Dejavu

0

Nid yw'r daith o'r enw bywyd yn llinell syth, ac weithiau mae pobl yn dod ar draws gwahanol sefyllfaoedd. Dyma un o'r pethau sy'n gynhenid ​​mewn bod yn ddynol ac mae pob un ohonyn nhw'n arbennig i ni. Nid oes unrhyw beth syndod na rhyfedd amdano.
Fel bodau dynol, mae gan bob un ohonom yr hawl i fod yn hurt ac yn anghywir. Ni ddylem fod yn annheg â ni'n hunain am hyn i gyd. Wedi'r cyfan, mae ein bodau marwol a phopeth i ni, ond weithiau rydyn ni'n meddwl ein bod ni'n byw yn dejavu.
Yn yr erthygl hon rydym yn ceisio edrych ar y mater hwn gyda gwahanol agweddau Beth yw dejavu?  Byddwn yn ceisio ateb y cwestiwn.

Beth yw Dejavu?

Fel y gallwch chi ddyfalu, nid yw'r gair dejavu yn air o darddiad Twrcaidd. Mae wedi mynd i mewn i'r iaith Dwrceg o'r Ffrangeg. Fel rheol mae'n cynnwys cyfuniad o'r geiriau deja a voir. Yn flaenorol, mae'r gair Ffrangeg deja yn golygu gweld, ac mae'r gair voir yn golygu gweld, ac mae'r cysyniad hwn yn deillio o'r cyfuniad o'r ddau air hyn. O ran Ffrangeg, mae'n bosibl ei diffinio fel y gwelais i o'r blaen neu, mewn ffordd fwy cyffredinol, fe'i gwelwyd.
Mae angen agor ychydig yn fwy na sefyllfa bresennol yr unigolyn yn y gorffennol yn yr un modd â'r teimlad a'r sefyllfaoedd sy'n gwneud ichi deimlo.
Mewn geiriau eraill, mae dejavu yn golygu fy mod i wedi profi'r foment hon o'r blaen. Mae Dejavu yn teimlo ar unwaith fel petai'r foment honno wedi'i phrofi o'r blaen. Mae fel petai'r foment wedi digwydd o'r blaen ac mae'n digwydd eto.
Er enghraifft, mewn man lle rydych chi'n yfed te gyda ffrind, mae'n naws sy'n gwneud ichi feddwl eich bod wedi profi sefyllfa debyg yn yr un modd. Fel mater o ffaith, mae ffilm Americanaidd o'r un enw a wnaed yn ddiweddar ar y pwnc hwn ac mae hynny'n ymwneud yn union â'r sefyllfa hon.
Ond nid afiechyd nac anhwylder meddwl yw dejavu. Mae'n rhith o ganfyddiad am eiliad, ac fel yr ydym eisoes wedi crybwyll yn y cyflwyniad, mae'n unigryw i ni. Dynoliaeth. Nid oes unrhyw un yn mynd yn wallgof neu'n mynd yn gnau. Felly, ni ddylid gorliwio'r sefyllfa hon.
Mae ymchwil wyddonol yn dangos mai ystod oedran 15 a 25 yw'r ystod oedran dejavu amlaf.

Pam Dejavu?

Dyna'r union bwynt. pam dejavu? Efallai y daw'r cwestiwn i'r meddwl. Mae arbenigwyr yn rhoi rhesymau gwahanol iawn yn hyn o beth. Gellir mynegi rhai o'r rhain fel:
Yn gyntaf oll, mae technoleg wedi symud ymlaen, mae popeth wrth law, ond y dyddiau hyn mae pawb yn gweithio ar gyflymder prysur iawn ac yn byw yng nghefn gwlad yn gyson, neu yn y metropolitan. Mae'n union heddiw bod pobl yn cystadlu yn erbyn amser, a dyna'n union pam mae arbenigwyr yn ystyried bod dejavu yn hynod normal. Felly blinder yw un o'r prif ffactorau. Ond mewn pobl sydd wedi mynd trwy gyfnod anodd, anaml y gall sefyllfaoedd o'r fath ddigwydd.
Fel rheswm arall, tynnodd yr arbenigwyr sylw at y ffaith bod alcohol wedi dianc o ddiwedd y rhaff y noson gynt. Os nad ydych chi'n rhywun sy'n yfed alcohol neu os yw'ch corff yn sensitif i alcohol, gall sefyllfa o'r fath ddigwydd yn ddigymell.
Rheswm arall y mae'r arbenigwyr wedi'i nodi yw bod llabed dde'r ymennydd yn gweithio heb fawr o wahaniaeth y gall fod mor filieiliadau o'i gymharu â'r llabed chwith.

Disgrifiad Gwyddonol Dejavu

Wedi'r cyfan, gadewch i ni edrych yn agosach ar yr esboniad gwyddonol o gysyniad Dejavu. Mae ei hanes yn dyddio'n ôl i'r hen amser.
Yn gyntaf, mae Emile Boiraç, gwyddonydd mewn ffiseg Ffrengig ym 1876, yn defnyddio'r ymadrodd dejavu. Dyma'r ateb llawn i pam wnaethoch chi newid o'r Ffrangeg i'n hiaith. Pan edrychwn ar y llenyddiaeth wyddonol, deuwn ar draws Dr. Mae "Llyfr Seicoleg" gan y gwyddonydd enwog o'r enw Edward Titchener allan. Dr. Mae Edward Titchener yn esbonio pam mae teimlad déjà vu yn codi yn ei lyfr, ac yn ôl ei astudiaethau o'r gwall mewn canfyddiad, sy'n codi'n rhannol trwy rith yr ymennydd neu ffordd arall o'i ddweud, y mae pob un ohonynt yn esboniadau pwysig a phenodol .
Arbenigwyr, wrth i ni geisio mynegi yn yr adran o achos llabed dde a chwith yr ymennydd fel dejavu cydamserol cwbl gydnaws ddim yn gweithio, a'r anallu hwn i gydamseru'r sefyllfa rydw i wedi'i phrofi ar hyn o bryd cyn i'r person ddweud.
Unwaith eto, mae astudiaethau gwyddonol wedi datgelu bod cysylltiad rhwng dejavu ac Alzheimer ac y dylid archwilio amodau dejavu yn ofalus i gael diagnosis cynnar o'r clefyd hwn.
Mewn ymchwil wyddonol arall, darganfuwyd bod pobl sy'n dioddef o dejavu yn fwy tebygol o ddioddef o anhwylderau pryder a fynegir fel sgitsoffrenia ac anhwylder pryder yn y tymor hir.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.