Beth yw'r farchnad darw, nodweddion y farchnad darw

0

Marchnad y Tarw; bydd i gyfeiriad cynnydd tymor hir yn y farchnad. Mae'r galw yn dangos y bydd cynnydd yn y prisiau yn y galw. Mae marchnad o'r enw marchnad Bull wedi pasio i Dwrceg fel marchnad darw. Y rheswm am hyn yw tarddiad strwythurau ymosod teirw. Cyfeirir at y marchnadoedd hyn hefyd wrth i'r teirw symud eu cyrn o'r gwaelod i fyny pan fyddant yn ymosod. Er mwyn i'r farchnad darw gael ei gwireddu, rhaid bod cynnydd o 20% o'r pwynt isaf yn y farchnad.

 

Trap Tarw; mewn marchnad ar i lawr, mae yna gamddealltwriaeth bod tynnu prisiau yn ôl wedi dod i ben a'i fod wedi dechrau cynyddu. Gan gofio bod tuedd ar i fyny yn y farchnad lle nad oes symudiad marchnad yn y strwythur sy'n cael ei ddominyddu gan y farchnad arth neu symudiadau llorweddol, gwall tymor byr ydyw mewn gwirionedd. Fe'i gwireddir o ganlyniad i'r trafodion gwerthu a wnaed gan y buddsoddwyr oherwydd y gwall bod prisiau wedi dechrau codi wrth ostwng.

 

Buddsoddi yn y farchnad darw; Mae proses fuddsoddi'r farchnad darw yn dechrau gyda'r adferiad yn yr economi yn ogystal â'r gostyngiad mewn diweithdra. Ar y pwynt hwn, un o'r pwyntiau mwyaf sylfaenol sydd angen sylw yw symudiadau'r cynnyrch yn y gorffennol i'w fuddsoddi. Dull arall i'w gymhwyso ar gyfer targed ennill tymor hir yn y farchnad darw yw'r broses o fuddsoddi tra bod y farchnad yn y farchnad arth. Dylid osgoi prosesau buddsoddi mewn awyrgylch brysiog a phanig.

 

Arwyddion y farchnad darw; Y brif ffordd i ddeall y farchnad darw yw dilyn a gwerthuso'r cynnydd yn y farchnad bearish. Mae codiadau rheolaidd mewn achos o'r fath hefyd ymhlith y symptomau. Mae'r symudiadau cadarnhaol a sylweddolir gan brif bwyntiau'r farchnad hon mewn marchnadoedd asedau hefyd yn mynegi'r symptomau.

 

Enillion marchnad tarw; Gellir rhannu'r broses enillion yn y farchnad darw yn ddwy. Y dewis cyntaf yw targedu enillion tymor hir a buddsoddi yn amodau'r farchnad ac aros i'r farchnad godi i'r brig. Budd arall yw prosesau proffidioldeb tymor byr. Mae'n golygu buddsoddi yn y broses wrth i'r farchnad ddechrau codi ac aros i'r disgwyl i'r farchnad gyrraedd ei hanterth. Er mwyn i fuddsoddwr ennill, mae'r broses hon ymhlith elfennau mwyaf sylfaenol ei broses fuddsoddi ei hun.

 

Marchnad y Tarw; Fel ym mhob marchnad ar gyfer ffurfio amodau amrywiol mae angen yma. Amodau a ddylai ddigwydd yn y cam cyntaf a'r cam casglu. Ar y cam hwn, mae'r trafodion gwerthu sydd i'w cynnal gan y buddsoddwyr sydd ar golled ac sydd ag amheuon ynghylch prynu yn cael eu gwireddu yn y cam prynu eithafol. Yn ystod y trafodion gwerthu, mae buddsoddwyr mawr yn dechrau casglu'r gwerthiannau. Wrth wraidd y cam hwn yw nad yw'r farchnad wedi mynd i duedd ar i fyny eto. Yn y cam cyntaf, mae buddsoddwyr yn gyffredinol yn ddifater am y farchnad.

 

Ail gam y farchnad darw; cyfnod y tonnau. Ar ôl y trafodion casglu, mae'r farchnad yn dechrau datblygu trwy fynd i duedd gynyddol gyda symudiadau bach. Yn ogystal â'r cam cyntaf, mae buddsoddwyr o'r enw buddsoddwyr bach yn cael eu hychwanegu at y buddsoddwyr mawr. Diolch i'r buddsoddiadau hyn, mae cyfaint trafodion y farchnad yn ehangu. Dilynir y broses ddatblygu hon gan y trydydd cam.

 

Trydydd cam y farchnad darw; dyma hefyd gam olaf y farchnad. Mae'r farchnad yn dirlawn ar y lefel hon. O ganlyniad, gwelir gostyngiadau mewn prynwyr. Mae'r gostyngiadau hyn hefyd yn dangos bod y farchnad yn dechrau dod i ben, ac felly'n arwydd o duedd ar i lawr sydyn. Ar ôl cwblhau'r trydydd cam, mae'r farchnad yn mynd i duedd ar i lawr.

 

Cyfnodau'r farchnad darw; yr enghraifft ddiweddaraf o'r farchnad hon yw'r farchnad aur, lle profwyd y duedd ar i fyny yng ngham cyntaf blynyddoedd 2000. Mae aur, a lwyddodd i ddod o hyd i brynwyr am brisiau isel iawn yn y cyfnodau cyntaf, wedi dod yn brisio uchel iawn gydag amser. Enghraifft arall oedd y cynnydd ym mhrisiau bitcoin yn 2017.

 

Prif nodwedd y farchnad darw; mae hyn fel arfer pan gyrhaeddir yr amser mwyaf pwerus yn yr economi neu ar adegau o gryfder sydd eisoes yn bodoli. Ymhlith hynodion y farchnad darw mae'r cyferbyniadau rhwng cynnyrch mewnwladol crynswth a diweithdra. Y cyfnodau y mae'r farchnad hon yn dominyddu yw'r cyfnodau amlycaf y mae hyder buddsoddwyr hefyd yn datblygu ynddynt.

 

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.