Beth yw CRP, Beth yw Prawf CRP, Gwerthoedd CRP, CRP Sut a Pham?

0

Beth yw CRP?
Mae CRP, sy'n sefyll am Brotein C-Adweithiol, yn werth a bennir gan brofion gwaed ac mae'n darparu gwybodaeth am y statws llid yn ein corff. Cynhyrchir CRP gan yr afu yn erbyn llid yn y corff. Mewn achosion o amheuaeth o glefyd llidiol neu ganser, cynhelir profion CRP. Yn ôl y gwerth CRP, mae'r clefyd yn cael ei ddiagnosio â phrofion a phrofion newydd.

Pryd mae Prawf CRP yn cael ei Berfformio?

Mae'r prawf CRP yn brawf y mae meddygon yn gofyn amdano'n aml i ddatgelu cyflwr yn y corff nad yw'n mynd yn dda. Nid yw'r prawf CRP yn unig yn ddigonol i wneud diagnosis o'r clefyd. Mae canlyniad prawf CRP uchel yn nodi bod rhywbeth o'i le ar eich corff. Yn yr achos hwn, gofynnir i'ch meddyg wneud profion a phrofion newydd a bydd y diagnosis yn cael ei wneud yn ôl canlyniadau'r prawf. Bydd eich meddyg yn gofyn ichi gael prawf CRP os oes gennych unrhyw amheuaeth.
- Llid y corff neu amheuaeth o glefyd gwynegol.
- amheuaeth o lid berfeddol neu afiechydon ar y cyd.
- Amheuaeth o glefyd y galon.
Gwneir profion CRP hefyd i sicrhau bod y llid yn cael ei ganfod ymlaen llaw a'i ymyrryd heb gynyddu llid ar ôl llawdriniaeth, ôl-anaf neu driniaeth losgi.
Gall lefelau uchel o CRP fod yn rhagfynegydd llawer o afiechydon, yn enwedig clefyd y galon. Am y rheswm hwn, mae arbenigwyr yn argymell y dylid monitro gwerthoedd CRP trwy berfformio profion CRP o leiaf 1 gwaith y flwyddyn.

Ar ba gyfnodau y mae gwerth CRP yn uwch?

Cyn y prawf, dylai pobl sy'n mynd i gael prawf CRP hysbysu eu meddygon am gyffuriau presgripsiwn neu gyffuriau heb bresgripsiwn maen nhw'n eu defnyddio, atchwanegiadau naturiol maen nhw'n eu cymryd a'r afiechydon sydd ganddyn nhw. Gall pob cyffur a ddefnyddir gael effaith ar ganlyniadau CRP. Er mwyn i'ch meddyg ddehongli'ch gwerthoedd CRP yn gywir, dylech rannu'r wybodaeth hon â'ch meddyg cyn ei phrofi.
Yn gyffredinol, pennir gwerth CRP o dan filigramau 10 y litr fel arfer. Mae gwerthoedd CRP islaw miligramau 10 y litr yn cael eu hystyried yn normal. Yn achos gwerthoedd CRP sy'n uwch na'r lefel hon, cewch ddiagnosis o lid yn eich corff trwy berfformio profion a phrofion mwy. Dylai gwerthoedd CRP gael eu dilyn gan brawf CRP dro ar ôl tro er mwyn canfod i ba raddau yr ymatebir i'r triniaethau sydd i'w defnyddio ar ôl cael diagnosis gyda lefelau CRP uchel neu uchel.

Beth sy'n Achosi Uchder CRP?

Y prif reswm dros eich CRP uchel yw llid yn eich corff. Ar ôl llid yn y corff, cynhyrchir CRP gan yr afu.
Yn ogystal â llid yn y corff, gwelir canser, problemau cardiofasgwlaidd, afiechydon gwynegol, gordewdra, llosgiadau corff, afiechydon postoperative, berfeddol oherwydd cynnydd mewn CRP. Os yw'ch gwerth CRP yn uchel, cynhelir gwahanol brofion i bennu'r achos sy'n cynyddu'r gwerth CRP. Cofiwch nad yw CRP yn unig yn ddigon i wneud diagnosis o'r clefyd. Gwerthoedd CRP yw'r gwerthoedd sy'n rhoi cliw inni am fodolaeth afiechyd yn ein corff nad ydym yn ymwybodol ohono neu nad ydym wedi dangos unrhyw symptomau. Mewn achos o CRP uchel, bydd eich meddyg yn gwneud diagnosis diffiniol ac yn cychwyn y broses driniaeth gyda'r profion a'r profion i'w cyflawni. Mewn cleifion sy'n ymateb yn gadarnhaol i driniaeth, bydd gwerth CRP yn dechrau gostwng ac yn disgyn i'r ystod resymol sy'n ofynnol. Yn ystod y driniaeth, bydd gwerthoedd CRP yn cael eu monitro gan brofion CRP a gellir gweld yr ymateb i driniaeth.

Sut i Leihau CRP

Dylai meddygon y mae eu CRP uwchlaw'r ystod dderbyniol gael eu harchwilio gan feddygon meddygaeth mewnol. Mae gwerth CRP uchel yn dynodi llid neu drallod arall yn y corff. Mae profion a phrofion dilynol yn gwneud diagnosis pendant ac mae gwerthoedd CRP yn dychwelyd i ystodau arferol ar ôl triniaeth.
Yn ogystal â dileu'r afiechyd sy'n achosi drychiad CRP, dylai pobl hefyd roi sylw i rai materion i leihau gwerthoedd CRP. Gellir darparu gwared â gormod o bwysau, gwneud chwaraeon rheolaidd, bwyta bwyd môr sy'n cynnwys omega, defnyddio olew olewydd, bwyta maetholion fel bananas, almonau, pistachios, cnau Ffrengig sy'n cynnwys magnesiwm, a gwerthoedd cysgu a CRP rheolaidd o fewn ystodau arferol.

Beth Mae CRP Isel yn ei olygu?

Mae gwerth CRP o fwy na miligramau 10 y litr yn achosi amheuaeth o lid neu broblem arall yn y corff. Ar ôl y canlyniadau hyn, cynhelir profion newydd ar gyfer diagnosis diffiniol. Mae CRP isel yn nodi nad oes pryder. Mae gwerth CRP isel yn golygu nad oes llid yn y corff. Mae hefyd yn dangos bod triniaeth yn ymateb yn gadarnhaol i'r afiechyd a gafodd ddiagnosis ar ôl gwerthoedd CRP uchel.
Mae lefelau CRP bob amser yn isel mewn pobl nad oes ganddynt lid yn eu corff, sy'n gwneud chwaraeon rheolaidd, sy'n bwyta bwyd môr yn rheolaidd, nad ydynt yn agored i fwg sigaréts neu sy'n ysmygu, ac sy'n rhoi pwys ar fwyta llysiau a ffrwythau. Y gwerth CRP isel yw un o'r gwerthoedd sy'n nodi bod person yn iach. Os yw'ch CRP yn isel, gallwch fod yn sicr eich bod ar y trywydd iawn ac yn byw yr un ffordd.

Beth yw'r berthynas rhwng gwerthoedd CRP a'r galon?

Mae astudiaethau diweddar wedi dangos y gellir gweld afiechydon y galon, yn enwedig trawiadau ar y galon, mewn pobl sydd â gwerthoedd CRP uchel. Mae cardiolegwyr yn cynnal archwiliadau a dadansoddiadau pellach ar y pwynt hwn er mwyn atal pobl â CRP uchel rhag profi clefyd y galon.
Credir bod llid yn y corff yn broses sy'n arwain at occlusion y llongau, y credir ei fod yn cynyddu'r risg o drawiad ar y galon. Mae cardiolegwyr yn argymell y dylai pobl sydd â gwerth CRP uchel ymarfer yn rheolaidd, rhoi'r gorau i ysmygu os ydyn nhw'n ei ddefnyddio, colli pwysau os ydyn nhw dros bwysau, cysgu'n rheolaidd, osgoi straen a bwyta.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.