi? Pa mor hen ydych chi?

Atebion:

Rwy'n… mlwydd oed.

Dwi…

Rydw i drosodd / bron / bron…

Rwyf o gwmpas eich oedran.

Rydw i yn fy ugeiniau cynnar / tridegau hwyr.

“Rwy’n flwydd oed.

Dwi…

Dwi wedi gwneud / bron / bron ...

Dwi'n perthyn i ti

Rydw i yn fy ugeiniau cynnar / tridegau hwyr. "

Cyflwyno Dedfrydau Am Deulu yn Saesneg

cwestiynau:

Faint o bobl sydd yn eich teulu?

Faint o bobl sydd yn dy deulu?

Gyda phwy ydych chi'n byw? / Gyda phwy ydych chi'n byw?

Gyda phwy ydych chi'n byw / Gyda phwy ydych chi'n byw?

A oes gennych unrhyw frodyr a chwiorydd?

A oes gennych unrhyw frodyr a chwiorydd

Atebion:

Mae… (nifer) o bobl yn fy nheulu. Mae nhw…

Mae… (nifer) ohonom yn fy nheulu.

Mae gan fy nheulu… (nifer) o bobl.

Rwy'n byw gyda fy…

Fi yw'r unig blentyn.

Nid oes gen i frodyr a chwiorydd.

Mae gen i… brodyr a… (rhif) chwaer.

“Mae yna (nifer) o bobl yn fy nheulu. Mae nhw…

Ni yw'r… (nifer) o bobl yn fy nheulu.

Mae… (nifer) o bobl yn fy nheulu.

Rwy'n fyw ...

Fi yw fy unig blentyn.

Nid oes gen i frodyr.

Mae gen i… frodyr a… (nifer) chwiorydd. ”

Dedfrydau Am Broffesiwn yn Saesneg, Dweud Ein Proffesiwn

Beth ydych chi'n ei wneud?

Beth wyt ti'n gwneud?

Beth yw eich swydd?

Beth yw eich swydd?

Pa fath o waith ydych chi'n ei wneud?

Pa fath o waith ydych chi'n ei wneud?

Ym mha linell waith ydych chi?

Ym mha linell fusnes ydych chi?

Peiriannydd ydw i.

Peiriannydd ydw i.

Rwy'n gweithio fel nyrs.

Rwy'n gweithio fel nyrs.

Rwy'n gweithio i X fel rheolwr.

Rwy'n gweithio fel gweinyddwr yn X.

Rwy'n ddi-waith./ Rydw i allan o waith.

Rwy'n ddi-waith.

Rwyf wedi cael fy niswyddo.

Cefais fy thanio.

Rwy'n ennill fy mywoliaeth fel nyrs.

Rwy'n gwneud fy mywoliaeth o nyrsio.

Rwy'n chwilio am swydd. / Rwy'n edrych am waith.

Rwy'n chwilio am swydd.

Rydw i wedi ymddeol.

Rwyf wedi ymddeol.

Roeddwn i'n arfer gweithio fel rheolwr yn y banc.

Roeddwn i'n arfer bod yn rheolwr banc.

Dechreuais fel gweithiwr yn yr adran gynhyrchu.

Dechreuais allan fel gweithiwr yn yr adran gynhyrchu.

Rwy'n gweithio mewn gwesty.

Rwy'n gweithio yn y gwesty.

Rwyf wedi bod yn gweithio yn İstanbul ers 7 mlynedd.

Rwyf wedi bod yn gweithio yn Istanbul ers saith mlynedd.

Cyflwyno'ch Hun yn Saesneg Am Eich Ysgol

Ble ydych chi'n astudio?

Ble ydych chi'n astudio?

Beth ydych chi'n ei astudio?

Beth ydych chi'n ei ddarllen.

Beth yw eich prif?

Beth yw eich adran?

Rwy'n fyfyriwr yn X.

Rwy'n fyfyriwr yn X.

Rwy'n astudio ym Mhrifysgol X.

Rwy'n astudio ym Mhrifysgol X.

Rwyf ym Mhrifysgol X.

Rydw i ym Mhrifysgol X.

Rwy'n mynd i X.

Rydw i'n mynd i Brifysgol X.

Rwy'n astudio Cysylltiadau Rhyngwladol.

Rwy'n astudio cysylltiadau rhyngwladol.

Fy mhrif yw Gwyddor Gwleidyddol.

Gwyddoniaeth Wleidyddol yw fy adran.

Prif Adrannau / Adrannau a Ddefnyddir yn Gyffredin: cyfrifeg, hysbysebu, y celfyddydau, bioleg, economeg, hanes, dyniaethau, marchnata, newyddiaduraeth, cymdeithaseg, athroniaeth (cyfrifeg, hysbysebu, celf, bioleg, economeg, hanes, dyniaethau, marchnata, newyddiaduraeth, cymdeithaseg, athroniaeth) .

Ym mha radd ydych chi?

Ym mha radd ydych chi?

Rydw i yn yr 2il radd.

Rydw i yn yr 2il radd.

Rydw i yn fy mlwyddyn gyntaf / ail / drydedd / olaf.

Rwyf yn fy cyntaf / ail / trydydd / y llynedd.

Dyn newydd ydw i.

Rwyf yn y radd gyntaf.

Graddiais o Brifysgol X.

Graddiais o Brifysgol X.

Beth yw eich hoff bwnc?

Beth yw eich hoff bwnc?

Fy hoff bwnc yw Ffiseg.

Fy hoff bwnc yw Ffiseg.

Rwy'n dda mewn Mathemateg.

Rwy'n dda mewn mathemateg.

Cymalau Statws Priodasol Lloegr

Beth yw eich statws priodasol?

Beth yw eich statws priodasol?

Ydych chi'n briod?

Ydych chi'n briod?

Oes gennych chi gariad / cariad?

Oes gennych chi gariad / cariad?

Rwy'n briod / sengl / dyweddïedig / wedi ysgaru.

Rwy'n briod / sengl / dyweddïedig / wedi ysgaru.

Dydw i ddim yn gweld / dyddio neb.

Nid wyf yn cwrdd / dyddio neb.

Nid wyf yn barod am berthynas ddifrifol.

Nid wyf yn barod am berthynas ddifrifol.

Rydw i'n mynd allan gyda… (rhywun).

Dwi'n ... dyddio (rhywun).

Rydw i mewn perthynas.

Mae gen i berthynas.

Mae'n gymhleth.

Cymhleth.

Mae gen i gariad / cariad / cariad.

Mae gen i gariad / cariad / cariad.

Rydw i mewn cariad â… (rhywun)

Rydw i mewn cariad â… (i rywun).

Rydw i'n mynd trwy ysgariad.

Rwyf ar fin ysgaru.

Mae gen i ŵr / gwraig.

Mae gen i ŵr / gwraig.

Dyn / dynes briod hapus ydw i.

Dyn / dynes briod hapus ydw i.

Mae gen i briodas hapus / anhapus.

Mae gen i briodas hapus / anhapus.

Fy ngwraig / gŵr a minnau, rydyn ni wedi gwahanu.

Mae fy ngwraig / gŵr a minnau ar wahân.

Nid wyf wedi dod o hyd i'r hyn rwy'n edrych amdano.

Ni allwn ddod o hyd i'r hyn yr oeddwn yn edrych amdano.

Gwraig weddw (dynes) / gweddw (dyn) ydw i.

Gwraig weddw (menyw) / gweddw (gwryw) um ydw i.

Rwy'n dal i chwilio am yr un.

Rwy'n dal i chwilio am rywun.

Mae gen i 2 o blant.

Mae gen i 2 o blant.

Nid oes gen i blant.

Nid oes gen i blant.

Cyflwyniad Cyffredinol Dedfrydau yn Saesneg

Mae gen i… (anifail anwes)

Mae gen i… (anifail anwes).

Rwy'n… berson / dwi'n… (cymeriad a phersonoliaeth).

Rwy'n… ddynol / rydw i'n… (cymeriad a phersonoliaeth).

Fy ansawdd gorau yw… (cymeriad a phersonoliaeth)

Fy ansawdd gorau ... (cymeriad a phersonoliaeth).

Enw fy ffrind gorau yw…

Enw fy ffrind gorau yw…

Fy mreuddwyd yw bod yn gyfreithiwr.

Fy mreuddwyd yw dod yn gyfreithiwr.

Enghreifftiau cyffredinol o gymeriad a phersonoliaeth: dewr, digynnwrf, addfwyn, cwrtais, creadigol, gweithgar, anghwrtais, anghyfeillgar, annibynadwy, diog, stingy, ansensitif (dewr, digynnwrf, caredig, addfwyn, creadigol, gweithgar, anghwrtais, anghyfeillgar, annibynadwy, annibynadwy ) diog, pigog, ansensitif).

Deialog Hunan-Gyflwyno yn Saesneg

 • Linda Helo, Fy enw i yw Linda
 • Mike Nice i gwrdd â chi, Mike ydw i
 • Linda O ble wyt ti?
 • Mike Rwy'n dod o Norwy
 • Linda Wow, gwlad hardd, dwi'n dod o Frasil
 • Mike Ydych chi'n newydd yma?
 • Linda Ydw, rydw i'n cymryd fy nosbarth Ffrangeg cyntaf un
 • Mike Rwyf hefyd yn cymryd y dosbarth hwnnw, rwy'n credu ein bod ni'n gyd-ddisgyblion
 • Linda Mae hynny'n anhygoel, mae angen ffrindiau arnaf
 • Mike Me hefyd.

Testunau Sampl o Hunan-Gyflwyniad yn Saesneg

“Helo, Jane Smith ydw i. Dwi wastad wedi bod yn angerddol am Gelf, ac mi wnes i wirioni mewn Hanes Celf yn y coleg y llynedd. Byth ers hynny, rydw i wedi bod yn dilyn fy mreuddwyd o ddod yn drinwr Celf er mwyn i mi allu gweithio mewn maes rydw i'n gwybod llawer amdano. Felly pan welais eich hysbyseb swydd, ni allwn atal fy hun rhag ymgeisio. "

turkish:

“Helo, Jane Smith ydw i. Rwyf bob amser wedi bod yn angerddol am gelf ac wedi astudio ym Mhrifysgol Hanes Celf y llynedd. Ers hynny, rydw i wedi bod yn dilyn fy mreuddwyd o ddod yn athro Celf er mwyn i mi allu gweithio mewn maes rydw i'n gwybod llawer amdano. Dyna pam na allwn i atal fy hun rhag ymgeisio pan welais eich swydd. "

Cyflwyno Eich Hun yn Saesneg Enghraifft Testun 2

Helo, Joseph yw fy enw i, rydw i'n dod o'r Swistir ond rwy'n byw yn Utah, rwy'n byw gyda fy rhieni a fy nau frawd iau. Rwy'n 19 oed ac rwy'n astudio Rheoli Prosiect ym mhrifysgol Brigham Young. Mae gen i gariad, ei henw yw Fanny. Mae hi'n dod o California. Rydym wedi bod gyda'n gilydd am 4 mis. Dwi wrth fy modd yn gwylio ffilmiau, Drama Films yw fy ffefrynnau. Mae fy nghariad yn caru ffilmiau Disney. Rydw i mor mewn cariad â cherddoriaeth electronig, fy hoff dj's yw Oliver Heldens a Robin Schulz. Dwi wrth fy modd yn bwyta Pizza, rydw i hefyd yn hoff iawn o Hamburgers a Hufen Iâ. Nid yw Fanny yn hoffi bwyd Cyflym cymaint oherwydd ei bod wrth ei bodd yn gwneud ymarferion.


Helo, Fy enw i yw Joseph, rwy'n dod o'r Swistir ond rwy'n byw yn Utah, gyda fy rhieni a dau frawd iau. Rwy'n 19 oed ac yn astudio Rheoli Prosiect ym mhrifysgol Brigham Young. Mae gen i gariad, ei henw yw Fanny. Califfornia. Rydym wedi bod gyda'n gilydd am 4 mis. Dwi wrth fy modd yn gwylio ffilmiau, Ffilmiau Drama yw fy ffefrynnau. Mae fy nghariad yn caru ffilmiau Disney. Rydw i mewn cariad â cherddoriaeth electronig, fy hoff DJs yw Oliver Heldens a Robin Schulz. Dwi wrth fy modd yn bwyta pizza, rydw i hefyd yn hoff iawn o Hamburger a Hufen Iâ. Nid yw Fanny'n hoffi bwyd Cyflym yn fawr iawn oherwydd ei bod hi'n hoffi ymarfer corff.

Cyflwyno Eich Hun yn Saesneg Testun Sampl 3

Helo Elise,

“Fy enw i yw Kareem Ali. Fi yw'r rheolwr datblygu cynnyrch yn Smart Solutions. Rydw i wedi creu dros ddwsin o apiau sydd wedi'u cynllunio i symleiddio gweithgareddau gwerthu a marchnata ar gyfer gweithwyr proffesiynol prysur. Rwy'n gweld fy hun fel datryswr problemau di-baid, ac rydw i bob amser yn chwilio am her newydd. Yn ddiweddar, mae gen i ddiddordeb mewn cychod hamdden a sylwais nad yw'n ymddangos bod gan y gweithwyr proffesiynol gwerthu yn Dockside Boats system symlach ar gyfer olrhain eu gwerthiant. "

Helo Elise,

“Fy enw i yw Kareem Ali. Rwy'n rheolwr datblygu cynnyrch yn Smart Solutions. Rydw i wedi creu dros ddwsin o apiau sydd wedi'u cynllunio i hwyluso gweithgareddau gwerthu a marchnata ar gyfer gweithwyr proffesiynol prysur. Rwy'n ystyried fy hun yn ddatryswr problemau didostur a bob amser yn chwilio am her newydd. Yn ddiweddar, dechreuais ymddiddori mewn cychod hamdden a sylweddolais nad oedd gan weithwyr proffesiynol gwerthu yn Dockside Boats system ddatblygedig ar gyfer olrhain gwerthiannau. ”

Annwyl ffrindiau, rydyn ni wedi dod i ddiwedd ein pwnc brawddegau hunan-gyflwyniad yn Saesneg, deialogau enghreifftiol a brawddegau enghreifftiol a thestunau hunan-gyflwyniad yn Saesneg. Gobeithio ei fod wedi bod yn ddefnyddiol. Diolch am eich sylw.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
3 Sylw
 1. iroda yn dweud

  helo fy enw i yw Iroda im tvvelve mlwydd oed
  salom mening fy enw i yw iroda yoshim yn 14 oed

 2. Mol yw yn dweud

  Salom mening fy enw i yw Mo'l Fy nheulu yw Toxtamuratova yoshi 24 ta yashash joyim Yuqori chirchiq tumani uyda dadam oyim ukam bilan yashaymi

 3. bardd yn dweud

  gadewch i ni gyflwyno ein hunain yn saesneg gyda brawddegau hunan-gyflwyno saesneg

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.