Ystyriaethau Iechyd Llygaid

1

Ffactorau i'w hystyried i amddiffyn iechyd llygaid
Yn ddiau, mae ein llygaid, ein horganau gweledigaeth, yn un o organau pwysicaf bodau dynol. Fodd bynnag, oherwydd y tempo gwaith dwys, mae ein llygaid yn blino ac mae rhai problemau iechyd yn digwydd. Er mwyn amddiffyn iechyd llygaid, rhaid cymryd gofal i osgoi esgeulustod. Beth allwn ei wneud i amddiffyn iechyd ein llygaid?

1. Archwiliad Rheolaidd
Nid yw gweld yn bell ac agos yn ddigon ar gyfer iechyd llygaid. Oherwydd bod problemau iechyd llygaid yn amrywiol iawn. Felly, mae angen cael ei archwilio yn rheolaidd ac ni ddylid ei esgeuluso.

2. Amddiffyn Llygaid rhag Golau Dwys
Mae risg uchel o ddifrod difrifol i'r llygaid, yn enwedig yn yr haf oherwydd pelydrau'r haul dwys. Mae'n arbennig o bwysig defnyddio sbectol haul i amddiffyn ein llygaid rhag y pelydrau haul hyn, boed hynny ar y traeth neu mewn amgylchedd cynhesach. Ond mae'n rhaid i'r sbectol haul hyn fod o ansawdd da. Fel arall, gall pelydrau'r haul dorri'n afreolaidd a niweidio'r llygad.

3. Golchi Ein Dwylo'n Rheolaidd
Yn sicr, ein dwylo ni yw'r organ sydd fwyaf mewn cysylltiad â'n llygaid. Mae ein dwylo yn agored i lawer o wahanol germau a bacteria yn ystod y dydd. Ac os na fyddwn yn golchi ein dwylo, gall ein dwylo sy'n dod i gysylltiad â'n llygaid niweidio ein llygaid. Er mwyn atal hyn, mae'n rhaid i ni olchi ein dwylo yn aml.

4. Ddim yn Edrych yn Agos ar Offer Technolegol
Gyda datblygiad technoleg, mae llawer o wahanol offer technolegol wedi dod i mewn i'n bywydau. Ond wrth ddefnyddio'r offer hyn, mae ein llygaid yn agored i belydrau'r offer hyn yn gyson. Er mwyn lleihau difrod y pelydrau hyn, mae angen i ni gadw pellter penodol rhyngom ni a'r cerbydau hyn.
5. Ysmygu
Nid oes amheuaeth bod ysmygu yn achosi niwed i'r llygaid yn ogystal â'r corff cyfan. Yn benodol, gall cataractau a smotiau melyn yn y llygaid gael eu hachosi gan ysmygu gormodol.

6. Addasu Golau’r Amgylchedd Gweithredol
Gall gormod o waith yn yr ardal heb olau naturiol amharu ar iechyd y llygaid. Er mwyn atal hyn, mae angen gweithio mewn amgylchedd golau naturiol gymaint â phosibl. Mae'r risg hon yn cynyddu yn enwedig yn yr amgylchedd gwaith gyda chyfrifiaduron. Dylai fod gan eich cyfrifiadur lefel ysgafn resymol.

7. Defnydd Lensys yn Ofalus
Dylai pobl sy'n gwisgo lensys oherwydd anhwylderau llygaid wisgo lensys o dan oruchwyliaeth meddyg. Mae lensys a ddefnyddir ar hap yn niweidio'r llygad ac yn cynyddu graddfa'r nam. Yn ogystal, dylai'r dwylo fod yn lân a rhaid sicrhau'r amodau hylendid angenrheidiol wrth ddefnyddio a thynnu'r lensys.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. Rafet Demir yn dweud

    Roedd yn erthygl bwysig ar gyfer bywyd iach.

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.