Beth yw Cysawd yr Haul, Planedau yng Nghysawd yr Haul a Phriodweddau'r Planedau

0

Beth yw cysawd yr haul? Gwybodaeth System Solar
Yn ôl ymchwiliadau, er nad yw union oedran yr haul yn hysbys, credir ei fod oddeutu 5 biliwn o flynyddoedd oed. Pan edrychwn ar y sylweddau yn ei gynnwys, gwelwn ei fod yn dod at ei gilydd o heliwm a nwy hydrogen. Ei bwysau yw 332.000 gwaith màs y ddaear. Mae'r pellter rhwng ein Daear a'r haul wedi'i fesur fel 149.500.000. Mae'r haul, sy'n ffynhonnell egni enfawr, yn cwblhau ei gylchdro o'i gwmpas ei hun mewn 25 diwrnod yn unig. Wrth i 600 miliwn o hydrogen gael ei drawsnewid yn heliwm yr eiliad, mae tymheredd o 6.000 C yn digwydd. Yn ôl yr amcangyfrifon a wnaed gan wyddonwyr ar y pwynt hwn, y tymheredd a ffurfiwyd yn y canol yw 1.5 miliwn C. Mae pelydrau'r haul yn cymryd oddeutu 8 munud i gyrraedd y ddaear.

Beth yw cysawd yr haul?

Er bod yr haul yn cael ei ystyried gan lawer fel planed, mae'n seren mewn gwirionedd. Mae planedau 9 a llawer o gyrff nefol mewn rhai orbitau o amgylch yr haul. Mae'r planedau yng nghysawd yr haul yn eu tro; Mercwri, Venus, y Ddaear, y blaned Mawrth, Iau, Sadwrn, Wranws, Neifion. Mewn gwirionedd, cafodd Plwton, a ddarganfuwyd yn 2006, ei gynnwys ar y rhestr hon. Ond yn ddiweddarach cyhoeddwyd Plwton yn blaned gorrach. Amcangyfrifir hefyd bod sêr di-ri yng nghysawd yr haul yn ogystal â'r planedau hyn. Mae cysawd yr haul yn rhan o'r Galaxy Milky Way. O fewn y Galaxy Milky Way, ystyrir bod 90 yn faint y sêr 100 biliwn, y credir ei fod mor fawr â'r haul. Dim ond yn y Galaxy Milky Way, credir bod 1 yn agos at driliwn o blanedau.
Mae'r holl gyrff nefol a phlanedau o amgylch cysawd yr haul yn cylchdroi mewn orbit penodol oherwydd màs disgyrchiant yr haul.

Planedau yng Nghysawd yr Haul

Pan archwilir y planedau yng nghysawd yr haul, cânt eu harchwilio mewn dwy ran wahanol fel strwythur nwy a daearol. Planedau â strwythur daearol; Mercwri, Venus, y Ddaear a'r blaned Mawrth. Planedau â strwythur nwyol; Iau, Sadwrn, Wranws ​​a Plwton. Mae priodweddau'r planedau yng nghysawd yr haul fel a ganlyn:
Mercury: Mercwri yw'r blaned agosaf at 58 gan ei bod wedi'i lleoli miliwn o filltiroedd i ffwrdd o'r haul. Oherwydd ei agosrwydd at yr haul, gall tymheredd yr arwyneb gyrraedd hyd at 450C. Grym disgyrchiant Mercury yw 1 / 3 grym disgyrchiant y byd.
gwener: Mae Venus, yr ail blaned agosaf at yr haul, tua miliwn o gilometrau i ffwrdd o'r haul. Pan archwilir y radiws, gallwch weld bod ei ddimensiynau bron ar yr un lefel â'r byd. Mae'r cylchdro o amgylch yr haul wedi'i gwblhau mewn dyddiau 108.4 ac yn troi i gyfeiriad arall planedau eraill.
byd: Y drydedd blaned agosaf at yr haul, y pellter rhwng y Ddaear a'r haul yw 149 miliwn cilomedr. Diamedr y byd yw 12 mil 756 cilomedr. Mae cyfanswm y cylchdro o amgylch yr haul yn cwblhau mewn dyddiau 365 5 oriau 48 munud. Mae ei gylchdro o amgylch ei echel yn cwblhau mewn 23 awr 56 munud 4 eiliad. Mae'n creu ddydd a nos diolch i'w gylchdro o'i gwmpas ei hun, ac mae'n creu tymhorau trwy droi o amgylch yr haul.
Mawrth: Y blaned agosaf at yr Haul, Mars, yw'r pellter rhwng yr haul a'r 208 miliwn cilomedr. Mae ganddo rym disgyrchiant o 40% o rym disgyrchiant y byd a'i radiws yw 3 mil 377 cilometr. Mae'r cylchdro o amgylch yr haul yn cwblhau mewn 24 awr 37 munud.
Jupiter: Gyda'i hanner oed o 71 mil 550 cilomedr, gallwn ddweud mai Iau yw'r blaned fwyaf sy'n hysbys yng nghysawd yr haul. Mae maint Iau gymaint â 310 gwaith ein byd. Y pellter i'r haul yw 778 cilomedr. Mae'r cylchdro o amgylch yr haul 12 yn cwblhau ei gylchdro o amgylch yr echel mewn blwyddyn.
Sadwrn: Gyda phellter o 1.4 biliwn cilomedr o'r haul, mae'n chweched yn y pellter i'r haul. Mae'n cynnwys hydrogen a heliwm yn ei strwythur. Radiws y blaned yw 60 mil 398 cilomedr. Tra ei fod yn cwblhau ei gylchdro o amgylch ei echel ei hun mewn 10 awr, mae'n cwblhau ei gylchdro o amgylch yr haul mewn 29.4 blynedd. Mae gan Saturn fodrwy wedi'i gwneud o greigiau a rhew.
Wranws: Mae Wranws, sef y blaned agosaf at y Ddaear, tua biliwn cilomedr i ffwrdd o'r haul. Gwelwn fod y gyfrol 2.80 gwaith yn fwy na'r byd. Mae 100 yn cwblhau ei gylchdro o amgylch yr haul mewn blwyddyn. Mae'n cynnwys cyfuniad o heliwm, hydrogen a methan.
Neptune: Yr 4.5 biliwn cilomedr i ffwrdd o'r haul yw'r wythfed blaned bellaf i ffwrdd o'r haul. Mae 164 yn cwblhau ei gylchdro o amgylch yr haul o fewn y flwyddyn, tra bod 17 yn cwblhau ei gylchdro ei hun o amgylch y cloc. Mae'n hysbys bod y lloeren 13 wedi'i lleoli.
Plwton: Mae 6 i'r haul yn un o'r planedau mwyaf pell gyda biliwn cilomedr i ffwrdd. Mae Plwton yn cylchdroi o amgylch yr haul yn y flwyddyn 250, tra bod ei gylchdro o amgylch ei echel yn cwblhau mewn dyddiau 6 9 awr 17 munud. Mae'n cynnwys rhew a methan, sydd wedi'i rewi.

Priodweddau Planedau yng Nghysawd yr Haul

Mae gan y planedau yng nghysawd yr haul rai nodweddion. Ymhlith y nodweddion hyn, rydym wedi sôn yn fyr am esboniadau’r planedau. Nodweddion eraill y planedau yw:
-Mae gan bob planed gyflymder cylchdro gwahanol.
-Mae'r awyrennau i gyd yn eliptig. Gallwch weld bod orbitau'r planedau yn croestorri â'i gilydd, er bod y cyflymderau cylchdroi yn wahanol.
- Mae'r planedau'n cylchdroi o'r gorllewin i'r dwyrain o amgylch yr haul ac o amgylch eu bwyeill eu hunain.
Y blaned fwyaf yw Iau a'r blaned leiaf yw Plwton.
Mercwri yw'r blaned agosaf at yr haul. Y blaned fwyaf pell y gwyddys amdani yw Plwton.
Gwyddys mai Venus yw'r blaned agosaf at y Ddaear o ran radiws a phellter.
Nid oes lleuadau gan Mercury a Venus. Mae gan y Ddaear leuadau 1, lleuadau 2 Mars a Neptune, lleuadau 6 Wranws, lleuadau 10 Saturn, a lleuadau 12 Iau.
-Mae cyflymder cylchdroi'r planedau mewn cyfrannedd gwrthdro â'u pellter o'r haul.

Beth yw lloeren yr haul?

Rydym wedi sôn wrthych fod yr Haul yn seren. Ar y llaw arall, mae cysawd yr haul yn cynnwys yr haul, y planedau sy'n troi o'i gwmpas, a lloerennau'r planedau hynny. Yn y cam hwn, gwelwn fod rhai yn meddwl mai'r ddaear neu'r lleuad yw lleuad yr haul. Nid oes y fath beth. Nid lloeren mo'r byd ond planed. Y lleuad yw lloeren y byd.

Lloerennau Planedau yng Nghysawd yr Haul

Gwnaethom hefyd grybwyll bod lloerennau'r planedau wedi'u cynnwys yng nghysawd yr haul. Y planedau a'u lloerennau yw:
Mercury: Nid oes ganddo loeren.
-Venüs: Nid oes ganddo loeren.
byd: Y lloeren yw'r Lleuad. Y Lleuad yw'r pumed lloeren fwyaf yng nghysawd yr haul. Pan edrychwn ar y diamedr, gwelwn fod diamedr y byd gymaint â 27%. Mae'r disgyrchiant ar y lleuad yn hafal i ddisgyrchiant 6 yn y byd. Felly, rhywun yn y byd sydd â 1 kg yw 60 kg y mis.
Mawrth: Mae gan Mars ddwy loeren. Y lloerennau hyn yw:
-Phobos: Ei bellter o'r blaned Mawrth yw 6 mil cilomedr. Mae'n un o'r lloerennau naturiol lleiaf yng nghysawd yr haul. Mae ganddyn nhw strwythur crater ac nid ydyn nhw fel y Lleuad o gwbl.
-Deimos: Mewn gwirionedd, credir bod y lloeren hon a Phobos yn blaned Mawrth trwy fynd i mewn i rym disgyrchiant y blaned Mawrth. Y pellter o'r blaned Mawrth i 20 yw mil cilomedr. Diamedr cyfartalog y lloeren 13 mil cilomedr.
Jupiter: Mae gan Iau lleuadau 4. Y lloerennau hyn yw:
-I Lloeren: Yr agosaf at Iau yw'r lloeren. Mae llosgfynyddoedd sy'n chwistrellu nwy a lafa yn barhaus ar y lloeren.
Lloeren -Europa: Dyma'r ail loeren agosaf at Iau. 3000 yw'r oedran cilomedr.
Lloeren -Ganymede:  Dyma'r drydedd loeren agosaf at Iau. Dyma'r lloeren fwyaf yng nghysawd yr haul.
Lloeren -Callisto: Hi yw'r ail loeren fwyaf o Iau a'r bellaf i Iau.
Sadwrn: Mae gan Saturn dri lleuad. Y lloerennau hyn yw:
Lloeren -Titan: Hi yw'r ail loeren fwyaf yng nghysawd yr haul. Mae ganddo awyrgylch eithaf trwchus.
Lloeren -Rhea: Mae'n sefydlog ar Saturn fel yr un mis. Mae ganddo hen strwythur.
Lloeren -Minas: Fe'i darganfuwyd gan William Herschel yn 1789. Ffurfiwyd crater oherwydd gwrthdrawiad mawr.
Wranws: Lloerennau Wranws ​​yw:
Lloeren -Ariel: Fe'i darganfuwyd gan William Lassel yn 1856. Y radiws yw 1190 cilomedr.
Lloeren -Miranda: Fe'i darganfuwyd gan Gerard Kuiper yn 1948. Mae siapiau wyneb yn wahanol i blanedau a lloerennau eraill.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.