Sut i berfformio Gweddi Dydd Gwener, Gweddi Dydd Gwener

0

Gweddi yw un o'r gweithredoedd addoli gorfodol. Rhaid perfformio rhai o'r gweddïau yn y gynulleidfa. Un ohonyn nhw yw'r weddi ddydd Gwener. Mae gwybodaeth fel y brif weddi ddydd Gwener a'r amodau y bydd yn cael ei pherfformio oddi tani yn bwysig iawn. Gweddi Dydd Gwener; Dyma'r weddi a berfformir ynghyd â'r gynulleidfa yn ystod y weddi ganol dydd ar ddydd Gwener.

Sut i berfformio gweddïau dydd Gwener?

Y lle pwysicaf yn ein crefydd yw'r weddi ddydd Gwener. Ynghyd â'r weddi ganol dydd a ddarllenwyd ddydd Gwener; yn gyntaf gwneir enwaediad cyntaf gweddi dydd Gwener 4 rakât. Yn y rakta hwn; Rwy'n bwriadu gwneud y Sunnah cyntaf o'r weddi ddydd Gwener er mwyn Allah wedi'i fwriadu trwy ddweud. Perfformir gweddi fel enwaediad cyntaf y weddi ganol dydd arall. Yna, ynghyd â'r gynulleidfa, aeth yr imam gyda gweddi dydd Gwener 2 rakh. yma; Rwy’n bwriadu gwneud y dybiaeth o weddi dydd Gwener er mwyn Allah, bwriad y lloeren yw dweud imama yn barod. Ar ôl y rakâ hwn; Gwneir 4 yr enwaediad olaf o weddi dydd Gwener rakh. Bwriad y rakâ hwn; Rwy’n bwriadu gwneud y Sunnah olaf o’r weddi ddydd Gwener er mwyn Allah. Ar ôl y rhain; Mae 4 rakât Zuhr-i ahir a 2 rakât yn cael eu rendro fel enwaediad olaf yr amser. Mae'r weddi weddi 6 ddiweddaraf hon yn y categori gweddi ofer. Nid yw surahs a gweddïau a ddarllenir mewn gweddi dydd Gwener yn wahanol i weddi amser arall. Nid oes gwahaniaeth mewn ablution, bwriad a gweddi. Dylid bwriadu bwriadau ar gyfer gweddïau dydd Gwener. Mae'n rhaid i weddi dydd Gwener wneud y gynulleidfa.

Gweddi Dydd Gwener

Un o'r cwestiynau mwyaf chwilfrydig am y weddi ddydd Gwener yw faint o weddi rak'ah dydd Gwener. Un o weddi bwysicaf ein crefydd yw'r weddi ddydd Gwener. Am y rheswm hwn, rhaid gwneud y weddi hon yn gywir ac yn llwyr. Gweddïau dydd Gwener; Yr enwaediad cyntaf o 4 rectan edrych, tybiaeth y cuman a wnaed ynghyd â'r imam rectal 2, mae'r recta 4 yn cynnwys yr enwaediad olaf o edrych. Ar ôl y rhain; Ysgubor 4 rakât zuhri a 2 rakât yw'r enwaediad olaf ar amser. Gelwir ysgubor 4 rakât zuhri ac enwaediad olaf amser rakât 2 yn weddi ofer

A yw Gweddi Dydd Gwener yn Ddiarfogi?

Mae gweddi dydd Gwener yn un o'r gweddïau y mae'n ofynnol i bob dyn gyflawni ei rwymedigaethau crefyddol. Ni wnaed y weddi ddydd Gwener i ferched, heb fod yn rhydd, yn ddigon sâl i allu gweddïo, na'r rhai na allent adael y claf, yn afresymol, yn annhraethol, yn ddall, wedi'i barlysu ac yn methu â cherdded. Yn ogystal, mae angen pawb sy'n gofalu am weddïau dydd Gwener gyda'r gynulleidfa. Mae yna amodau iechyd ar gyfer gweddi dydd Gwener. Dyma'r gofynion 7 ac fe'u rhestrir fel a ganlyn; Gan ei bod yn ddinas, caniatâd swltan os oes amser gweddi hanner dydd ddydd Gwener, darllen y bregeth, darllen y bregeth cyn gweddi, gweddïo gyda’r gynulleidfa, caniatâd-i amm (mae gweddi dydd Gwener yn rhydd i fynd i mewn i bawb yn y lle). Fel y gellir ei ddeall o'r fan hon, nid yw'n briodol perfformio gweddïau dydd Gwener mewn lleoedd sy'n bersonol neu i ychydig o bobl (cartref, gweithle, ac ati).

A yw Damwain Gweddi Dydd Gwener?

Gweddi dydd Gwener yw'r weddi bwysicaf yn ein crefydd. Mae'n un o'r weddi na ddylid ei cholli heblaw am resymau hanfodol iawn. Nid damwain yw gweddi dydd Gwener. Felly, cymerir na ddylid colli gofal. Os na fydd damwain gweddi dydd Gwener, mae damwain gweddi ganol dydd yn digwydd. Yn ein crefydd, daw gweddi ar ddechrau ufudd-dod. Gweddi dydd Gwener am hanner dydd ar ddydd Gwener yw'r weddi fwyaf syfrdanol ymhlith gweddïau. Felly, ni ddylid colli'r weddi hon gymaint â phosibl. Nid oes damwain i'r weddi ddydd Gwener a gollwyd am unrhyw reswm. Os perfformir gweddi ganol dydd y diwrnod hwnnw, dylid gwneud gweddi ganol dydd yn ddamwain.

Beth yw Rhinweddau Gweddi Dydd Gwener?

Gweddi dydd Gwener yw un o'r addoldai pwysicaf yn Islam. Mae yna lawer o benillion a Hadith yn ei gylch. Yn ôl Abu Huraira, ein Proffwyd; Dydd Gwener yw'r diwrnod gorau lle mae'r haul yn codi! Ar y diwrnod hwnnw y crëwyd Adda, y diwrnod hwnnw aeth i mewn i'r nefoedd, y diwrnod hwnnw cafodd ei dynnu ohono, ac ar y diwrnod hwnnw bydd apocalypse! Ar y diwrnod hwnnw mae yna gymaint o awr, os yw gwas Mwslimaidd eisiau rhywbeth da gan Allah trwy ddod ag ef i'r awr honno, mae Allah yn rhoi ei ewyllys i brynu. Unwaith eto dyfynnodd Abu Hurairah fel a ganlyn; Mae ganddo gymaint o gloc nes bod gwas Mwslimaidd yn gweddïo trwy ddod â'r amser y bydd Allah-u Ta'ala'dan yn rhywbeth, bydd Allah yn rhoi'r cais iddo '. Dyfynnodd Abu Hurairah, Ribiyyibni Hashas a Huzeyfe fel a ganlyn; Collodd Allah-u Ta'ala ddydd Gwener i'r rhai sydd o'n blaenau. Felly, dydd Sadwrn oedd diwrnod arbennig yr Iddewon a dydd Sul oedd diwrnod arbennig Cristnogion. Yna fe esgorodd arnon ni, a dydd Gwener fe wnaeth Duw ein tywys a'n dangos i ni. Felly gwnaeth ddydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul yn ddiwrnod addoli. Ar Ddydd yr Atgyfodiad, fel hyn, byddant yn dibynnu arnom ni. Ni yw'r olaf o bobl y byd, ac ar Ddydd yr Atgyfodiad ni fydd y cyntaf o'r rhai sy'n cael eu barnu o blaid pawb '. Dywed Abdullah ibn Abbas yn yr Hadith meddai; Yn sicr, mae'n wyliau! Mae Allah wedi gwneud y diwrnod hwn yn wyliau i Fwslimiaid! Pwy bynnag ddaw i ddydd Gwener, golchwch! Os yw'n arogli'n dda, gadewch iddo gropian! Os yw'n miswaka, dangoswch y ffermio treth. Yn yr Hadith a ddyfynnwyd gan Abdullah ibn Masud ynghylch y gosb o adael y weddi ddydd Gwener; Nebi (Sallallahu Aleyhi a Sallam) I'r rhai nad ydyn nhw'n dod i weddïau dydd Gwener: 'Tyngwch hynny; Fe wnes i orchymyn i rywun weddïo dros bobl, yna dywedwyd gweddïau dydd Gwener nad ydyn nhw'n dod i'w cartrefi tra roeddwn i yno yakıvereyim '. Unwaith eto yn hyn o beth; Yn ôl Abdullah ibn Umar ac Abu Hurayrah, dywedodd ein Proffwyd: Mae nifer o bobl naill ai'n cefnu ar y gweddïau dydd Gwener neu bydd Allah yn selio eu calonnau ac ni fyddant yn ymwybodol ohonynt eu hunain.
 

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.