BETH YW BRUSELLA?

0

BETH YW BRUSELLA?

Gyda'r mynegiant byrraf, mae'n cyfeirio at glefyd heintus bacteriol sy'n trosglwyddo o anifeiliaid heintiedig i fodau dynol. Er bod y clefyd yn cael ei ddisgrifio fel bruellosis mewn meddygaeth, cyfeirir ato'n gyffredin gan enw'r bacteriwm brucella sy'n achosi'r afiechyd. Fodd bynnag, mae yna sawl rhywogaeth wahanol o'r bacteriwm hwn. Mae rhai ohonyn nhw'n achosi haint mewn gwartheg, tra bod eraill yn digwydd mewn anifeiliaid fel cŵn, moch, defaid, geifr a chamelod. Yn ogystal â chael ei drosglwyddo trwy gyswllt uniongyrchol ag anifeiliaid sy'n cynnal yr haint hwn, gellir ei drosglwyddo hefyd i fodau dynol yn dibynnu ar y defnydd o gig a llaeth yr anifeiliaid dan sylw. Yn aml nid yw clefyd asymptomatig yn achosi teimlad symptomau arbennig fel twymyn, oerfel, a gwendid yn achos symptomau. Mae triniaeth y clefyd, nad yw'n darparu cyfle triniaeth mewn anifeiliaid, yn cael ei berfformio gyda gwrthfiotigau.

Brucellosis; mae bacteria pathogenig yn cael ei drosglwyddo i'r corff trwy fwyta cig a llaeth yr anifail neu trwy gyswllt uniongyrchol ag wrin a feces. Yn dibynnu ar y ffactorau hyn, mae da byw, milfeddygon a gweithwyr lladd-dy sy'n gweithio ar anifeiliaid neu gig amrwd mewn perygl. Er mwyn lleihau'r risg o'r clefyd, dylid osgoi defnyddio cig amrwd a chynhyrchion llaeth heb eu pasteureiddio. Mae'n bwysig bod unigolion sy'n gweithio yn y maes hwn yn dod i gysylltiad uniongyrchol a gwisgo dillad a menig amddiffynnol.

Trosglwyddo Brucellosis; fel arfer yn dibynnu ar gyswllt. Mae'n gyflwr prin iawn bod y clefyd yn trosglwyddo o un person i'r llall. Fodd bynnag, gall drosglwyddo o fam yn y broses bwydo ar y fron i'w babi trwy laeth. Ar ben hynny, gellir ei drosglwyddo trwy laeth heb ei basteureiddio neu fwydydd anifeiliaid tebyg i gig heb ei goginio, yn dibynnu ar gyswllt toriadau neu glwyfau agored tebyg i grafu ar y croen gyda'r anifail. Yn anaml, gellir ei basio trwy gyswllt rhywiol.

Mae clefyd Brucella fel arfer yn wau rhywogaethau bacteria prif grŵp 4. Mae'r rhain fel arfer yn facteria o wartheg, bacteria o ddefaid a geifr, bacteria o foch gwyllt, a bacteria o gŵn.

Ffactorau risg ar gyfer ffurfio brwselosis; hefyd yn amrywio. Mae'r afiechyd yn fwy cyffredin ymysg dynion. Mae microbiolegwyr, gweithwyr fferm, gweithfeydd prosesu cig a gweithwyr lladd-dy, y rhai sy'n byw ac yn mynd i'r ardaloedd lle gwelir y clefyd yn aml, yn fwy cyffredin mewn unigolion sy'n defnyddio llaeth a chynhyrchion llaeth heb eu pasteureiddio.

Symptomau Brucellosis; yn y mwyafrif llethol o bobl sy'n dioddef o'r afiechyd nid yw'n achosi unrhyw symptomau nac yn dangos fawr o symptomau. Dim ond ychydig o'r cleifion sydd â symptomau amrywiol.

Symptomau Brucellosis; Er bod symptomau sy'n absennol ar y cyfan neu ychydig yn amlwg, anaml y maent yn dangos amrywiaeth o symptomau. Mae'r afiechyd fel arfer yn digwydd o fewn 5 - 30 diwrnod ar ôl i'r bacteria fynd i mewn i'r corff. Symptom mwyaf cyffredin y clefyd yw twymyn, poenau yn y cefn a'r cyhyrau, colli archwaeth bwyd, colli pwysau, yr abdomen a chur pen, gwendid, chwysu trwm yn y nos, poen a theimlad o oglais trwy'r corff.

Er bod symptomau’r afiechyd yn diflannu weithiau, efallai na fydd unrhyw gwynion am amser hir mewn unigolion sâl. Mewn rhai cleifion, gall y symptomau barhau am gyfnod hir hyd yn oed ar ôl y broses driniaeth. Gall symptomau'r afiechyd amrywio yn dibynnu ar y bacteria sy'n achosi'r afiechyd.

Brucellosis; yn glefyd sy'n anodd ei ddiagnosio. Yn gyffredinol, mae'n glefyd ysgafn ac amhenodol. Er mwyn gwneud diagnosis, cychwynnir y broses archwilio corfforol ar ôl i gwynion y claf gael eu gwrando gyntaf. Mae symptomau fel ehangu'r afu a'r ddueg, chwyddo nodau lymff, chwyddo a thynerwch yn y cymalau, twymyn achos anhysbys, brech ar y ffens yn gwneud y diagnosis yn haws. Defnyddir diwylliant gwaed, wrin a mêr esgyrn, archwiliad hylif asgwrn cefn ceg y groth a phrofion gwrthgorff mewn gwaed i wneud diagnosis o'r clefyd.

Trin Brucellosis; therapi gwrthfiotig. Mae cychwyn triniaeth o fewn mis i ddechrau'r symptomau yn cynyddu'r broses iacháu.

Atal Brucellosis; er mwyn osgoi llaeth neu gynhyrchion llaeth wedi'u pasteureiddio, er mwyn osgoi cig nad yw wedi'i goginio'n ddigonol, trwy ddefnyddio dillad amddiffynnol angenrheidiol preswylwyr yr anifeiliaid ac i frechu anifeiliaid anwes.

Mae gan Brucellosis nodwedd a all ledaenu i amrywiol leoedd. Gall achosi effeithiau ar lawer o bwyntiau, yn enwedig y system atgenhedlu, yr afu, y galon a'r system nerfol ganolog. Er nad yw'r afiechyd yn achosi unrhyw farwolaeth yn uniongyrchol, gall achosi marwolaeth oherwydd y cymhlethdodau y mae'n eu hachosi.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.