Beth yw Cymdeithas, Sut i Sefydlu Cymdeithasau, Organau'r Gymdeithas, Gwybodaeth am Gymdeithasau

0

Beth yw Cymdeithas?

Mae'n cyfeirio at grŵp o bobl sydd â phersonoliaeth gyfreithiol at bwrpas cyffredin, ac eithrio at ddibenion ennill enillion. Er mwyn sefydlu cymdeithas, rhaid io leiaf saith o bobl go iawn neu gyfreithiol ddod at ei gilydd.
Gall cymdeithas gymryd rhan mewn gweithgareddau a chydweithrediad rhyngwladol at y dibenion a nodir yn y statud. Yn yr un modd hefyd yn gwneud cysylltiadau tramor sy'n gweithredu yn Nhwrci drwy gydsyniad a chydweithrediad y Weinyddiaeth Tu.
rhyddid i ymgysylltu a phobl naturiol tramor sydd â hawl i ymgartrefu yn Nhwrci a gall y bwrdd fod yn aelod o gymdeithas.
Gall o leiaf bum cymdeithas sydd â'r un pwrpas sefydlu ffurfio ffederasiynau, tra gall o leiaf dri ffederasiwn gyda'r un pwrpas sefydlu cydffederasiynau. Ni chaniateir dangos e-setliad yn siarter y gymdeithas.

SEFYDLU CYMDEITHASAU

Pan sefydlir y cymdeithasau, bydd yr endid cyfreithiol yn caffael yr hysbysiad o sefydliad, statud cymdeithas a dogfennau sylfaen eraill yn syth ar ôl ei gyflwyno i'r goruchwyliwr gweinyddol mwyaf yn y man setlo. Mae'n sefydliad sy'n seiliedig ar hysbysiadau. Bydd yr awdurdod lleol uchaf yn archwilio'r hysbysiad o'r sefydliad a chywirdeb y dogfennau cyn pen chwe deg diwrnod. Os oes unrhyw dramgwydd neu ddiffyg cyfreithiol yn y datganiad sefydlu, statud neu statws cyfreithiol y sylfaenwyr, mae'n ofynnol eu cywiro neu eu cwblhau. Rhag ofn na fydd 30 yn dileu unrhyw ddiffygion neu wrthddywediadau o fewn y diwrnod ar ôl y cais hwn; yr awdurdod sifil mwyaf; y llys cymwys yn y lle cyntaf ar gyfer dirymu'r gymdeithas gan y llys barn.
Er bod gan bob cymdeithas statud, dylid dangos enw'r gymdeithas, pwrpas y gymdeithas, ffynonellau incwm y gymdeithas, amodau aelodaeth y gymdeithas, organau'r gymdeithas a bwrdd cyfarwyddwyr dros dro.

AELODAETH I GYMDEITHASAU

Ni orfodir unrhyw un i ddod yn aelod o unrhyw gymdeithas neu i dderbyn aelodaeth o unrhyw gymdeithas. Gall unigolion go iawn neu gyfreithiol sydd â'r gallu i weithredu fod yn aelodau o gymdeithasau.
Ar ôl cais aelodaeth ysgrifenedig, daw bwrdd cyfarwyddwyr y gymdeithas i benderfyniad cyn pen trideg diwrnod.
Nid oes unrhyw wahaniaethau mewn iaith, crefydd, hil, sect, lliw, rhyw na clan, ond mae gan bawb hawliau cyfartal.
Ar yr un pryd, ni all aelod sydd wedi'i ddiarddel neu ei symud o'r gymdeithas hawlio ei asedau. Ni orfodir unrhyw un i aros mewn cymdeithas ac mae ganddo'r hawl i adael y gymdeithas ar yr amod ei bod yn cael ei hysbysu'n ysgrifenedig.
Aelodau'r gymdeithas; maent yn cymryd rhan yn gyfartal yn y dynodiadau sy'n ofynnol i wireddu pwrpas y gymdeithas a chyflawni dyledion.

SEFYDLIADAU'R GYMDEITHAS

Mae tri chorff gorfodol ar ffurf cynulliad cyffredinol, bwrdd cyfarwyddwyr a bwrdd goruchwylio.
Cynulliad Cyffredinol
Hwn yw'r awdurdod gwneud penderfyniadau mwyaf cymwys ac uchaf yn y Gymdeithas. Mae'n cael ei greu gan aelodau sydd wedi'u cofrestru i'r gymdeithas. Dylid cynnal cyfarfodydd bwrdd cyffredin o leiaf unwaith bob tair blynedd, tra bod yn rhaid i'r gymdeithas gynnull y cynulliad cyffredinol cyntaf o fewn chwe mis cyntaf ei sefydlu a ffurfio ei chyrff.
Dyma'r penderfynwr olaf ar y pwynt derbyn neu ddiswyddo.
Tra bod y Cynulliad Cyffredinol yn cael ei gynnull gan Fwrdd y Cyfarwyddwyr fan bellaf bymtheg diwrnod ymlaen llaw, oni nodir yn wahanol yn y statudau, cynhelir y cyfarfodydd yn y man lle mae pencadlys y gymdeithas. Rhaid cwblhau cyfarfodydd cyffredin sydd i'w cynnal yn y canghennau o leiaf ddau fis cyn y cyfarfod sydd i'w gynnal yn y pencadlys.
Gelwir y Bwrdd Cyfarwyddwyr i'r cyfarfod gan y Bwrdd Cyfarwyddwyr pan fydd y Bwrdd Cyfarwyddwyr a'r Pwyllgor Archwilio yn ei ystyried yn angenrheidiol neu trwy gais ysgrifenedig un rhan o bump o aelodau'r Gymdeithas. Fodd bynnag, rhag ofn na wahoddir y Bwrdd Cyfarwyddwyr i'r cyfarfod, ar gais un o'r aelodau; ynad; yn penodi tri aelod o'r gymdeithas i gynnull y cynulliad cyffredinol.
Wrth drafod eitemau'r agenda yn y Cynulliad Cyffredinol; Ychwanegir y mater hwn at yr agenda pan fydd o leiaf un rhan o ddeg o aelodau'r gymdeithas yn riportio'r mater y maent am ei drafod.
Cynulliad Cyffredinol; mewn achosion o 'ddiwygio'r statud' a 'diddymu'r gymdeithas', bydd yn cael ei gynnull gyda chyfranogiad dwy ran o dair o'r personau sydd â hawl i gymryd rhan. Rhag ofn na ellir cyflawni'r mwyafrif, nid oes angen amod y mwyafrif wrth ohirio'r cyfarfod. Er na cheisir yr amod hwn, ni all nifer yr aelodau sy'n mynychu'r cyfarfod fod yn llai na dwywaith cyfanswm aelodau'r bwrdd cyfarwyddwyr a'r bwrdd goruchwylio. Mae'r cworwm yn cynrychioli mwyafrif absoliwt y cyfranogwyr. Fodd bynnag, mae'n ofynnol i ddwy ran o dair o nifer yr aelodau sy'n mynychu'r cyfarfod bleidleisio dros benderfyniad y Gymdeithas i derfynu a newid y statud.
Mae gan bob aelod un bleidlais yn y cyfarfodydd a gallant ei defnyddio'n bersonol. Nid oes gan aelodau anrhydeddus yr hawl i bleidleisio.
Bwrdd y Cyfarwyddwyr
Wrth ffurfio uned weinyddol a chynrychioliadol y Gymdeithas, bydd aelodau'r bwrdd yn cynnwys nifer yr aelodau a bennir yn yr is-ddeddfau, ar yr amod nad ydynt yn llai na phum aelod a phum aelod dirprwyol. Ar awdurdodiad y Cynulliad Cyffredinol, caiff y Bwrdd Cyfarwyddwyr brynu neu werthu eiddo na ellir ei symud trwy benderfyniad y Bwrdd Cyfarwyddwyr. Rhaid iddynt hysbysu'r awdurdod gweinyddol lleol cyn pen mis ar ôl cofrestru'r eiddo na ellir ei symud.

TERFYNU CYMDEITHAS

Mae dwy ffordd i derfynu cymdeithasau. Gwneir hyn trwy benderfyniad y llys ac mae ar ffurf terfynu digymell.
Rhag ofn bod y cymdeithasau'n cael eu terfynu gan benderfyniad y llys; daw pwrpas y gymdeithas yn groes i'r gyfraith a moesoldeb, ac os na ellir cwblhau'r diffygion mewn iachawdwriaeth o fewn yr amserlen, daw i ben gyda phenderfyniad llys.
Yn achos terfyniad digymell y Gymdeithas, os bydd y Gymdeithas yn methu â chyflawni ei phwrpas neu'n methu â gwneud hynny, caiff y Cynulliad Cyffredinol cyntaf ei derfynu os na chynhelir y Cynulliad Cyffredinol cyntaf o fewn y cyfnod a bennir gan y gyfraith ac na ellir dal yr organau gorfodol mewn pryd. Yn ogystal, mae'r gymdeithas yn dod i ben mewn achosion o ansolfedd ar adeg dweud dyled, yr anallu i ffurfio'r bwrdd cyfarwyddwyr yn unol â'r statudau, absenoldeb cyfarfodydd cynulliad cyffredinol rheolaidd ddwywaith a diflaniad organau gorfodol pe bai diflaniad cyfnodol.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.