Misoedd Saesneg

1

Yn y wers Saesneg hon, byddwn yn gweld darlithoedd Saesneg Misoedd. Byddwn yn ysgrifennu ymarferion am fisoedd yn Saesneg ac yn brawddegau enghreifftiol am fisoedd yn Saesneg. Mae pwnc misoedd yn Saesneg fel arfer yn cael ei ddysgu mewn 9fed radd yn ein hysgolion uwchradd.

Sut i Ysgrifennu a Ynganu Misoedd yn Saesneg

Ingilizce Os ydych chi wedi dechrau dysgu, un o'r pethau cyntaf y byddwch chi'n eu dysgu ddylai fod yn fisoedd. Oherwydd, mae'n rhaid i ni ddweud bod y raddfa amser y byddwch chi'n ei defnyddio fwyaf ym mywyd busnes a bywyd bob dydd yn fisoedd. Dylem ddweud nad oes llawer o wahaniaeth rhwng cofio'r misoedd a chofio'r dyddiau. Ar y pwynt hwn, dysgu'r misoedd yn Saesneg Gallwch ddatblygu dulliau dysgu a fydd yn gweithio i chi. Mae'n rhaid i ni ddweud, os ydych chi'n paratoi cardiau ymarferol, byddwch chi'n dysgu'r misoedd mewn cyfnod llawer byrrach. Trwy gofio'r cardiau hyn Misoedd Saesneg Byddwch chi'n dysgu mewn llai o amser nag yr ydych chi'n ei feddwl. Ar ôl dysgu'r misoedd, dylech geisio gwella'ch sgiliau ysgrifennu. Dyna pam y dylech chi osod brawddeg bob un o'r misoedd. Sut hoffech chi edrych ar fisoedd Lloegr gyda'ch gilydd?

 • Ionawr: Ionawr, mis cyntaf y flwyddyn; Fe'i hysgrifennwyd fel "Ionawr" yn Saesneg. Ei ynganiad yw ce-nu-e-ri.
 • Chwefror: Chwefror, ail fis y flwyddyn; yn Saesneg "Chwefrora elwir yn “. Os ydych chi'n pendroni sut i ynganu mis Chwefror, dylem ddweud ei fod yn feb-ru-e-ri.
 • Mart: Mawrth, sef dechrau'r gwanwyn; Fe'i gelwir yn "March" yn Saesneg. Rhaid i ni fynegi ei fod yn cael ei ganu ar ffurf gorymdaith.
 • Ebrill: Mae Ebrill, pedwerydd mis y flwyddyn, yn Saesneg fel “EbrillMae wedi ei ysgrifennu fel “. Fe'i ynganir fel Eyp-rıl.
 • Mai: Mai yw pumed mis y flwyddyn; Mae wedi'i ysgrifennu fel "May" yn Saesneg. Dylem ddweud ei fod yn cael ei ddarllen fel aeron.
 • Haziran: Mehefin, un o fisoedd poethaf y flwyddyn; yn Saesneg Mehefin wedi ei ysgrifennu fel Dylem ddweud ei fod yn cael ei ynganu fel cun.
 • Gorffennaf: Gorffennaf wedi'i ysgrifennu fel “Gorffennaf”; Mae hefyd yn cael ei ynganu fel cu-lay.
 • Awst: Awst, wythfed mis y flwyddyn; “AwstMae wedi ei ysgrifennu fel “. Dylem hefyd ddweud ei fod yn cael ei ddarllen fel O-gust.
 • Medi: Medi, sef dechrau'r hydref; yn Saesneg Medi wedi ei ysgrifennu fel Mae'n hynod hawdd ei ddarllen! Gallwch ei ynganu fel sep-tem-bir.
 • Hydref: Hydref, yr ail i fis olaf y flwyddyn; Dylem ddweud, er ei fod wedi'i ysgrifennu fel Hydref yn Saesneg, ei fod yn cael ei ynganu fel ok-to-bir.
 • Kasim: Tachwedd, ysgrifennwyd fel mis Tachwedd; Mae'n cael ei ynganu fel no-vem-bir yn Saesneg.
 • Aralık: Os mai mis Rhagfyr yw mis olaf y flwyddyn, Rhagfyr Mae'n cael ei ynganu fel di-sem-bir.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Nawr, os dymunwch, gadewch i ni weld y misoedd Saesneg ac ynganiad y misoedd Saesneg gyda'i gilydd fel rhestr:

Misoedd Saesneg ac Ystyron Twrcaidd

Ionawr (Ion): Ionawr
Chwefror (Chwef): Chwefror
Mawrth (Mawrth): Mawrth
Ebrill (Ebrill): Ebrill
Mai: Mai
Mehefin: Mehefin
Gorffennaf: Gorffennaf
Awst (Awst): Awst
Medi (Medi): Medi
Hydref (Hydref): Hydref
Tachwedd (Tach): Tachwedd
Rhagfyr (Rhag): Rhagfyr

Misoedd Saesneg ac Ynganiadau Twrcaidd

Ionawr: Ce-nu-e-ri
Chwefror: Chwef-ru-e-ri
Mawrth (Mawrth): Mawrth
Ebrill (Ebrill): Ep-rıl
Mai (Mai): Mey
Mehefin (Mehefin): Mehefin
Gorffennaf: Cu-lay
Awst (Awst): Ou-gist
Medi: Medi-tem-bir
Hydref: Hydref-i-a
Tachwedd: Na-vem-a
Rhagfyr: Di-sem-bir

Misoedd Saesneg Byddwn yn egluro gyda brawddegau enghreifftiol i chi ddysgu'n well!

Dedfrydau Enghreifftiol o Fisoedd yn Saesneg

 • Ionawr yw mis cyntaf y flwyddyn. (Ionawr yw mis cyntaf y flwyddyn.)
 • Ganed fy chwaer hŷn ym mis Chwefror. (Ganwyd fy chwaer ym mis Chwefror.)
 • Rydym wedi bod mewn cwarantîn ers mis Mawrth
 • Mae mis Ebrill yn bwysig oherwydd dyfodiad y gwanwyn
 • Rwy'n bwriadu mynd at fy mam-gu ym mis Mai 2021
 • Fy mhen-blwydd yw 10 Mehefin! (Mehefin 10 yw fy mhen-blwydd!)
 • Ni allaf adael y ddinas tan fis Gorffennaf
 • Awst yw mis poethaf y flwyddyn.
 • Mae ysgolion yn cychwyn ym mis Medi
 • Cafodd fy nhad lawdriniaeth ym mis Hydref
 • Byddaf yn ymweld â fy mam ym mis Tachwedd
 • Rhagfyr yw mis olaf y flwyddyn

O ganlyniad, Misoedd Saesneg Er mwyn dysgu'n well, dylech roi sylw i'w defnyddio mewn brawddegau. Bydd yn llawer haws dysgu os ydych chi'n cyfieithu'r misoedd sy'n cyfateb i'r dyddiadau sy'n arbennig o bwysig i chi i'r Saesneg a'u cadw mewn cof. Ar wahân i hynny, gallwch hefyd gadw 12 mis y flwyddyn mewn cof trwy eu dweud fel hwiangerddi.

Sut i Ddysgu Misoedd Saesneg yn Hawdd?

Mae amseroedd a dyddiadau yn hynod bwysig mewn sgwrs bob dydd. Wrth siarad neu ysgrifennu â rhywun yn Saesneg, rhaid i chi wybod yr amseroedd a'r dyddiadau. Yn ystod y cyfarfod, bydd angen nodi'r amser y byddwch yn cwrdd ag unrhyw un, neu mewn achosion lle mae angen sôn am unrhyw ystod dyddiad, trwy nodi'r misoedd. Ar y pwynt hwn, mae'n hanfodol eich bod chi'n dysgu misoedd Saesneg yn y ffordd hawsaf bosibl. Fel y soniasom uchod, ymarferol Misoedd Lloegr Bydd yn ddefnyddiol iawn paratoi'r cardiau. Os ydych chi'n darllen ac yn cofio'r misoedd ar bob cerdyn, byddwch chi wedi cyflawni'ch nod. Bydd gweithio fel hyn yn hwyl ac yn gynhyrchiol i chi.

Ingilizce Ar ôl cofio'r misoedd, dylech ddechrau ysgrifennu'ch brawddegau eich hun er mwyn atgyfnerthu eu harddulliau ysgrifennu. Gallwch ddysgu misoedd Saesneg cyn gynted â phosibl trwy ddefnyddio brawddegau fel y rhai uchod. Bydd yn llawer haws i chi ddysgu'r misoedd, yn enwedig os ydych chi'n cofio ac yn ysgrifennu misoedd o ddyddiadau fel penblwyddi a phen-blwyddi priodas sy'n bwysig i chi. Misoedd Lloegr pwnc; Heb os, dyma'r pwnc mwyaf syml a difyr yn Saesneg. Er mwyn deall y pwnc hwn yn well, gallwch hefyd geisio dysgu trwy rannu'r misoedd yn grwpiau. Gallwn ddweud, os rhannwch y misoedd sy'n perthyn i dymhorau'r haf, y gaeaf, y gwanwyn a'r hydref yn grwpiau a dysgu, byddant yn barhaol yn eich meddwl.

dysgu'r misoedd yn Saesneg Waeth beth yw eich oedran, dylech roi cynnig ar arddulliau dysgu sy'n apelio at blant. Ar y pwynt hwn, os ydych chi'n addasu caneuon sy'n hwyl, yn rhythmig, yn fachog ac yn hawdd cadw at eich tafod, byddwch chi'n darganfod pa mor gyflym rydych chi'n dysgu'r pwnc hwn. Dysgu'r misoedd yn Saesneg Mae'n hynod bwysig sefydlu brawddegau enghreifftiol yn ystod Fodd bynnag, mae gwybodaeth ymarferol yr un mor bwysig â gwybodaeth ddamcaniaethol. Rhaid i ni ddweud, os na fyddwch chi'n ymarfer, byddwch chi'n anghofio'r holl wybodaeth rydych chi wedi'i dysgu yn fuan. A hefyd, Dysgu'r misoedd yn Saesneg Fe ddylech chi hefyd roi sylw i'r pwyntiau canlynol!

 • Yn gyntaf oll, dylech roi sylw i'r ffaith y dylid cyfalafu llythrennau cyntaf bob amser wrth ysgrifennu misoedd yn Saesneg. Yn ogystal, nid oes rhaid i chi ddefnyddio geiriau cyfan wrth ysgrifennu'r misoedd. Hynny yw, gallwch hefyd ddefnyddio byrfoddau penodol. Er enghraifft: Gallwch chi dalfyrru Mehefin yn lle Mehefin, Rhagfyr yn lle mis Rhagfyr.
 • talfyriad o fisoedd yn Saesneg Mae angen i chi dalu sylw i fater arall yn ystod y broses. Oherwydd, yn Saesneg America, rhoddir byrfoddau ar ddiwedd y cyfnod. Fodd bynnag, nid yw'n bosibl rhoi cyfnod ar ddiwedd byrfoddau yn Saesneg Prydain.
 • Mai, Mehefin, Gorffennaf; yn cyfateb i Saesneg fel Mai, Mehefin, Gorffennaf, yn y drefn honno. Er y dywedir nad oes byrfoddau, yn enwedig ar safleoedd tramor, mae yna ddefnyddiau fel Mehefin yn lle mis Mehefin. Dylem ddweud nad oes talfyriad o'r fath ar gyfer Mai a Gorffennaf.

Ymarferion Misoedd Saesneg

 • Mis 1af Ionawr
 • 2il mis Rhagfyr
 • 3ydd mis Mehefin
 • 4ydd mis Mai
 • 5ed mis Chwefror
 • 6ed mis Mawrth
 • 7fed mis Tachwedd
 • 8fed mis Ebrill
 • 9fed mis o Hydref
 • 10fed mis o Orffennaf
 • 11eg mis Awst
 • Medi 12fed Medi

Llenwch yr Ymarfer Blanks

 • Ionawr, Chwefror, …….

Y mis nesaf fydd mis Mawrth. Hynny yw, i'r gwagle Mawrth dylai ddod.

 • Mawrth, Ebrill, …… ..

Y mis nesaf fydd mis Mai. Hynny yw, i'r gwagle Mai yn dod.

 • Ebrill, Mai, ……

Y mis nesaf fydd mis Mehefin. Hynny yw, i'r gwagle Mehefin dylai ddod.

 • Mai, Mehefin, …….

Dylai'r mis nesaf fod ym mis Gorffennaf. Hynny yw, i'r gwagle Gorffennaf dylai ddod.

 • Mehefin, Gorffennaf,… ..

Dylai'r mis nesaf fod yn Awst. i mewn i'r gwagle Awst dylai ddod.

 • Gorffennaf, Awst,… ..

Dylai'r mis nesaf fod ym mis Medi. i mewn i'r gwagle Medi dylai ddod.

 • Awst, Medi,… ..

Dylai'r mis nesaf fod ym mis Hydref. i mewn i'r gwagle Hydref dylai ddod.

 • Medi, Hydref,….

Dylai'r mis nesaf fod yn fis Tachwedd. i mewn i'r gwagle Tachwedd dylai ddod.

 • Hydref, Tachwedd,….

Dylai'r mis nesaf fod ym mis Rhagfyr. i mewn i'r gwagle Rhagfyr dylai ddod.

Ymarfer Dyfalu'r Misoedd yn Saesneg

 • Mae'n fis cyntaf y flwyddyn. Yn cymryd 31 diwrnod.

Dylai'r ateb cywir fod ym mis Ionawr. Mewn geiriau eraill, Ionawr!

 • Y mis hwn, sydd â 29 diwrnod bob pedair blynedd, yw ail fis y flwyddyn.

Dylai'r ateb cywir fod ym mis Chwefror. Chwefror gallwn ddweud!

 • Y mis hwn, sy'n symbol o ddyfodiad y gwanwyn; Mae'n adnabyddus hefyd am ei oerni.

Dylai'r ateb cywir fod ym mis Mawrth. Mewn geiriau eraill, Mawrth!

 • Mae Diwrnod Cenedlaethol Sofraniaeth a Phlant yn cael ei ddathlu yn ystod y mis hwn, sy'n adnabyddus am flodau sy'n blodeuo ac adar chirping.

Dylai'r ateb cywir fod ym mis Ebrill. Ebrill Rhaid inni ateb.

 • Y mis hwn, sef y mis cyn misoedd yr haf; Mae'n cymryd 31 diwrnod.

Yr ateb cywir yw mis Mai. Mai dylai fod.

 • Yn y mis hwn, sef mis cyntaf tymor yr haf, mae ysgolion hefyd yn mynd i wyliau'r haf.

Yr ateb cywir yw Mehefin. Mehefin dylid ei ysgrifennu fel

 • Yn y mis hwn, sydd â 31 diwrnod, gwelir gwres dwys. Mae'n ail fis yr haf.

Dylai'r ateb cywir fod ym mis Gorffennaf. Gorffennaf dylid ei ysgrifennu fel

 • Yn ystod y mis hwn, sy'n nodi dyfodiad yr hydref, mae'r coed yn dechrau taflu eu dail.

Y mis hwn, fel y gallwch ddychmygu, yw mis Medi. Medi dylid ei ysgrifennu fel

 • Mae'n fis olaf y flwyddyn. Yn cymryd 31 diwrnod.

Er mai mis olaf y flwyddyn yw mis Rhagfyr Rhagfyr Dylid ei ysgrifennu fel

 • Mae'n fis olaf tymor yr haf. Oherwydd y tymereddau, rydyn ni'n mynd i'r môr.

Y mis hwn yw Awst. Awst Dylid ei ysgrifennu fel

 • Y mis hwn, lle mae'r tywydd yn dechrau oeri yn raddol, yw ail fis tymor yr hydref.

Fel y gallwch ddychmygu, rydym yn siarad am fis Hydref. Hydref wedi ei ysgrifennu fel.

 • Er ei bod yn fis olaf y flwyddyn, gwelir glaw trwm.

Fel y gallwch ddychmygu, y mis hwn yw mis Tachwedd. Tachwedd wedi ei ysgrifennu fel.

Pa Fis sy'n Cyd-fynd â Pa Ymarfer Mis y Flwyddyn

 • Rhagfyr yw …… mis y flwyddyn.
 • Gorffennaf yw …… mis y flwyddyn.
 • Ionawr yw… .. mis y flwyddyn.
 • Hydref yw… .. mis y flwyddyn.
 • Mawrth yw …… mis y flwyddyn.
 • Ebrill yw… mis y flwyddyn.
 • Medi yw… .. mis y flwyddyn.
 • Chwefror yw… .. mis y flwyddyn.
 • Mehefin yw'r…. mis y flwyddyn.
 • Mai yw'r…. mis y flwyddyn.
 • Awst yw'r…. mis y flwyddyn.
 • Tachwedd yw… .. mis y flwyddyn.

Gallwch ddod o hyd i'r atebion cywir isod:

 • 12th
 • 7th
 • 1st
 • 10th
 • 3rd
 • 4th
 • 9th
 • 2nd
 • 6th
 • 5th
 • 8th
 • 11th

Dylech geisio ateb yr ymarferion canlynol yn gywir.

 • ….. ydi'r y mis byrraf (ateb cywir: Chwefror)
 • Mae yna …. misoedd mewn blwyddyn. (ateb cywir: 12)
 • …… yw misoedd yr haf (ateb cywir: Mehefin, Mehefin, Awst)
 • Mis olaf y flwyddyn yw …… (ateb cywir: Rhagfyr)
 • Mis cyntaf yr hydref yw… .. (ateb cywir: Medi)
 • Awst yw… .. mis y flwyddyn. (ateb cywir: 8fed)
 • Mae Dydd San Ffolant yn… .. (ateb cywir: Chwefror)

Sut i Gofio Saesneg?

dysgu misoedd Saesneg cyn gynted â phosib Os ydych chi eisiau, rhaid i chi gofio. Ar y pwynt hwn, mae cofio Saesneg yn haws nag yr ydych chi'n meddwl! Yn unig dysgu misoedd Saesneg Bydd yr argymhellion canlynol yn ddefnyddiol iawn i chi, nid yn unig ar gyfer dysgu iaith, ond hefyd ar gyfer dysgu iaith.

 • cofio Saesneg Fe ddylech chi ddarllen llawer os ydych chi eisiau. Os ydych chi'n darllen yr adnoddau Saesneg a gewch, bydd eich geirfa'n gwella. Os ydych chi'n cael trafferth cofio geiriau Saesneg, dylech geisio darllen unrhyw ffynhonnell ysgrifenedig y gallwch chi gael eich dwylo arni, p'un a yw'n llyfr, papur newydd neu gylchgrawn. Wrth ddarllen adnoddau o'r fath, rydych chi'n dod ar draws geiriau newydd heb eu gwireddu. Yn ogystal, byddwch chi'n cofio'r geiriau rydych chi'n eu gwybod. Yn ogystal, trwy ddysgu ystyr geiriau anghyfarwydd o'r geiriadur, byddwch hefyd yn gwella'ch geirfa.
 • gair saesneg Wrth gofio, dylech fod yn ofalus wrth ddewis geiriau. Hynny yw, dylech ddysgu'r geiriau sydd fwyaf diddorol i chi yn gyntaf. Gallwch hefyd gymhwyso'r dull hwn wrth ddysgu misoedd Saesneg. Er enghraifft, gallwch ddysgu fis ynghynt, yr ydych chi'n hoffi'r ynganiad. Heblaw, bydd y mis gyda'ch pen-blwydd neu Ddydd San Ffolant yn rhyfeddol fel mis sy'n haws i chi ei ddysgu.
 • cofio geiriau Saesneg ni waeth pa mor bwysig yw gweithred, y peth pwysicaf yw defnyddio'r geiriau rydych chi wedi'u dysgu. Er mwyn peidio ag anghofio ac atgyfnerthu'r geiriau Saesneg y gwnaethoch eu cofio, dylech geisio eu defnyddio mewn brawddegau yn gyson. Ar y pwynt hwn, dylech ysgrifennu'r misoedd Saesneg rydych chi wedi'u dysgu a'u defnyddio mewn brawddeg. Pan archwilir strwythur gweithio'r ymennydd, mae'n hanfodol cofio'r gair dysgedig er mwyn ei gofio. Er mwyn cofio, mae angen defnyddio'r gair dan sylw.
 • Dylech gymryd gofal i gymryd nodiadau wrth gofio'r misoedd yn Saesneg. Dylech lenwi'ch amgylchedd gwaith, ystafell, cyfrifiadur, desg gyda nodiadau post-it. Diolch i nodiadau gludiog, byddwch yn mynd i'r arfer o ddysgu geiriau cyn gynted â phosibl. Pan fyddwch chi'n treulio amser yn eich amgylchedd gwaith, bydd eich llygaid yn mynd yn anfwriadol at y nodiadau rydych chi wedi'u cymryd. Yn y modd hwn, yn anymwybodol dysgu misoedd Saesneg a byddwch yn cael cyfle i gofio.
 • Wrth ddysgu misoedd Saesneg, fel y dywedasom uchod, dylech geisio gwneud i'r gwaith hwn fod yn hwyl. Os ceisiwch gofio ar ffurf rhigymau, chi fydd yr un sy'n elwa o'r gwaith hwn. Ar wahân, dylech chi chwarae llawer o gemau. Ingilizce Mae cymwysiadau symudol a fydd yn caniatáu ichi ddysgu. Gyda'r cymwysiadau hyn, gallwch ei gwneud hi'n hawdd dysgu misoedd Saesneg trwy chwarae gemau a gwneud ymarferion yn ystod y dydd.

Saesneg, yr iaith a siaredir gan filiynau o bobl o Ewrop i gorneli pellaf Asia ac Affrica; mae ganddo le pwysig yn ein bywydau. Yn y dyddiau hyn pan ydym yn y 2020au, nid yw ymgeisydd yn swydd graddedig newydd yn siarad Saesneg mewn cyfweliadau swydd; yn golygu nad yw'n sefyll siawns yn erbyn ymgeiswyr eraill. Heblaw, Saesneg; Mae hefyd yn chwarae rhan weithredol yn ein bywyd addysg gyda'r 90au. Diolch i ysgolion uwchradd Anatolian, llawer o bobl yn Nhwrci dysgu saesneg wedi cael y cyfle. Hefyd, y dyddiau hyn dysgu saesneg mae oedran wedi gostwng i lefel yr ysgolion meithrin. Twrci; Ei nod yw bod yn un o brif wledydd Ewrop yn addysg Lloegr.

Yn unol â nodau ein gwlad yn yr Undeb Ewropeaidd, gallwn ddweud bod addysg ieithoedd tramor, yn enwedig Saesneg, yn hynod angenrheidiol. Yn y 1990au a hanner cyntaf y 2000au Ingilizce Gwersi Saesneg, a oedd yn wag oherwydd diffyg athro, bellach yw'r gwersi y mae myfyrwyr yn eu gwario i'r eithaf ac yn dysgu llawer. Mae addysg Saesneg yn cael ei harwain mewn gwahanol agweddau, yn enwedig mewn gramadeg a geirfa. Rhoddir cyfle hefyd i fyfyrwyr wella eu hunain o ran meini prawf darllen, siarad, ysgrifennu a gwrando. Hynny yw, nid yw myfyrwyr yn pasio'r gwersi hyn trwy ddysgu amserau yn unig (amseroedd ee amser gorffennol) neu gofio ychydig eiriau. Diolch i aseiniadau prosiect, mae ganddyn nhw gyfle i ddysgu Saesneg yn llawer gwell trwy siarad, ysgrifennu traethodau, gwrando ar ddarllen darnau a deialogau, a darllen a datgodio darnau darllen.

Ingilizce Dylem nodi bod technoleg hefyd yn offeryn pwysig ym myd addysg. Fel y gallwch chi werthfawrogi, athrawon Saesneg yn y blynyddoedd diwethaf; Roedd yn rhaid iddo gael ei fyfyrwyr i wrando trwy dapiau o dapiau. Fodd bynnag, diolch i ddatblygiad technoleg, defnyddir yr opsiynau gorau mewn addysg Saesneg. O ganlyniad, gallwn ddweud bod Saesneg y myfyrwyr ar y lefel orau o gymharu â blynyddoedd blaenorol. Os gwnewch chwiliad byr ar Youtube, mae plant oed ysgol ganol yn dal i fod Ingilizce Fe welwch eu bod yn saethu fideos ac yn siarad ag acen.

Pam fod Saesneg yn bwysig?

Ingilizce Pan ddywedir, ni ddylech feddwl ei bod yn iaith a siaredir yn unig mewn sawl gwlad yn y byd. Oherwydd, yr iaith hon; Hi hefyd yw'r iaith fwyaf cyffredin yn y byd. Felly, os credwch fod dysgu Saesneg yn ddiangen, dylech ailystyried y syniadau hyn. Saesneg rhugl Dylech ystyried, os siaradwch, y bydd siâp llawer gwell ar eich bywyd. Mae llawer o opsiynau yn aros amdanoch o ran academaidd a gyrfa. Ar ben hynny, ni ddylech edrych ar ddysgu Saesneg fel cyfle addysgol neu swydd yn unig. Mae'n iaith y gallwch chi ychwanegu llawer atoch chi'ch hun o ran diwylliant ac adloniant. Eich hoff ganwr Ingilizce Bydd gwrando ar y gân a ysgrifennwyd yn Saesneg gyda dealltwriaeth yn gwneud ichi deimlo'n dda iawn. Yn ogystal, cewch gyfle i gyfathrebu â phobl o bob cwr o'r byd yn Saesneg. Hynny yw, ni fyddwch byth yn teimlo'n unig.

Ingilizce; Mae'n iaith bwysig iawn ar gyfer eich nodau proffesiynol a phersonol. Os ydych chi newydd ddechrau dysgu Saesneg, mae gennych chi lawer o resymau dros barhau.

 • Ingilizce Dylech wybod, ni waeth pa swydd rydych chi'n delio â hi, bydd cyfleoedd newydd yn dod eich ffordd yn eich bywyd. Yn y byd globaleiddio, mae llawer o gwmnïau'n ymrwymo i bartneriaethau â gwledydd mewn gwahanol rannau o'r byd. Ar y pwynt hwn, mae angen gweithwyr sy'n gallu cyfathrebu â dieithriaid. Gyda'ch gwybodaeth o'r Saesneg, gallwch ddod o hyd i swydd newydd sbon neu gael cyfle i gael dyrchafiad o fewn y sefydliad y buoch chi'n gweithio iddo. Yn ogystal, gallwn ddweud bod gwahanol swyddi fel cyfieithu a chyfieithu ar y pryd, staff marchnata neu athro iaith yn aros amdanoch chi.
 • TOEFL; Heb os, mae'n arholiad bod llawer o bobl ifanc Twrci eisiau cael sgoriau uchel. Fodd bynnag, rhaid i'ch Saesneg fod yn dda iawn i sgorio'n uchel ar y prawf hwn. Gyda sgôr TOEFL dda, gallwch gofrestru mewn ysgolion bron unrhyw le yn y byd. Rhaid i chi hefyd wella'ch Saesneg i basio'r arholiadau IELTS a Chaergrawnt.
 • Ingilizce Mae gallu darllen a deall yn wir yn fantais fawr! Gallwn ddweud bod o leiaf un biliwn o bobl yn y byd yn gohebu yn Saesneg ar y Rhyngrwyd. Ar y pwynt hwn, gyda phobl mewn gwahanol rannau o'r byd, Ingilizce Bydd yn bleser sgwrsio. Oni fyddai'n hwyl tecstio rhywun o Nigeria yn Saesneg? Yn ogystal, diolch i'ch gwybodaeth o'r Saesneg, gallwch gael cyfle i ddarllen a deall gwahanol ffynonellau ar y rhyngrwyd.
 • Hyd yn hyn, rydym wedi siarad am y breintiau y mae'r Saesneg wedi'u darparu o ran addysg a busnes. Fodd bynnag, gallwch hefyd ennill llawer o ran diwylliant ac adloniant os ydych chi'n dysgu'r iaith hon. Yn enwedig ar CNBC-E, un o sianeli teledu poblogaidd y 2000au. Cyfres Saesneg Ac roedden ni i gyd eisiau gwybod digon o Saesneg i wylio ffilmiau heb isdeitlau. Er nad oes CNBC-E heddiw, mae ar lefel dda gwylio cyfresi tramor ar Netflix neu blatfform gwahanol heb isdeitlau. Ingilizce Mae'n hanfodol eich bod chi'n gwybod.
 • Yn olaf, Ingilizce Dylem siarad am fanteision dysgu i ddatblygiad yr ymennydd. Yn ôl astudiaethau ar addysg iaith, penderfynwyd bod iaith newydd yn newid strwythur yr ymennydd. Byddwch chi'n synnu wrth i chi ddysgu manteision y cyflwr hwn, sy'n effeithio ar y rhan o'r ymennydd sy'n gyfrifol am y cof a meddwl yn ymwybodol! Hynny yw, bydd y ffordd rydych chi'n meddwl yn newid os byddwch chi'n dysgu iaith newydd. Wrth i strwythur eich ymennydd gryfhau, rydych chi'n ennill y gallu i feddwl yn aml-ddimensiwn.

O ganlyniad, ystyriwch eich hun cyn gynted â phosibl, gan ystyried yr holl ffactorau uchod. dysgu'r misoedd yn Saesneg Rhaid i chi ysgogi eich hun!

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
 1. môr yn dweud

  Rhoddir yr holl enghreifftiau y gellir eu rhoi am y misoedd yn Saesneg, mae'n thema hardd, llongyfarchiadau

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.