Beth yw marchnad arth

0

Marchnadoedd arth; a gostyngiadau tymor hir ym mhrisiau stociau. Mae marchnad arth yn cael ei chyfieithu o farchnad bearish. Sefydlwyd y farchnad hon yn y 18fed ganrif wedi'i lleoli yn Llundain.

 

Yn dilyn ei lansio, mae wedi ehangu ei brif ddefnydd yn yr Unol Daleithiau. Mae yna wahanol farnau ynghylch enw'r farchnad hon fel marchnad arth. Mae'r cyntaf o'r safbwyntiau hyn yn seiliedig ar y ffyrdd y gwnaeth pobl sydd wedi masnachu pelenni arth yn y gorffennol y fasnach hon. Agwedd arall yw patrymau ymosod yr eirth. Mae hyn oherwydd y ffaith bod yr eirth yn perfformio'r symudiad pawen o'r top i'r gwaelod yn ystod eu hymosodiadau.

 

Ar gyfer ffurfio'r farchnad arth; dylai fod gan unrhyw gynnyrch strwythur tuag i lawr. Yn ychwanegol at y gostyngiad hwn, mae'n rhaid i 20 sicrhau gostyngiad o% X o'r brig ar y lefel flaenorol. Mae gwireddu'r dirywiad tymor hir hwn, nid eiliad, hefyd ymhlith y ffactorau sy'n angenrheidiol i'r farchnad arth ddominyddu.

 

Ar ôl ffurfio'r farchnad arth; Mae buddsoddwyr sy'n buddsoddi mewn ebargofiant. Efallai y bydd y sefyllfa ansicrwydd yn camarwain buddsoddwyr. O ganlyniad, mae buddsoddwyr yn tueddu i werthu eu buddsoddiadau cyfredol.

 

Trap Marchnad Arth; y duedd hirdymor ar i fyny sy'n bodoli yn y farchnad. Mae'n bwysig nodi bod y dirywiad hwn yn un tymor byr. Fodd bynnag, mae gan fuddsoddwyr y rhith y bydd y dirywiad yn y tymor hir.

 

Marchnadoedd arth; ddim yn digwydd mewn amrantiad. Gellir casglu'r camau sy'n ffurfio'r farchnad mewn tri cham. Mae'r cam cyntaf yn y farchnad arth yn ganlyniad i'r gostyngiad ym mhroffidioldeb marchnad sy'n cael ei dominyddu gan y cynnydd. O ganlyniad, mae prisiau'n mynd i duedd ar i lawr. Yn yr ail gam, mae'r awyrgylch panig yn dechrau dominyddu'r farchnad. Mae nifer y prynwyr yn dechrau lleihau a hefyd yn gostwng mewn buddsoddiadau. O ganlyniad i beidio â gwerthu am brisiau uchel, mae prisiau hefyd yn gostwng. Ar ôl yr amgylchedd hwn, cychwynnir y trydydd cam. Yn y trydydd cam, yn dilyn y duedd wael sy'n bodoli yn y farchnad, mae'r symudiadau yn y farchnad yn dechrau dod yn normal.

 

Dychwelwch yr Arth; mewn termau byr, mae amrywiadau yn digwydd oherwydd symudiadau prisiau aflinol yn y marchnadoedd. Dyma'r enw a roddir ar newidiadau a dychweliadau yn y sefyllfaoedd hyn.

 

Cadwch yn y farchnad; Oherwydd y gostyngiad yn y galw a'r buddsoddiad, mae gwerthwyr mewn hwyliau panig ac mae'r prisiau'n gostwng. Y pwynt cyntaf i'w ystyried yn y farchnad hon yw ceisio osgoi'r awyrgylch panig hwn. Mae'n angenrheidiol gwneud trafodiad buddsoddi neu werthu mewn dull mwy pwyllog.

 

Buddsoddwch y farchnad arth; Un o'r pwyntiau pwysicaf wrth wireddu'r buddsoddiad yw y dylid dewis yr offeryn i'w fuddsoddi yn gyson. Ar ôl buddsoddi yn y farchnad arth, gellir sicrhau proffidioldeb sylweddol yn ogystal â cholledion sylweddol. Yn y broses fuddsoddi, dylid ei osgoi i brynu pob cynnyrch sy'n rhatach mewn cyflwr sy'n ymosod. Os dewisir llwybr buddsoddi o'r fath, gellir wynebu problemau difrifol. Ar ôl buddsoddiad iawn yn y broses hon, gellir gweld mwy o broffidioldeb na'r broses arferol. Dylid cynnal dadansoddiad cywir o dueddiadau yn y wasg ar y pwyntiau sydd angen sylw yn y broses fuddsoddi.

 

Rali Marchnad Arth; yw'r sefyllfa sy'n digwydd o ganlyniad i symud parhaus uwchlaw neu'n is na'r gwerthoedd disgwyliedig yn y prisiau cyfredol yn y farchnad. Mae'r farchnad hon yn cael ei ffurfio o ganlyniad i'r codiadau yn y prisiau ar y farchnad drenau gyfredol. Dylid gweld cynnydd yn y raddfa% 10 neu% 20 er mwyn dweud ei fod wedi digwydd. Gallant fod yn syth ac yn fyrhoedlog.

 

Enillion yn y farchnad arth; dylid osgoi aer brys a phanig gymaint â phosibl. Er mwyn ennill, mae angen osgoi buddsoddwyr anhysbys os nad ydyn nhw'n gwybod ac nad ydyn nhw'n siŵr. Un o'r dulliau ennill yw'r symudiadau buddsoddi i'w gwneud gyda symudiadau bach.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.