BETH YW ENTREPRENEURIAETH

0

ENTREPRENEURIAETH A BETH YW ENTREPRENEURIAETH?
Er nad oes diffiniad clir o entrepreneuriaeth, gellir diffinio entrepreneur fel arloeswr ac arweinydd. entrepreneuriaid; yn yr ystyr ehangaf, y person sy'n ymgymryd ag elw a risgiau ac sy'n ceisio cychwyn busnes. Entrepreneuriaeth yw actifadu'r fenter hon. Hynny yw, gelwir pobl sy'n gwneud buddsoddiadau peryglus at ddibenion elw ariannol neu unigolion sy'n gweld y diffygion sy'n bodoli yn y farchnad neu'n gymdeithasol ac yn eu troi'n elw ariannol yn entrepreneuriaid.
Dechreuodd hyfforddiant a chyrsiau entrepreneuriaeth yn y byd am y tro cyntaf ym Mhrifysgol Kobe yn Japan. Mae poblogrwydd cyrsiau rheoli i fusnesau bach a chanolig yn cyfateb i 1940s. Yn dilyn y datblygiadau hyn mewn hyfforddiant entrepreneuriaeth, trefnwyd hyfforddiant entrepreneuriaeth yn America gan 1947; Yn Ewrop, mae'n cyd-fynd â blynyddoedd 1970. Pan ddechreuodd y briodferch Twrci xnumx'l roi hyfforddiant cychwynnol mewn entrepreneuriaeth yn y flwyddyn. Heddiw, mae gwledydd yn cefnogi entrepreneuriaid a gweithgareddau entrepreneuriaeth er mwyn datblygu a symud ymlaen mewn gwahanol sectorau. I grynhoi entrepreneuriaeth, mae'n bosibl crynhoi entrepreneuriaeth gyda thri gair sylfaenol. Y rhain yw; talent, dewrder a gwybodaeth.
PWY YW'R ENTREPRENEUR?
Nhw yw'r bobl sy'n cyfuno elfennau cynhyrchu o dan y ffyrdd mwyaf proffidiol er mwyn cynhyrchu nwyddau a gwasanaethau. Mae'r entrepreneur yn cymryd y risg ac yn gwireddu'r prosiect busnes sydd wedi'i gynnwys yn ei dargedau. Tra bod y bobl hyn yn cynhyrchu gwerth economaidd; amgylchedd cyflogaeth, ond hefyd yn ennill arian. Mae entrepreneuriaid hefyd yn bobl sy'n gallu mentro ac sydd â'r gallu i gyfathrebu. Mae entrepreneur nid yn unig yn anelu at gynhyrchu elw ac incwm, ond hefyd yn cynhyrchu nwyddau a gwasanaethau sydd eu hangen ar y defnyddiwr.
CYMWYSTERAU I FOD YN Y ENTREPRENEUR
e.e. Mae angen i entrepreneur fod yn flaengar. Dylai fod yn berson uchel ei gymhelliant sy'n gwybod am reoli amser ac sydd â hunanhyder uchel. Rhaid bod â sgiliau rheoli a sgiliau cynllunio. Os oes angen i entrepreneur edrych ar nodweddion eraill a ddylai fodoli, dylai gwybodaeth ariannol a sgiliau cyfathrebu fod yn bresennol. Dylai nodweddion eraill yr entrepreneur fod yn hyblyg, hy, os nad yw'r gwaith yn mynd trwy lif y cynllun, rhaid i'r unigolyn allu addasu i amodau newidiol, a'r pwynt arall yw bod yn rhaid i'r entrepreneur fod yn uchelgeisiol. Mae angen i unigolyn entrepreneuraidd fod yn arloesol, yn greadigol a gwybod sut i fanteisio ar gyfleoedd.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.