SYNDROME AN-INTESTINAL

0

clefyd; yw'r clefyd treulio swyddogaethol sy'n cael yr effaith fwyaf sylfaenol ar y coluddyn mawr. Gelwir y clefyd, a elwir hefyd yn syndrom coluddyn llidus, yn colon sbastig. Mae'n glefyd a welir yn 15% o bobl. Nid yw'r afiechyd, nad yw'n achosi unrhyw newid yn y meinwe berfeddol, yn cynyddu'r tebygolrwydd o ganser y colon a'r rhefr. Nid oes unrhyw anhwylder strwythurol y gellir ei gyrraedd mewn profion a gyflawnir yn y clefyd sy'n achosi swyddogaeth annormal y coluddyn. Mae'r afiechyd yn fwy cyffredin yn lefelau is 45. Ar ôl y lefel oedran hon, mae'r mynychder bron wedi'i haneru.

 

Achosion syndrom coluddyn aflonydd; nid yw'n seiliedig ar achos clir ac nid yw'n hysbys. Fodd bynnag, mae'n bosibl siarad am afiechydon amrywiol sy'n sbarduno'r afiechyd. Gellir gweld cyflyrau annormal yn y system nerfol, llid yn y coluddyn, heintiau difrifol, a'r newid yn swm y bacteria buddiol yn y coluddyn. Gall straen, bwydydd a hormonau amrywiol hefyd gael ei sbarduno gan y clefyd. Mae'r afiechyd yn fwy cyffredin mewn menywod nag mewn dynion. Mae'r teulu hefyd ymhlith y tebygolrwydd y bydd cyflwr o'r fath yn cael ei weld o'r blaen. Gall y clefyd ddigwydd yn amlach hefyd mewn pobl â phroblemau iechyd meddwl.

 

Symptomau syndrom coluddyn aflonydd; Yr ymadrodd mwyaf cyffredin yw crampio yn yr abdomen, yn enwedig poen, chwyddedig a nwy. Yn ychwanegol at y symptomau hyn, gall dolur rhydd neu rwymedd ddigwydd yn ogystal ag amgylcheddau lle mae'r ddau yn digwydd ar yr un pryd. Mae symptomau’r afiechyd fel arfer yn ysgafn ond anaml yn ddifrifol. Ar yr un pryd, mae problemau fel colli pwysau, gwaedu rhefrol a chwydu achos anhysbys, anawsterau wrth lyncu ymhlith symptomau'r afiechyd.

 

Trin syndrom coluddyn aflonydd; mae'n gofyn am broses y mae'n rhaid ei chyflawni trwy ymledu dros gyfnod hir o amser. Yn ystod y broses drin a gwella'r afiechyd, dylai un gadw draw oddi wrth ffordd o fyw a phrosesau llawn straen a pharhau â diet. Ni fydd yn bosibl cyfyngu prosesau triniaeth i un broses, ond gall y triniaethau hyn amrywio yn dibynnu ar yr unigolyn. Fodd bynnag, fel wrth drin llawer o afiechydon, mae maeth ac ymarferion iach a rheolaidd yn chwarae rhan bwysig yma. Defnyddir meddyginiaethau amrywiol hefyd.

 

Syndrom coluddyn aflonydd; Gellir ei ddefnyddio hefyd mewn sawl ffordd i'w wella. Gellir bwyta bwyd cyn lleied â phosibl a bwyta bwydydd ffibr.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.