Sut mae ddannoedd yn pasio

0

Mae'r ddannoedd yn un o'r poenau y gall bron pob person eu profi yn eu bywydau. Mae'r mesurau i'w cymryd i atal hyn yn gysylltiedig â'r gofal deintyddol sydd i'w gael o oedran ifanc. Gellir atal brwsio a fflosio dannedd trwy fynd i'r archwiliad deintyddol o bryd i'w gilydd.

Beth sy'n dda i'r ddannoedd?

Dannodd; Hyd nes y bydd y meddyg yn mynd at y deintydd, gellir lleihau'r boen neu ei dileu hyd yn oed yn llwyr trwy gymwysiadau syml. Ni ddylid ei anghofio yma; bydd yr holl fesurau i'w cymryd heb gael gwared ar asiant achosol poen dannedd yn darparu rhyddhad dros dro. Mae rhoi iâ wedi'i lapio mewn tywel neu frethyn ar y dant poenus (dros y boch neu'r ên), a rhoi bwydydd lleddfu poen fel garlleg wedi'i falu a sinsir i'r dant poenus yn cael effaith ymlaciol. I gael gwared ar y ddannoedd yn llwyr, mae angen dileu'r pydredd sy'n achosi'r boen. Echdynnu dannedd yw'r dewis olaf. Am y rheswm hwn, mae'n ddefnyddiol iawn gweld deintydd cyn gynted ag y teimlir y ddannoedd. Yn y modd hwn, mae'n bosibl adfer y dant heb gael ei dynnu allan. Gellir dileu poen deintyddol trwy ddulliau fel llenwi dannedd, triniaeth camlas gwreiddiau, ac mae posibilrwydd o driniaeth heb orfod tynnu'r dant. Mae diagnosis cynnar yn bwysig iawn er mwyn cael eich trin heb dynnu llun. Mae brwsio'r dannedd yn y ffordd iawn, am yr amser iawn, defnyddio fflos deintyddol, osgoi bwydydd a diodydd asidig a siwgrog yn un o'r rhagofalon i'w cymryd ar gyfer iechyd deintyddol.

Beth yw'r Dulliau Naturiol i Leihau'r ddannoedd?

Dylid cofio na ellir sicrhau rhyddhad tymor hir heb ddileu pydredd sy'n achosi'r ddannoedd. Bydd rhagofalon naturiol neu feddyginiaethau poen yn darparu rhyddhad dros dro. Am y rheswm hwn, argymhellir gweld eich deintydd cyn gynted â phosibl. Gellir lleddfu poen dannedd dros dro trwy ddulliau syml gartref. Ni argymhellir yn gryf y dylid defnyddio cyffuriau lleddfu poen ac yn enwedig gwrthfiotigau heb ymgynghori â meddyg. Nid yw'r defnydd o wrthfiotigau yn dileu'r ddannoedd a gallai arwain at ganlyniadau mwy negyddol. Ni ddylid defnyddio unrhyw feddyginiaeth heblaw gwrthfiotigau a chyffuriau lladd poen i'w rhoi ar ôl yr archwiliad gan y deintydd. Yn achos poen anghyfforddus dros ben, fel y ddannoedd, gellir lleihau'r boen trwy gymwysiadau syml nes iddo gyrraedd y deintydd. Bydd yr iâ allanol a roddir ar y dant yn lliniaru difrifoldeb y boen am ychydig. Os gadewir y sinsir sy'n cael ei guro ar y dant poenus am gyfnod, bydd yn lleddfu difrifoldeb y boen ac yn darparu rhyddhad dros dro. Argymhellir hefyd brwsio'r dannedd a thynnu unrhyw weddillion bwyd o'r dannedd. Yn enwedig yn achos poen dannedd difrifol yn y nos, bydd defnyddio clustog uchel yn achosi llai o boen gan y bydd y pwysedd gwaed yn lliniaru'r ardal boenus. Mae planhigion sy'n darparu fferdod dros dro, fel garlleg, hefyd yn lleddfu poen deintyddol.

Dannodd Beth yw'r cyflymaf?

Mae'r ddannoedd yn un o'r poenau mwyaf anghyfforddus y gallai llawer o bobl ei phrofi ym mron pob oedran. Y boen hon; gellir ei deimlo mewn gwahanol raddau o drais. Yn achos poen deintyddol a all ddigwydd yn hwyr yn y nos, gellir gwneud ceisiadau i liniaru'r boen nes ymweld â'r deintydd. Dylid nodi nad yw'r arferion y dylid eu cyflawni yma yn arferion anghywir a fydd yn gwaethygu'r ddannoedd yn fwy neu a allai gael mwy o ganlyniadau negyddol na'r ddannoedd. Ar ddechrau'r ceisiadau anghywir mwyaf cyffredin; rhoddir dant poenus ar gyffuriau fel aspirin. Gyda dulliau naturiol y gellir eu paratoi gartref yn hawdd, gellir lleddfu'r boen yn gyflym ac yn hawdd, neu ei leddfu'n llwyr am ychydig. Gellir lliniaru neu ddileu'r ddannoedd gyda phlanhigion a all roi fferdod dros dro yn y geg, fel sinsir.

Beth na ddylid ei wneud yn y ddannoedd?

Er mwyn cael gwared ar y boen hynod boenus fel y ddannoedd, weithiau gellir rhoi gweithdrefnau anghywir ar waith a allai achosi canlyniadau diangen a hyd yn oed beryglus. Gall gwybodaeth ffug o'r glust roi canlyniadau mwy niweidiol na'r ddannoedd. Un o'r camdybiaethau mwyaf cyffredin mewn poen deintyddol; aspirin neu feddyginiaeth poen arall. Mae arbenigwyr yn adrodd na ddylid defnyddio alcohol yn y ddannoedd. Dylid cofio y bydd y mesurau naturiol i'w cymhwyso i boen y dant yn arwain at ryddhad tymor byr a'i bod yn fuddiol gweld deintydd cyn gynted â phosibl. Gall ceisiadau amrywio yn dibynnu ar achos y ddannoedd. Ni ddylai ceisiadau amhriodol at ddibenion lleddfu’r ddannoedd arwain at broblemau llawer mwy yn y dyfodol. Dylid cadw mewn cof y gall cymwysiadau anghywir fel canser y geg achosi canlyniadau negyddol difrifol fel canser y geg.

Pryd ddylech chi fynd at feddyg mewn poen dannedd?

Achos sylfaenol y ddannoedd; mae pydredd dannedd yn debygol iawn. Bydd cymwysiadau hunanwasanaeth gartref yn darparu ymlacio tymor byr. Er mwyn dileu'r ddannoedd yn llwyr, dylech fynd at eich deintydd. Gorau po gyntaf y byddwch chi'n mynd at y deintydd, y cynharaf y gellir canfod y pydredd a gellir stopio'r pydredd ar ôl y triniaethau. O ganlyniad, mae'n bosibl cael gwared ar y broses ddiwethaf fel echdynnu dannedd. Gyda diagnosis cynnar, gellir atal echdynnu dannedd trwy driniaeth camlas gwreiddiau neu lenwi ceisiadau. Am y rhesymau hyn, mae'n ddefnyddiol gweld deintydd heb golli amser yn y ddannoedd. Os yn bosibl, dylid cynnal archwiliad cyffredinol yn rheolaidd heb aros am ddannoedd. Yn y modd hwn, gellir atal unrhyw sefyllfa negyddol a allai ddigwydd yn y dyfodol. Y ddannoedd, yn enwedig os oes sensitifrwydd i wres ac oerfel, mae chwyddo a chrawniad yn digwydd gyda phoen a dylid gweld gwaedu yn y deintgig yn ddi-oed.

Pryd mae'r ddannoedd yn pasio?

Mae difrifoldeb y ddannoedd yn amrywio gan ddibynnu ar y pydredd sy'n achosi'r boen. Yn yr un modd, mae cysylltiad agos rhwng y cyfnod rhwng cyfnodau poen a pydredd dannedd. Mae'r ddannoedd fel arfer yn cael ei datrys ar ôl cyfnod penodol o amser trwy ymyrraeth ddigymell neu allanol. Ni ddylid anghofio nad oes dull i gael gwared ar boen y dant yn llwyr ac eithrio ymyrraeth y deintydd. Mae'r holl ymyriadau sydd i'w cyflawni ac eithrio'r deintydd yn gymwysiadau a fydd yn darparu rhyddhad tymor byr. Ar ôl ychydig, gall y ddannoedd fod yn fwy difrifol. Gall yr amser y bydd y ddannoedd yn pasio neu pryd y teimlir hefyd amrywio o berson i berson. Oherwydd bod gan bob unigolyn drothwy poen gwahanol, mae'r lefelau poen y gellir eu goddef neu eu teimlo'n wahanol. Pan fydd asiant achosol y ddannoedd yn cael ei dynnu, mae'r boen yn diflannu'n llwyr. Yn ogystal, nid oes unrhyw ffordd i gael gwared ar y ddannoedd am amser hir.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.