HAWLIAU PLANT

0

Beth yw Hawliau Plant?
Hawliau plant; Mae 20 yn cael ei ystyried o fewn cwmpas Diwrnod Hawliau Plant a Hawliau Dynol y Byd ym mis Tachwedd. Y cysyniad hwn yw hawliau cyfreithiol a moesol pob plentyn yn y byd o'r eiliad y cânt eu geni.

Datganiad ar Hawliau'r Plentyn

Cyhoeddwyd y testun cyntaf ar hawliau plant ar 1917 o dan yr enw 'Datganiad o Hawliau'r Plentyn'. Y testun cyntaf, fodd bynnag, yw Datganiad Genefa o Hawliau'r Plentyn a gymeradwywyd gan Gynghrair y Cenhedloedd yn 1924. Mabwysiadwyd y testun hwn gan y Cenhedloedd Unedig a'i ddiweddaru fel Datganiad y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yn 20 Tachwedd 1959 a'i ddisodli gan Gonfensiwn ehangach y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn ym mis Tachwedd 20.
Er bod hawliau'r plentyn yn gyffredinol, y datganiad a gyhoeddir yw llofnod y wlad.
Mae'r ddogfen hon yn diffinio hawliau dynol mewn ystod eang o feysydd fel sifil, gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol. Y prif bwyntiau sy'n llunio'r contract yw; ystyr anwahaniaethol yw budd gorau'r plentyn a chymryd rhan ym mywyd a datblygiad y plentyn.
Yn dechreuodd Dwrci i gael ei ddathlu fel dechreuodd National Sofraniaeth a Diwrnod Plant i gael ei ddathlu ac oedd y cyntaf ym mis Ebrill 23 12929.
Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yn cynnwys erthyglau 54. A dyma'r testun cyfreithiol mwyaf cynhwysfawr yn y byd. Yn ôl cymal cyntaf yr erthygl hon, mae unrhyw un o dan 18 yn cael ei ystyried yn blentyn. Ac felly mae ganddyn nhw hawliau anhepgor. Os edrychir ar sylweddau anhepgor; yr hawl i fywyd a datblygiad, yr hawl i gael enw a dinasyddiaeth a'r hawl i'w hamddiffyn, yr hawl i gael mynediad at ofal iechyd ac addysg, yr hawl i gael mynediad at safon byw gweddus, yr hawl i amddiffyniad rhag camdriniaeth ac esgeulustod, yr hawl i amddiffyniad rhag camfanteisio economaidd a dibyniaeth ar gyffuriau, adloniant, hamdden a diwylliannol. megis yr hawl i gael amser ar gyfer digwyddiadau. Yn ogystal â'r hawliau hyn, mae hawl i ryddid meddwl a mynegiant, yr hawl i fynegi eu barn ar faterion sy'n gysylltiedig â nhw a'r hawl i ryddid i gymdeithasu. Mae yna hefyd hawliau plant ag anghenion arbennig a phlant ag anableddau.
Mae materion fel llafur plant, recriwtio fel milwyr, cam-drin a thrais yn cael eu hystyried a'u gwerthuso fel cam-drin plant.

Pwyllgor ar Hawliau'r Plentyn

Mae'n bwyllgor i archwilio sut mae'r Gwladwriaethau sydd wedi cadarnhau'r Confensiwn yn defnyddio'r Confensiwn. Mae'r Pwyllgor yn ei gwneud yn ofynnol i wladwriaethau fabwysiadu'r Confensiwn fel canllaw wrth bennu eu polisïau. Mae sicrhau hawliau plant yn gysylltiedig ag ymwybyddiaeth ar y mater hwn. Hynny yw, wrth i ymwybyddiaeth gynyddu, mae'r gyfradd o sicrhau hawliau plant yn cynyddu.

Hawliau Plant yn Nhwrci

Er ei fod yn un o'r taleithiau llofnodol cyntaf i arwyddo'r Datganiad o Hawliau'r Plentyn yn Uwchgynhadledd y Byd i Blant yn y Cenhedloedd Unedig, cadarnhawyd a daeth y confensiwn i rym ym mis Ionawr 19892.
Twrci wedi ei leoli rhwng mudo a dosbarthiad incwm gwyrgam resymau sy'n sbarduno hawliau plant profiadol. Mae yna broblemau fel addysg annigonol, diweithdra, dosbarthiad incwm anghytbwys. Yn enwedig yn ein gwlad, mae gan gam-drin plant, a wnaed trwy anwybyddu personoliaeth y plentyn, le pwysig. Yn enwedig yn ein gwlad, mae diffygion difrifol o ran hawliau plant.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.