Beth yw ffasgaeth?

0

Beth yw ffasgaeth?

Tabl cynnwys


Pan ddywedir ffasgaeth, yn gyntaf oll, dylai ideoleg dde eithafol ddod i'r meddwl. Mae'n dyrchafu y genedl neu'r hil fel undeb organig. Mae'n olygfa asgell dde eithafol sy'n ei dal uwchlaw pob cysyniad arall. Ei nod yw creu aileni gyda hiliaeth neu genedlaetholdeb y tu ôl i'r cyfnod o ddirywiad neu ddinistr gwlad. Mewn gwirionedd, mae ffasgaeth yn gyffredinol yn cael ei hystyried yn normal mewn cymdeithas ffasgaidd ynghyd â phob math o ddigwyddiadau a all gynhyrchu trais fel y rhain. Ystyrir bod pob math o drafodion hiliol mewn ffasgaeth yn dderbyniol. Dywedwyd erioed ei fod yn hyrwyddo rhagoriaeth ac ethnigrwydd hiliol, datblygiad imperialaidd a hil-laddiad. Yn gyffredinol, mae ffasgaeth yn amlwg yn cefnogi rhagoriaeth dynion. Serch hynny, mae cefnogwyr ffasgaeth yn addo y bydd y ras a'r genedl yn tyfu mewn undod â menywod.

Nid ffasgaeth yn unig. Mewn gwirionedd, mae problem ddifrifol y mae ffasgaeth wedi'i rhoi i gymdeithas. Oherwydd bod ffasgwyr yn bennaf ag obsesiwn â throsedd a chosb. Yn enwedig mewn gwledydd sy'n cael eu llywodraethu yn y modd hwn, mae yna awdurdod diderfyn i gymhwyso'r gyfraith i'r gyfraith. Mae cenedlaetholdeb hyd yn oed yn meddwl na ddylai'r heddlu ofalu am eu gweithredoedd gwael ac y dylid rhoi'r gorau i rai rhyddid. Mae yna achosion hefyd o hosbis a llygredd eang. Ymddengys mai'r hyn a welwyd mewn pwerau ffasgaidd hyd yn hyn yw bod adnoddau naturiol a hyd yn oed trysor yn cael eu defnyddio gan unigolion a'u gwneud yn ôl y dymuniad. Gall crefyddau cyffredin yn y wlad ddefnyddio barn y cyhoedd i newid eu diddordebau eu hunain. Gall crefydd lywodraethu fel y mynno.

Beth yw'r ffasgaidd?Beth sy'n ffasgaidd Wrth gwrs, dylid ystyried nodweddion cyffredin. Mae dirmygu hawliau dynol yn un ohonyn nhw. Oherwydd ofn gelynion a'r angen am ddiogelwch, mae ffasgwyr yn atal hawliau dynol yn bennaf. Mae cenedlaetholdeb cryf a pharhaus, wrth gwrs, yn un o nodweddion cyffredin ffasgwyr. Os yw pobl yn ymgynnull mewn frenzy cenedlaetholgar unedig yn lle dileu'r gelyn, mae'n wir yn un o nodweddion y ffasgwyr. Oherwydd os yw gelynion yn cael eu hadnabod a'u dwyn ynghyd at ddibenion uno, gellir dweud bod hwn yn feddwl a ddaeth i'r amlwg gyda'r syniad o ffasgaeth.

Pwy yw Ffasgaidd?

Yn llythrennol, mae ffasgaidd yn golygu pobl sy'n cydymdeimlo â ffasgaeth ac yn byw fel hyn. Heddiw, disgrifir y dosbarth meddwl bourgeois amlycaf fel pro-ffasgaeth, sy'n ymddangos yn drefn anghyffredin y mae'r wladwriaeth yn ei defnyddio i atal y broblem anghytuno hon pan fydd yn mynd i argyfwng systematig gan ddefnyddio ei holl fodd.

Hanes Ffasgaeth

Ffasgaeth, a ddaeth i'r amlwg trwy wrthod rhyddfrydiaeth a'r drefn seneddol ddemocrataidd, yw'r Gyntaf ac 2. Roedd yn fath o lywodraeth a welwyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd, yn enwedig yn Ewrop, yr Almaen, yr Eidal a Sbaen. Yn enwedig yn yr Eidal, daeth Benito Mussolini i rym yn 1922 a dechrau rheoli'r wlad â ffasgaeth.

Nid oes unrhyw un yn gwybod dull hiliol Adolf Hitler. Gyda dyfodiad y Blaid Natsïaidd hiliol i rym yn yr Almaen. Daeth canu clychau’r Ail Ryfel Byd ymlaen. Mae polisïau ehangu ac ehangu'r taleithiau ffasgaidd wedi bod yn ddylanwadol yn y Dwyrain Canol a'r Dwyrain Pell, yn enwedig yn Ewrop. Crëwyd egwyddorion ffasgaeth yn wreiddiol gan yr athronydd Eidalaidd Giovanni Gentile. Gwelwyd mynegiant llawn ffasgaeth hefyd mewn sawl ffordd mewn gwledydd sydd â chyfundrefnau rhagorol. mae phalancsis a pheronism yn Sbaen, meistrolaeth yn Iwgoslafia, a Sosialaeth Genedlaethol yn yr Almaen yn enghreifftiau o ffasgaeth y gellir eu dangos yn y byd. Y ffaith bod Adolf Hitler a'r Natsïaid wedi achosi hil-laddiad ar y sail eu bod wedi tarfu ar hil yr Almaen yw'r enghraifft gliriaf o ffasgaeth a hiliaeth mewn gwirionedd. Yn yr ystyr hwn, er mwyn dod o hyd i'r canlyniadau mwyaf cywir i chi, gellir cael canlyniadau net pan archwilir yr Almaen Natsïaidd yn ddiweddar.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.