BETH YW HAWLIAU EIDDO DEALLUSOL?

0

Mae bodau dynol yn gallu meddwl. Trwy ddefnyddio deallusrwydd a chreadigrwydd yn ôl natur, er mwyn cyrraedd lefel benodol yn y berthynas rhwng y gymdeithas ac unigolion eraill ac ennill y frwydr â natur cynhyrchion syniad i greu. Fodd bynnag, gellir dynwared y cynhyrchion syniad hyn a'u hennill yn annheg o gael eu dysgu gan y gymdeithas. Gall y sefyllfa hon achosi niwed i'r awdur a greodd y gwaith trwy dreulio llafur, amser ac arian. Er mwyn atal hyn ac i sicrhau hawliau'r awdur, rhagwelir nifer o ddarpariaethau cyfreithiol. Yn ogystal â rheoliadau cyfreithiol, mae yna gonfensiynau rhyngwladol. Hawliau syniad ar gynhyrchion sy'n darparu amddiffyniad trwy orchymyn cyfraith hawliau eiddo deallusol Mae'n cael ei alw. Hawliau eiddo deallusol hawliau ar syniadau a gweithiau celf ve hawliau eiddo diwydiannol mae ganddo ddau hawl.
Mae hawliau eiddo deallusol yn golygu'r hawliau ar nwyddau anghyffyrddadwy sy'n gynnyrch meddwl dynol. Er bod hawliau eiddo deallusol yn cael eu rheoleiddio'n annibynnol ar ei gilydd, gall fod llawer o hawliau eiddo deallusol ar yr un gwrthrych.
Nodweddion Hawliau Eiddo Deallusol
1. Wedi'i gynnwys mewn Cyfraith Breifat.
Bernir bod hawliau eiddo deallusol yn cael eu cynnwys ym maes cyfraith breifat mewn perthynas â materion a reoleiddir ac yn benodol er mwyn rheoleiddio hawl sofraniaeth dros eiddo anghyffyrddadwy unigolyn.
Mae'n cael ei xnumx.soyut.
Mae hawliau eiddo deallusol yn haniaethol oherwydd eu bod yn gynhyrchion a gynhyrchir trwy fynegi rheswm, meddwl a theimladau.
3.Yn destun nwyddau anghyffyrddadwy.
Wrth i hawliau eiddo deallusol gael eu sefydlu ar nwyddau anghyffyrddadwy, nid oes unrhyw eiddo na meddiant fel yng nghyfraith cyfraith eiddo.
Yn ddarostyngedig i Egwyddor 4.
Dim ond o fewn ffiniau daearyddol y wlad y mae'n cael ei chydnabod y gall yr hawl i berchnogaeth nwyddau anghyffyrddadwy ei wneud a gall gael effaith. Mae hawliau eiddo deallusol wedi'u cysylltu'n gaeth â'r wlad y maent yn cael ei chaffael ynddi ac mae'r amddiffyniad yn ddilys yn y wlad gofrestru, ac eithrio hawliau sy'n deillio o gytuniadau rhyngwladol a deddfwriaeth y wlad lle digwyddodd y treisio.
5.
Mae cymdeithas yn cael ei hystyried yn waith syniadau neu ddyfais. Felly, mae hawliau eiddo deallusol yn rhoi hawl i'r deiliad sydd wedi'i gyfyngu i eithriadau amser. e.e. Mae'r hawliau patent yn cael eu gwarchod am ugain mlynedd yn y system gydag archwiliad a saith mlynedd yn y system heb eu harchwilio. 
Mae 6. Yn rhoi'r Hawl i'r Perchennog Fudd-dal.
Mae'n awdurdodi deiliad hawliau eiddo deallusol i gyflawni gwarediadau sy'n gysylltiedig â phwnc yr hawl ac yn benodol i ddefnyddio pwnc eiddo deallusol iddo'i hun. Mae hefyd yn atal trydydd partïon rhag defnyddio'r cynnyrch heb ganiatâd.
7.
Diffinnir hawliau preifat fel yr awdurdod cyfreithiol a roddir i'r deiliad hawl gan gyfraith breifat. Mae hawliau eiddo deallusol yn y categori hawliau absoliwt. Gellir haeru yn erbyn unrhyw un ac mae'n rhoi hawl i'w berchnogion wahardd trydydd partïon rhag defnyddio eiddo anghyffyrddadwy.
Elfennau o Eiddo Deallusol
1. Enw Masnach ac Enwau Busnes
Yn ein cyfraith, mae enw masnach ac enw busnes yn cael eu rheoleiddio yng Nghod Masnachol Twrci. Er bod yr enw masnach yn cael ei reoleiddio'n fanwl, mae'r rheoliadau ynghylch enw'r fenter yn gyffredinol yn cyfeirio at y darpariaethau sy'n ymwneud â'r enw masnach.
maent xnumx.mark
Diffinnir brand fel ffordd o wahaniaethu nwyddau neu wasanaethau a gynigir gan fenter oddi wrth rai ymgymeriadau eraill. Mae nodau masnach yn dod o dan hawliau eiddo deallusol.
xnumx.patent yn
Mae patent yn ddogfen a roddir i ddyfeisiwr ym maes diwydiant gan gorff swyddogol ac sy'n awdurdodi defnyddio'r ddyfais hon am gyfnod penodol o amser heb ganiatâd eraill. Yn ôl rheoliadau statudol, ni roddir patent i ddyfeisiau, rhywogaethau planhigion nac anifeiliaid nac egwyddorion biolegol sylweddol, a dulliau bridio planhigion ac anifeiliaid, sy'n groes i drefn gyhoeddus neu foesoldeb cyffredinol.
Dyluniadau 4.Industrial
Dyluniad diwydiannol yw ymddangosiad cyfansoddiad neu set cyfan neu ran o gynnyrch neu ran o gynnyrch neu ran o'r cynnyrch, megis llinellau, lliwiau, gwead, deunydd, hyblygrwydd, ac ati, y synhwyrau dynol.
Arwyddion Daearyddol
Mae arwyddion daearyddol yn hawliau eiddo deallusol sy'n nodi cynnyrch sy'n tarddu o ranbarth benodol neu sy'n dynodi rhanbarth y gellir priodoli ei ansawdd i'w darddiad daearyddol mewn perthynas â'i enw da neu nodweddion eraill. Mae ansawdd y cynnyrch yn warant sy'n symbol o'r cysylltiad agos rhwng y dull cynhyrchu traddodiadol a'r ffynhonnell ddaearyddol.
Modelau 6.Useful
Sicrheir modelau defnyddiol gyda patentau. Gellir ei ddisgrifio fel hawl gofrestredig sy'n darparu amddiffyniad unigryw i'r ddyfais dechnegol.
7.Copyright
Gellir mynegi hawlfreintiau fel hawliau ar gelf a gweithiau deallusol.
Enwau 8.Internet
Mae gallu cyfrifiaduron ar y Rhyngrwyd i gyfathrebu â'i gilydd mewn ffordd iach yn gofyn bod gan bob cyfrifiadur sy'n darparu data i'r rhwydwaith sy'n gysylltiedig â'r rhwydwaith ei enw ei hun sy'n nodi ei unigolrwydd. Rhaid i dudalennau gwe sy'n darparu data i'r Rhyngrwyd fod ag enw a dylid eu hystyried yn ofyniad trefn gyhoeddus. Mae marc nodedig, fel enwau Rhyngrwyd, brand, enw masnach ac enw busnes, yn fodd i hyrwyddo; a hawliau eiddo deallusol wedi'u cynnwys yn asedau anghyffyrddadwy'r fenter.
Hawliau 9.Pretty
Diffinnir y bridiwr fel y person sy'n bridio neu'n darganfod ac yn datblygu math newydd o blanhigyn. Gellir diffinio hawliau bridwyr fel yr awdurdod i wneud arbedion, eu defnyddio, cymryd y mesurau angenrheidiol ac agor pob achos sifil a throseddol yn erbyn trydydd partïon rhag ofn y byddant yn torri.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.