Polisi Preifatrwydd Sgrin Lock Galatasaray

Polisi Preifatrwydd Sgrin Lock Galatasaray

Polisi Preifatrwydd Cais Symudol Sgrin Lock Galatasaray

Pwrpas y Polisi Preifatrwydd hwn yw pennu'r telerau ac amodau o ran defnyddio data personol a gynhyrchir gan y defnyddwyr sy'n defnyddio'r gwasanaeth gyda dyfeisiau symudol fel ffonau neu dabledi yn ystod gweithrediad y cymhwysiad symudol sy'n darparu mynediad i'r gwasanaethau a gynigir gan y wefan a chymwysiadau android a gyhoeddir gan ein gwasanaeth, a chan y defnyddwyr a ddarperir gan ein gwasanaeth.

Os yw'r defnyddiwr yn dewis defnyddio ein Gwasanaeth, mae'n cytuno i gasglu a defnyddio gwybodaeth am y polisi hwn. Defnyddir y Data Personol a gasglwn i ddarparu a gwella'r Gwasanaeth. Ni ellir defnyddio na rhannu Data Personol ac eithrio fel y disgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn.

Data y Gellir ei Gasgliad Pan Ddefnyddiwch y Gwasanaeth

  • Data a Gofrestrwyd gan Ddefnyddwyr
  • Data Log
  • Cwcis

Data a Gofrestrwyd gan Ddefnyddwyr

Nid yw ein cymhwysiad yn gofyn am unrhyw gofnod data gan y defnyddiwr.

Data Log

Bob tro mae'r Defnyddiwr yn ymweld â'r Wefan gyda'r Porwr Cais neu'r Rhyngrwyd, anfonir peth gwybodaeth i'r Wefan. Mae'r wybodaeth hon yn wybodaeth fel cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd (“IP”) y ddyfais gan ddefnyddio'r gwasanaeth, system weithredu, fersiwn porwr. Gan ddefnyddio'r wybodaeth hon, mae'r Wefan yn sicrhau bod y cynnwys priodol yn cael ei lwytho ar y ddyfais er mwyn i'r defnyddiwr wneud y gorau o'r gwasanaeth.

Cwcis

Ffeiliau testun bach yw cwcis sy'n cael eu storio ar eich dyfais trwy borwyr gan y gwefannau rydych chi'n ymweld â nhw. Mae ein Gwefan yn defnyddio'r “cwcis” hyn i wella ein gwasanaeth ymhellach er mwyn darparu gwell profiad i'r defnyddiwr. Mae gennych yr opsiwn i dderbyn neu wrthod y cwcis hyn. Os dewiswch wrthod ein cwcis, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhai rhannau o'n Gwasanaethau.

Mathau o Gwcis y Gellir eu Defnyddio

Cwcis Sesiwn: Cwcis sesiwn yw cwcis sesiwn sy'n cael eu creu pan fyddwch chi'n mewngofnodi i'r wefan ac yn cael eu dileu ar ôl 30 munud os na chymerir unrhyw gamau. Prif bwrpas ein defnydd o gwcis o'r fath yw diogelwch y cyfrif defnyddiwr. Yn ogystal, pan fydd Aelodau'n mewngofnodi i'r adran aelodau yn unig gan ddefnyddio eu cyfrineiriau, nid oes angen iddynt ail-nodi'r cyfrinair ar bob tudalen wrth bori trwy'r tudalennau.

Cwcis Addasu: Dyma'r cwcis a ddefnyddir i ddarparu gwell profiad defnyddiwr trwy gofio ymweliad blaenorol y defnyddiwr â'r Wefan a chofio eu dewisiadau pan fydd y defnyddiwr yn ymweld â'r Wefan ar wahanol adegau.

Cwcis Google Analytics: Mae cwcis o'r fath yn galluogi casglu'r holl ddata ystadegol, a thrwy hynny wella cyflwyniad a defnydd y wefan. Trwy ychwanegu ystadegau cymdeithasol a data diddordeb at yr ystadegau hyn, mae Google yn ein helpu i ddeall defnyddwyr yn well. Mae ein cymhwysiad yn defnyddio cwcis Google Analytics. Mae'r data a gesglir gyda'r cwcis dywededig yn cael eu trosglwyddo i weinyddion Google yn UDA ac mae'r data dywededig yn cael ei storio yn unol ag egwyddorion diogelu data Google. I ddysgu mwy am weithgareddau a pholisïau prosesu data dadansoddol Google ar ddiogelu data personol https://support.google.com/analytics/answer/6004245 Gallwch chi ymweld.

Cyrchu Caniatadau neu Ddata Sensitif

Wrth osod y cymhwysiad ar y ddyfais, gofynnir am y caniatâd canlynol gan y defnyddiwr:

  • Mynediad Llawn i'r Rhyngrwyd (android.permission.INTERNET)
  • Monitro Statws Rhwydwaith (android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE)

Mae angen y caniatadau hyn i ddefnyddio'r App.

Ni all y rhaglen ddarllen ac ysgrifennu unrhyw ddata ar eich ffôn. Ni all y cymhwysiad agor a defnyddio'r camera dyfais, meicroffon ac offer tebyg heb gydsyniad a gwybodaeth yr Aelod. Mae'r cais yn newid sgrin clo eich dyfais yn unig ar eich cais chi.

diogelwch

Mae Data Personol yn cael ei amgryptio a'i anfon i'r Wefan trwy brotocol HTTPS. Rydym yn ymdrechu i ddefnyddio teclyn amddiffyn sy'n dderbyniol yn fasnachol. Fodd bynnag, cofiwch nad oes unrhyw ddull trosglwyddo dros y Rhyngrwyd na dull storio electronig 100% yn ddiogel ac yn ddibynadwy, ac ni allwn warantu ei ddiogelwch llwyr.

Dolenni i Safleoedd Eraill

Efallai y bydd ein Gwasanaeth yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Os cliciwch ar ddolen trydydd parti, fe'ch cyfeirir at y wefan honno. Sylwch nad yw'r safleoedd allanol hyn yn cael eu defnyddio gennym ni. Felly, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn adolygu Polisi Preifatrwydd y gwefannau hyn. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys, polisïau preifatrwydd nac arferion unrhyw wefannau neu wasanaethau trydydd parti.

Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn

Efallai y byddwn yn diweddaru ein Polisi Preifatrwydd o bryd i'w gilydd. Felly, rydym yn argymell eich bod yn adolygu'r dudalen hon o bryd i'w gilydd am unrhyw newidiadau. Byddwn yn eich hysbysu am unrhyw newidiadau trwy bostio'r Polisi Preifatrwydd newydd ar y dudalen hon. Daw'r newidiadau hyn i rym yn syth ar ôl eu postio ar y dudalen hon.

Cyfathrebu â Ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau ynghylch ein Polisi Preifatrwydd, gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost info@almancax.com.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd

Sylw ar gau.