SYSTEM A PHLANETAU SOLAR YN Y BYD

1

PLANEDAU YN Y SYSTEM SOLAR A NODWEDDION
Mae'r haul ei hun yn seren. Mae cysawd yr haul, ar y llaw arall, yn strwythur sy'n cynnwys planedau, planedau corrach, lloerennau'r planedau, comedau a chymylau nwy a llwch sy'n cylchredeg o amgylch yr haul.
Yn gyntaf oll, os ydym yn diffinio'r planedau yng nghysawd yr haul, y blaned yw'r enw a roddir ar y cyrff nefol sy'n teithio o amgylch yr haul ac sydd ag orbit, sydd â màs sy'n gallu ffurfio strwythur sfferig oherwydd ei rym disgyrchiant ei hun, ac felly maent mewn ecwilibriwm hydrostatig, ac wedi clirio eu orbit yn ôl theori ffurfio'r blaned.
Mae wyth planed yng nghysawd yr haul. Mercwri yw'r blaned agosaf at yr Haul, ond mae'n parhau fel Venus, Earth, Mars, Iau, Saturn, Wranws ​​a Neifion.
Y blaned fwyaf yng nghysawd yr haul yw Iau. Os ydym am ddidoli yn ôl maint, mae'n parhau fel Saturn, Wranws, Neifion, y Ddaear, Venus a Mercwri.
Heblaw am y planedau mawr hyn, mae planedau corrach yng nghysawd yr haul hefyd. Mae planedau corrach yn debyg i blanedau mewn sawl ffordd, ond mae yna rai gwahaniaethau hefyd. Os ydym am ddiffinio'r cysyniad o blaned gorrach; Gellir ei ddiffinio fel "corff nefol sydd ag orbit o amgylch yr haul, sydd â màs sy'n gallu ffurfio strwythur sfferig oherwydd ei rym disgyrchiant, ac felly sydd â chyflwr ecwilibriwm hydrostatig, heb glirio ei orbit yn ôl y theori. o ffurfio planed, ac nid oes ganddo loerennau. "
Y mwyaf adnabyddus o'r planedau corrach yw Plwton, a gynhwysodd yr Undeb Seryddol Rhyngwladol yn nosbarth y blaned gorrach yn 2006. Ar wahân i Plwton, y planedau corrach mwyaf adnabyddus yw Cere, Haumea, Makemake ac Eris.
Ar wahân i blanedau a phlanedau corrach, mae cyrff bach gyda chyrff nefol eraill sy'n cylchredeg o amgylch yr haul yn bresennol yng nghysawd yr haul.

1.JÜPİT yw

Cafodd Iau ei enw gan un o'r duwiau ym mytholeg Rufeinig. Iau yw'r blaned fwyaf yng nghysawd yr haul. Mae'n safle pumed o ran pellter i'r haul. Ac mae ei bellter cyfartalog oddeutu 778.000.000 cilomedr. Er bod ei graidd yn cynnwys haearn ac elfennau trwm tebyg, mae ei wyneb yn cynnwys hylifau nad ydynt yn drwchus iawn, fel hydrogen hylif. Mae ei wyneb yn cynnwys cymylau lliw ac mae'r cymylau hyn yn cynnwys sylweddau fel hydrogen, heliwm ac amonia. Mae stormydd treisgar yn digwydd oherwydd awyrgylch trwchus iawn Iau. Mae gan Iau dri lleuad orbited. Y mwyaf o'r lloerennau hyn yw Callisto, Ganymede, Io ac Europa.
Mae Iau yn blaned gylchog. Fodd bynnag, canfuwyd ei fod yn cael ei ganu yn hwyr oherwydd ei fod yn adlewyrchu ychydig iawn o olau. Mae gan Iau lawer o faes magnetig.
2.MERK yw
Dyma'r agosaf at yr haul a'r blaned leiaf yng nghysawd yr haul. Enw arall ar Mercury yw Utarit. Nid oes gan Mercury loeren hysbys. Felly, mae'r cyflymder cylchdroi yn llawer uwch na phlanedau eraill. Gan ei bod yn fach, mae'n blaned anodd iawn ei gwylio dros y Ddaear. Mae'n blaned sy'n agos at y Ddaear o ran dwysedd. Mae'n blaned gadarn iawn o ran strwythur ac mae ganddi graterau, llifau lafa a basnau anferth ar ei wyneb. Yn union fel Iau, cafodd ei enwi ar ôl duw ym mytholeg Rufeinig. Mae'n blaned boeth iawn oherwydd ei bod yn agos at yr haul. Oherwydd bod yr awyrgylch yn ddibwys, nid yw'r gwahaniaeth tymheredd yn llawer.

3.VENÜS

Un o'r planedau yng nghysawd yr haul yw Venus. Hi yw'r blaned agosaf at orbit y Ddaear fel orbit, felly hi yw'r blaned agosaf a mwyaf disglair ar y ddaear. Gellir ei weld yn hawdd yn enwedig gyda'r llygad noeth ar godiad haul a machlud haul. Gelwir planed Venus, a elwir hefyd yn Shepherd's Star, hefyd yn y Morning Star, yr Evening Star neu'r Tan Star. Dyma'r ail blaned agosaf at yr Haul. Venus yw'r corff nefol disgleiriaf ar ôl yr Haul a'r Lleuad. Mae gan Venus, y blaned boethaf yng Nghysawd yr Haul, lawer o graterau a llosgfynyddoedd gweithredol ar ei wyneb ac mae ei wyneb cyfan wedi'i orchuddio â chymylau o asidau sylffwrig. Fe'i enwir ar ôl Venus, a elwir yn Aphrodite mewn Mytholeg Rufeinig. Mae'n cylchdroi o amgylch ei echel i'r cyfeiriad arall i gylchdroi planedau eraill. Nodwedd ddiddorol arall o Fenws yw ei fod yn cwblhau ei gylchdro o amgylch yr Haul yn gyflymach na'i gylchdro o amgylch ei echel. Mae'r blaned Venus yn chwilfrydig iawn ac mae llawer o longau gofod yn cael eu hanfon o'r Ddaear.

4.MARS

Er mai Mars yw'r bedwaredd blaned o ran pellter i'r Haul, hi yw'r ail blaned leiaf. Gelwir Mars hefyd yn Red Planet oherwydd ei ymddangosiad coch oherwydd haearn ocsid. Mae gan Mars ddau lleuad. Enwau'r lloerennau hyn yw Phobos a Deimos. Sylwodd Galileo ar y blaned Mawrth gyntaf. Mae yna lawer o ardaloedd rhewlifol a chymylau yn rhanbarthau pegynol y blaned Mawrth. Mae gan Mars dymhorau yn union fel ar y Ddaear, ond mae hyd y tymhorau hyn ddwywaith cyhyd ag ar y Ddaear. Mae gwastadeddau isel a bryniau uchel ar wyneb y blaned Mawrth. Mae'r nodwedd hon yn debyg i'r lleuad. Mae yna hefyd graterau a llosgfynyddoedd wedi'u ffurfio o ganlyniad i effeithiau meteor.

5.SATÜRN

Planed arall yng nghysawd yr haul yw Saturn. Dyma'r chweched blaned agosaf at gysawd yr haul. Mae'n dod yn ail ar ôl Iau o ran maint. Mae Saturn saith gant gwaith ein Daear mewn cyfaint. Mae'n un o'r planedau y gellir eu gweld gyda'r llygad noeth. Mae Saturn yn debyg o ran siâp i'r Ddaear oherwydd ei strwythur mawr, sydd wedi'i fflatio o'r polyn a'r cyhydedd, ond mae gan Saturn gylch o nwyon. Mae'r rhan fwyaf o'i awyrgylch yn cynnwys moleciwlau hydrogen ar ffurf hylif neu nwyol. Mae gan Saturn bum deg tri o loerennau sy'n hysbys yn swyddogol. Y rhai mwyaf adnabyddus o'r rhain yw Pandora a Titan.

6.URANÜS

Un o'r planedau yng nghysawd yr haul yw Wranws ​​a darganfuwyd gan y seryddwr enwog William Herschel o 1781. Hi yw'r drydedd blaned fwyaf yng nghysawd yr haul ac mae tua chwe deg pedair gwaith yn fwy na'r Ddaear. Mae'n seithfed yn nhermau agosrwydd at yr haul. O ran lloeren, mae Iau a Sadwrn yn drydydd. Nid yw'n blaned y gellir ei gweld o'r Ddaear gyda thelesgop syml. Gall gwblhau ei gylchdro o amgylch yr haul mewn oddeutu wyth deg pedair blynedd. Mae gen i ymddangosiad bluish. Mae saith ar hugain o loerennau hysbys. Rhai o'r rhai mwyaf adnabyddus yw Ariel a Miranda. Mae gan wranws, y mae ei echel cylchdro yn dueddol iawn, ogwydd yn agos at naw deg gradd. Mae ei awyrgylch wedi'i wreiddio mewn haen ddwfn o gwmwl ac mae'n cynnwys nwyon arbennig.

rydych 7.NEP

Neifion, un arall o'r planedau o gysawd yr haul, yw'r blaned bellaf i ffwrdd o'r haul ac yn bedwerydd o ran maint. Gelwir y blaned hon hefyd yn Poseidon, a elwir hefyd yn dduw môr a dŵr hynafol Gwlad Groeg. Mae ymchwil wedi datgelu nad yw'n blaned sy'n addas ar gyfer byw bywyd. Mae ei awyrgylch yn debyg iawn i Wranws, ond mae cymylau yn fwy amlwg nag Wranws. Mae'n blaned ddwy ar bymtheg gwaith yn fwy na'r Ddaear. Mae'r tymor yn para am ddeugain mlynedd. Mae'n llawr iâ enfawr oherwydd ei fod mor bell i ffwrdd o'r haul. Mae ganddo bedwar ar ddeg o loerennau hysbys. Triton yw'r lloeren fwyaf adnabyddus a hefyd y lloeren fwyaf. Gan mai hi yw'r blaned bellaf i'r Haul a hefyd i'r Ddaear, mae'r wybodaeth yn gyfyngedig iawn.

8.DÜNY i

Y blaned olaf yng nghysawd yr haul a'r Ddaear yr oeddem yn byw arni. Mae'r byd yn drydydd o ran agosrwydd at yr Haul ac yn bumed o ran maint. Y byd yw'r unig blaned lle gellir canfod bywyd. Mae'r Ddaear, sydd â maes magnetig cryf iawn, yn cymryd y nodwedd hon o'r elfennau haearn a nicel sydd ynddo yn ei niwclews. Unig loeren naturiol y Ddaear yw'r Lleuad, ac mae'r grym disgyrchiant sy'n bodoli rhwng y Lleuad a'r Ddaear yn achosi llanw ar y Ddaear. Er bod awyrgylch y Ddaear yn cynnwys nitrogen yn y bôn, mae haen o osôn yn yr atmosffer sy'n amddiffyn y Ddaear rhag pelydrau haul niweidiol. Mae siâp y Ddaear wedi chwyddo o'r cyhydedd gwastad ac fe'i gelwir yn geoid. Mae'r Ddaear yn cwblhau ei chylchdro o amgylch yr haul mewn tri chant chwe deg pump diwrnod a chwe awr, a'i chylchdroi o'i chwmpas ei hun mewn pedair awr ar hugain.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. jenny yn dweud

    mae planedau yn brydferth diolch i dduw

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.