BETH YW ALZHEIMER, PAM YW ALZHEIMER, SUT I AMDDIFFYN ALZHEIMER

0

BETH YW ALZHEIMER?
Mae'n cael ei achosi gan rai newidiadau yn yr ymennydd. Ac fe'i disgrifiwyd gyntaf gan Alois Alzheimer yn 1907. Mae'n cael ei achosi gan gwymp dau brotein niweidiol. Dyma'r math mwyaf cyffredin o ddementia.
Yn gyffredinol, ni wyddys beth yw achos oedran 60 a hŷn. Mae'n achosi tarfu ar strwythur ymennydd iach ac yn tarfu ar swyddogaeth feunyddiol strwythurau meddyliol a chymdeithasol. Ar gyfartaledd, mae 65 yn digwydd mewn un o bob person 15 dros yr oedran. 80 - Pan fydd 85 dros oed, mae'r gyfradd hon yn cynyddu mewn un o bob dau berson. Dros y byd, mae mwy na miliwn o bobl yn ymladd 20.
Er nad yw'r union achos yn hysbys, mae'n digwydd pan fydd celloedd yr ymennydd yn diflannu cyn amser arferol ac yn crebachu ac yn colli eu gweithgaredd. Yn ystod camau diweddarach y clefyd, gall anallu'r unigolyn i fynegi ei hun arwain at sefyllfaoedd fel nam canfyddiad, colli gallu rhesymu a newid personoliaeth. Yn y dyfodol, gall y claf ddod yn ddibynnol ar y gwely er na all ofalu am ei hun. Maent yn dod yn methu â diwallu eu hanghenion beunyddiol.
RISG ALZHEIMER
Pan fydd oedran 60 drosodd, mae nifer yr achosion o'r clefyd ar gyfartaledd 10%. Pan gyrhaeddir 80, mae'r gyfradd hon yn cynyddu i 50%. Mae pobl â nam gwybyddol ysgafn yn fwy tebygol o ddatblygu'r afiechyd. Mae risg y clefyd yn dyblu mewn pum mlynedd.
SYMPTOMAU ALZHEIMER
Gall amlygiad ac amlygiad symptomau newid oherwydd nodweddion genetig, ffordd o fyw, croniadau diwylliannol a hanfodol. Newidiadau personoliaeth, ymddygiad amheus neu ryfedd, anhawster mewn gwaith bob dydd, dryswch, colli cof difrifol, fel symptomau. Mae yna hefyd anawsterau wrth gynllunio a datrys problemau, anawsterau wrth wneud y gwaith a wnaed yn flaenorol gan yr unigolyn, anawsterau wrth wneud penderfyniadau, anawsterau siarad ac ysgrifennu, a phellhau o'r amgylchedd cymdeithasol. Mae'n creu newid cymeriad ac yn achosi aflonyddwch mewn seicoleg. Gall symptomau fel osgoi cyfrifoldeb ac anallu i ymarfer ddigwydd. Anhwylderau cysgu a maethol, llai o awydd i gymryd bath, ac mae dadleuon hefyd yn digwydd yn rhai o'r symptomau.
TRINIAETH ALZHEIMER
Er nad oes triniaeth ddiffiniol ar gyfer y clefyd, defnyddir gwahanol gyffuriau i arafu dilyniant y clefyd. Yn y broses hon, mae diagnosis cynnar yn bwysig ac ni ddylid gadael therapi cyffuriau heb ei drin. Dylid sefydlu amgylchedd priodol i atal clefyd rhag datblygu.
DIOGELU ALZHEIMER
Er nad oes y fath anghysur yn y teulu, mae addysg dda a statws economaidd-gymdeithasol, mae gwneud chwaraeon a cherdded yn lleihau'r risg hon yn rheolaidd, dylid osgoi bwyta bwyd. Mae rheoli'r defnydd o siocled tywyll a rheoli straen ymhlith y ffactorau sy'n lleihau'r risg hon. Mae hefyd yn bwysig rheoli dros bwysau a pheidio â chysgu gyda golau nos. Mae hefyd yn bwysig lleihau'r defnydd o alcohol a sigaréts a rheoli anhwylderau metabolaidd. Mae cymhareb B12 uchel yn lleihau'r risg o glefyd Alzheimer, ond mae dietau llysieuol gormodol yn cynyddu'r risg o glefyd Alzheimer. Mae bwydydd sy'n llawn Omega-3 yn lleihau'r risg hon. Mae cydbwysedd asid ffolig hefyd yn bwysig ar gyfer amddiffyn Alzheimer. Mae cyffuriau sy'n gwneud acetylcholine yn aneffeithiol hefyd yn cynyddu'r risg hon. Dylid osgoi alwminiwm. Ymhlith yr enghreifftiau mae diaroglyddion gwrth-ysbeidiol, offer coginio nad ydynt yn glynu. Dylid cymryd gofal i gymryd fitamin D. Osgoi defnyddio melysyddion artiffisial.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.