Saith Rhyfeddod y Byd

0

Rhyfeddodau'r byd 7, yw'r gweithiau a wnaed gan bobl yn y Cyfnod Hynafol. Heddiw, mae llawer o deithwyr a thwristiaid yn ymweld â'r arteffactau hyn ac mae galw mawr amdanynt. Felly beth yw saith rhyfeddod y byd?
1) KEOPS PYRAMID (BC 2560 - CAIRO / EGYPT)
Mae'r Pyramid Cheops yn un o'r tri phyramid yn yr Aifft, a elwir yn Pyramidiau Giza, y mwyaf ohonynt. Ar wahân i'r pyramidiau sy'n weddill, cafodd y pyramid hwn ei gynnwys ar y rhestr hon yn unig. Adeiladwyd y pyramid hwn gan Pharo Khufu (Keops). Y gwahaniaeth mwyaf o'r chwe rhyfeddod sy'n weddill yn y Pyramid Cheops yw mai hwn yw'r unig strwythur sydd wedi goroesi heddiw. Mae'r pyramid hwn yn 146 metr o daldra. Fe'i ffurfiwyd trwy ddod â deg ar hugain tunnell o gerrig ynghyd. Mae sut i gael gwared â cherrig mor drwm ar yr adeg honno yn destun dadl a dim ond heddiw. Cymerodd adeiladu'r Pyramid Cheops fwy nag ugain mlynedd. Yr adeilad hwn hefyd yw'r hynaf o'r saith adeilad rhyfeddol. Adeiladwyd y pyramid hwn i'w ddefnyddio fel bedd y pharaoh fel y pyramidiau eraill. Sonnir am lawer o nodweddion gwyrthiol ac anghyffredin y pyramid hwn. Ond mae'n ddadleuol pa mor gywir ydyw. Oherwydd ardal anialwch y pyramid, gwelir bod sgrafelliad mewn rhai lleoedd. Heddiw, mae cannoedd ar filoedd o bobl yn ymweld â hi bob blwyddyn.
2) GERDDI PENTREF Y BABIL (BC 605 - IRAQ / MESOPOTAMIA)
Yn y disgrifiadau, mae'r strwythur hwn yn debyg i ardd aml-lawr. O fewn y strwythur hwn, mae dyfroedd yn llifo, coed ffrwythau amrywiol ac egsotig. Heddiw, mae olion y strwythur hwn wedi'u dileu yn llwyr. Mae'r rheswm dros y strwythur hwn yn hysbys yn union. Fodd bynnag, y posibilrwydd cryfaf yw bod y brenin wedi ei roi i'w wraig i'w amddiffyn rhag gwres yr anialwch. Cafwyd hyd i weddillion y gwaith ger yr Ewffrates.
STATUE ZEUS (BC 3 - OLYMPIA / GREECE)
Codwyd yr adeilad hwn gan Phidias, un o gerflunwyr pwysig y cyfnod. Defnyddiwyd aur ac ifori wrth adeiladu'r cerflun. Mae lled y cerflun yn saith metr o uchder wrth ddeuddeg metr. Cafodd yr arteffact, a ddarganfuwyd yn Istanbul am gyfnod, ei gludo i Baris o ganlyniad i'r tân ac mae bellach yn cael ei arddangos mewn amgueddfa ym Mharis. Fe’i gwnaed yn enw Zeus yn y Gemau Olympaidd. Dinistriwyd y cerflun ei hun, ond gwnaed cloddiad ym 1958 i nodi'r gweithdy a ddefnyddiwyd i wneud y cerflun. Cyfrannodd y gwaith cloddio hwn at y ddealltwriaeth o broses greu'r cerflun a'i alluogi i'w ailadeiladu. Ni ddarganfuwyd unrhyw nodwedd sy'n datgelu llinellau gwirioneddol y cerflun ers amser maith. Gyda'r darganfyddiadau wedi'u gwneud yn ddiweddarach, penderfynwyd ar rai o nodweddion y cerflun. Cafwyd gwybodaeth am y Cerflun o Zeus gyda chymorth y lluniau a'r rhyddhadau ar ddarnau arian y cyfnod.
STATUE RNOS 4 (BC 282 - RODOS / GREECE)
Adeiladwyd Cerflun Rhodes yn ystod Teyrnas Gwlad Groeg. Mae wedi'i leoli wrth y fynedfa i Ynys Rhodes ac mae'n symbol o bwer ac uchelwyr. O ganlyniad i gloddio ac ymchwilio, penderfynwyd bod coesau'r cerflun ar y pileri. Amcangyfrifir bod ei uchder oddeutu tri deg dau metr. Efydd yw'r deunydd a ddefnyddir yn y cerflun. Fe’i gwnaed gan y cerflunydd enwog Khales. O ganlyniad i ddaeargryn a ddigwyddodd tua 250 CC, dinistriwyd y cerflun o Rhodes yn llwyr a dim ond o ynys Rhodes yr oedd yn bosibl cyrraedd ei weddillion. Mae'r adfeilion yn cael eu harddangos yn yr amgueddfa ar Ynys Rhodes. Parhaodd y gwaith o adeiladu Cerflun Rhodes am 12 mlynedd a CC. Fe'i cwblhawyd yn 282. Fe'i defnyddiwyd i ddangos y tir i forwyr yn ystod cyfnod y Cerflun Rhodes.
5) LLETHOUSE ALEXANDRIA (BC 290 - ALEXANDRIA / EGYPT)
Mae Goleudy Alexandria yn un o saith rhyfeddod y byd ac mae wedi'i leoli yn yr Aifft. Er mai hwn yw'r uchaf o'r goleudai a adeiladwyd mewn hanes, yn anffodus mae adfeilion heddiw yn parhau i fod yn orlawn. BC Fe'i hadeiladwyd rhwng y blynyddoedd 246-285 a pharhaodd bron i ddeugain mlynedd. Mae Goleudy Alexandria yn gant tri deg pump metr o uchder ac mae'n cynnwys tair rhan. Mae gan y goleudy, sydd wedi'i wneud yn gyfan gwbl o farmor gwyn, ddrych ar y brig ac mae wedi'i wneud o efydd. Yn y modd hwn, gellir gweld y drych o saith deg metr i ffwrdd ac arwain y llongau i mewn i'r harbwr a'i adael. Dyma'r unig waith sydd â'r cyfle i gael ei ddefnyddio yn rhyfeddodau'r Byd mewn Hynafiaeth. Fe'i hadeiladwyd ar Ynys Pharos. Hefyd ar ben y strwythur mae cerflun Poseidon, duw'r môr.
6) Mausoleum Halicarnassus o (BC 350 -. Bodrum / TWRCI)
Mausoleum yn Halicarnassusyn cael ei ystyried yn un o saith rhyfeddod y byd. Adeiladwyd y Halicarnassus Mausoleum, sy'n mawsolewm, gan ddefnyddio pensaernïaeth Gwlad Groeg a'r Aifft gyda'i gilydd. Mae'r gwaith wedi'i leoli yn y lle o'r enw Halicarnassus yn y cyfnod hwnnw, sef Bodrum heddiw. Heddiw, defnyddir yr ardal mawsolewm fel amgueddfa awyr agored. Mae'n edrych fel tŷ islawr.
7) ARTEMIS TEMPLE (BC 550 -. Effesus / TWRCI)
Mae Teml Artemis, a elwir hefyd yn Deml Diana, wedi'i lleoli yn ninas hynafol Effesus yn İzmir. Mae'n un o saith rhyfeddod y byd. Mae yna wahanol farnau am adeiladu'r deml. Mae'r holl wybodaeth am y deml yn deillio o'r hyn a ddywedodd yr hanesydd Plynus. Dywedodd fod y deml yn 115 metr o hyd, 55 metr o led a bron yn gyfan gwbl wedi'i gwneud o farmor. Mae yna lawer o weithiau celf yn y deml. Dywedir mewn ffynonellau hanesyddol bod cerflunwyr yn cystadlu i wneud y cerflun harddaf. Oherwydd y ffaith bod y deml mewn lle sy'n bwysig yn economaidd ac yn ddaearyddol, mae twristiaid yn ymweld â hi lawer. Cafodd ei losgi gan berson o'r enw Herostratus a oedd am ledaenu'r enw i'r byd. Cafodd rhannau o'r deml eu smyglo dramor. Heddiw, nid oes Teml Artemis, dim ond un golofn sydd ar ôl.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.