Ansoddeiriau Almaeneg ac Ansoddeiriau Almaeneg

1

Ansoddeiriau Almaeneg

Ansoddeiriau ac Ymadroddion Ansoddeiriol yn Almaeneg
  • I. CYFEIRIADAU

Beth yw ansoddair?

Asedau, gwrthrychau, eitemau, ac ati. Gelwir geiriau sy'n nodi eu cyflwr, lliw, ffurf, rhif, trefn, lleoliad a nodweddion tebyg yn ansoddeiriau. e.g. pen glas, balŵn coch, coffi poeth, dŵr oer, crys glân, tegan neis, ffordd bell mewn brawddegau fel glas, coch, poeth, oer, glân, hardd, hir ansoddeiriau yw geiriau. Fel y gwelir yn yr enghreifftiau hyn, daw ansoddeiriau cyn neu ar ôl enwau yn Nhwrceg ac fe'u defnyddir gydag enwau. Ar ein gwefan Lliwiau Almaeneg Gwnaethom nodi bod lliwiau hefyd yn ansoddair. glas top, coch car, orange oren, wyrdd Ansoddeiriau yw enwau lliw mewn geiriau fel coed.

Statws, lliwiau, siapiau, rhifau, trefn, lleoliad, ac ati asedau. Gelwir y geiriau sy'n nodi'r eiddo yn ansoddeiriau.

Mae ansoddeiriau cyn yr enwau ac yn cael eu defnyddio gydag enwau.

enfawr mewn gardd hir coed poplys…
Coed poplys mewn gardd…

Plentyn yn chwarae ar y buarth güzel Plant yn eu dwylo coch balwnau ...
Plant yn chwarae yn y maes chwarae, gyda balŵns yn eu dwylo…

ifanc dyn, henoed rhoddodd y dyn y lle ar y bws…
Fe roddodd y dyn le iddo ar y bws…

Ansoddeiriau yw'r geiriau a ysgrifennwyd mewn print trwm yn y brawddegau uchod. Pan fyddwn yn tynnu'r ansoddeiriau o'r frawddeg, gwelwn ostyngiad mewn ystyr. Yn enwedig pan rydyn ni'n tynnu ansoddeiriau o'r frawddeg olaf, mae'r frawddeg yn dod yn annealladwy.
Os ydym am ailddiffinio taleithiau, lliwiau, ffurflenni, rhifau, trefn, lleoedd ac ati yr endidau. Ansoddeiriau yw geiriau sy'n nodi eu nodweddion. Er enghraifft, mae geiriau fel coch, mawr, bach, hen, hen, newydd, hardd, hyll i gyd yn ansoddeiriau.

(Mewn gramadeg Twrceg, nid ansoddair mo'r geiriau hyn pan gânt eu defnyddio ar eu pennau eu hunain, dim ond enw ydyw. Fodd bynnag, os caiff ei ddefnyddio ynghyd ag enw ar ffurf "pensil coch", yna daw'n ansoddair, yn yr achos hwn daw "pensil coch" yn gymal ansoddeiriol. Os defnyddir y geiriau hyn o flaen berf, yna gelwir y rhain yn amlenni.)

Yn Almaeneg, geiriau jyn (ifanc), grün (gwyrdd), perfedd (da) fel ansoddeiriau.
Gellir defnyddio dedfryd ar ei phen ei hun, os yw'n gymwys fel yr amlen wirioneddol eto.
Fodd bynnag, mae nifer yr ansoddeiriau a ddefnyddir yn Almaeneg fel hyn yn unig yn fach iawn.
Mae angen enw wrth ei ymyl ar y rhan fwyaf o'r ansoddeiriau, a phrif dasg yr ansoddair yw nodweddu unrhyw fod. Felly, byddai'n fwy priodol canfod y gair coch fel ansoddair yn y geiriau “balŵn coch ansa yn hytrach na sıf coch” yn unig.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Dyma rai o'r ansoddeiriau a ddefnyddir amlaf yn Almaeneg:

gowt: da
schlecht: gwael
hässlich: hyll
schön: hardd
grün: gwyrdd (a phob lliw yn ansoddeiriau)
jung: ifanc
gwaelod: oed
budr
gesund: iach
crank: claf
tief: isel
hoch: uchel
fleissig: gweithgar
klein: bach
neu: newydd
gwaelod: hen
klug: smart
sudd: glân
lang: hir
.

Nawr, gadewch i ni ddysgu'r ansoddeiriau a ddefnyddir fwyaf yn Almaeneg mewn tabl.

GOHIRIADAU ALMAEN

perfedd DA
schlechter DRWG
hässlicher YN UNIG
Schön HARDDWCH
jung IFANC
alt HEN - HEN
budr LAZY
iach IACH
sâl CLEIFION
tief ISEL
Hoch UCHEL
lang HIR
klein BACH
newydd NEWYDD
alt HEN
Klug CAMPUS
glân CLEAN
fflissig GWEITHIO'N GALED

Mae'r ansoddeiriau a ddefnyddir fwyaf yn Almaeneg ym mywyd beunyddiol fel yr uchod. Wrth gwrs, gellir ymestyn y rhestr hon ymhellach. Ond ein nod yw Defnyddiodd ansoddeiriau fwyaf yn Almaeneg i ddysgu. Fel arall, os ceisiwn ysgrifennu'r holl ansoddeiriau yn Almaeneg yma, byddwn yn dod ar draws rhestr hir iawn, iawn. Mae cannoedd neu hyd yn oed filoedd o ansoddeiriau yn Almaeneg. Rydym yn ddigon i ddiwallu ein hanghenion ym mywyd beunyddiol, mewn sgyrsiau dyddiol. Ansoddair Almaeneg Mae angen i ni ddysgu yn unig.

Brawddegau ansoddeiriol Almaeneg

ENW + IST / SIND + ADJ

Das Auto ist alt.
Mae'r car yn hen.

Pydredd Das Auto ist.
Mae'r car yn goch.

Das Auto ist perfedd.
Mae'r car yn dda.

Das Auto ist sauber.
Mae'r car yn lân.

Das Auto ist neu.
Mae'r car yn newydd.

Das Auto ist teuer.
Mae ceir yn ddrud.

Das Hemd ist sauber.
Mae'r crys yn lân.

Brawddegau cwestiwn ansoddeiriol Almaeneg

IST / SIND + ENW + ADJ

Ist das Buch is?
Ydy'r llyfr yn hen?

Pydredd Ist das Buch?
Ydy'r llyfr yn goch?

Ist der Spiegel Sauber?
A yw'r drych yn lân?

Ystyr geiriau: Ist das Zimmer breit?
A yw'r ystafell yn helaeth?

A yw Sandra alt?
Ydy Sandra yn hen?

Jyn Hans?
Ydy Hans yn ifanc?

I Jasmin ddoe?
A yw Jasmin yn wan?

Brawddegau negyddol gydag ansoddeiriau Almaeneg

ENW + IST / SIND + NICHT + ADJ

Das Buch ist nicht alt.
Nid yw'r llyfr yn hen.

Pydredd Das Buch ist nicht.
Nid yw'r llyfr yn goch.

Derub Spiegel ist nicht sauber.
Nid yw'r drych yn lân.

Dagmar ist nicht jung.
Nid yw Dagmar yn ifanc.

Hans ist nicht dick.
Nid yw Hans yn dew.

Annwyl ffrindiau, yn y wers hon Ansoddeiriau Almaeneg gwelsom ef a dysgu sut i wneud brawddegau syml gan ddefnyddio ansoddeiriau. Fel y gallwch weld, mae'n hawdd iawn defnyddio ansoddeiriau mewn brawddegau syml yn Almaeneg. Yn yr enghreifftiau uchod Brawddegau syth Almaeneg, Brawddegau negyddol Almaeneg ve Brawddegau cwestiynau Almaeneg rhoesom y mowldiau. Gallwch wneud brawddegau ansoddeiriol fel y dymunwch yn unol â'r patrymau hyn. Gallwch hyd yn oed greu gwahanol frawddegau eich hun trwy newid yr ansoddeiriau a'r enwau yn y brawddegau enghreifftiol a ysgrifennwyd gennym uchod.

Darlith cymal ansoddeiriol yr Almaen

  • II. CYFLWYNIADAU ADJ

Un neu fwy o'r ansoddeiriau, un neu fwy o enwau, lliw, fformat, rhif ac yn y blaen. o ran y grŵp geiriau gelwir yn gymal ansoddair.
Er enghraifft, mae balŵn coch, tei gwyrdd, prosesydd cyflym, dyn ifanc, coeden poplys hir, fel ymadrodd yn ansoddair ymadroddion.
Yn Nhwrceg, mae ymadroddion ansoddeiriol yn cael eu ffurfio gan y cyfuniad o ansoddair ac enw.

ARTİKEL + ADJ + ENW

Fel y gwelir yn y patrwm uchod, mae ansoddeiriau rhwng artikel ac enw.
Gan fod rhai mathau o erthyglau yn Almaeneg, fel rhai penodol, amwys ac anffafriol,
Rhaid cymryd gwahanol ansoddeiriau yn ôl pob erthygl ac ansoddeiriau.
byddai'n anghywir dweud.
Mae ansoddeiriau a gymerir gan ansoddeiriau, erthyglau, boed yr enw yn unigol neu luosog, yr enw yn amrywio yn ôl y wladwriaeth.

Fodd bynnag, cyn i ni fynd i fwy o fanylion am ymadroddion ansoddeiriol Almaeneg, gadewch i ni gofio ein pynciau hŷn os dymunwch. Yn gyntaf Erthyglau Almaeneg Mae angen i chi adnewyddu'r pwnc. Un arall Erthyglau Almaeneg Edrychwch ar yr erthygl, yn hyn o beth, trafodir yr erthyglau o ongl arall.

Hefyd der das die ie Erthyglau penodol o'r Almaen ac yn arbennig Erthyglau amhenodol mewn Almaeneg Yn bendant, dylech edrych ar ein darlithoedd. Oherwydd na allwch amgyffred gwers cymal ansoddeiriau Almaeneg yn llawn heb ddysgu pwnc erthyglau yn llwyr. Mewn gwirionedd, pan ydym yn dechrau pori'r erthyglau Almaeneg, beth am fynd yn ddyfnach a dysgu'r pwnc yn fanwl? Ar gyfer hyn, gadewch i ni roi darlith fanwl i chi, Erthyglau negyddol amwys yn yr Almaen Ar ôl darllen y wers, mae'n golygu na fydd unrhyw beth nad ydych chi'n ei wybod am erthyglau. Yn olaf, hefyd Ble i ddefnyddio artikel yn Almaeneg Ble i ddefnyddio artikel Ydym ni wedi ei ddysgu, gallwn yn awr gychwyn y cymal ansoddair Almaeneg 🙂

RHEOL CWBLHAU GYDA ENWAU GYDA ARTİKELİ DER - DİE - DAS

ARTİKEL + ADJ + E-JEWELLRY ADDEDIG I ADEILAD + ENW

Ansoddair: pydru: Coch
Enw: das Buch: Llyfr
Ymadroddion: das rote Buch (Llyfr Coch)

Ansoddair: Is-oed
Enw cyntaf: der Mann: Adam
Dyblygiad: der alte Mann (Hen ddyn)

Ansoddair: klein: Bach
Enw: die BLume: Flower
Ymadrodd: die kleine Blume (Blodyn bach)

Fel y gwelir yn yr enghreifftiau, der-die-das ni waeth pa arteffactau a ddefnyddiwn, rydym yn ychwanegu at yr ansoddair -e.
Roedd yr enghreifftiau uchod ar gyfer enwau unigol, nawr gadewch i ni edrych ar yr enwau lluosog.
Fel y gwyddoch, defnyddiwyd die artikeli gydag enwau lluosog.
Y tro hwn byddwn yn defnyddio'r tag -en, nid y tag -e, yn ogystal â'r tag ansoddair -en.

Ansoddair: pydru: Coch
Enw: die Bücher: Books
Ymadroddion: marw roten Bücher (Red books)

Ansoddair: Is-oed
Enw cyntaf: die Männer: Adam
Ymadroddion: marw alten Männer (Hen ddynion)

Ansoddair: klein: Bach
Enw: marw BLumen: Blodau
Ymadrodd: marw kleinen Blumen (Blodau bach)

ARTIKELİ EIN - RHEOL CWBLHAU GYDA ENWAU

Fel y gwyddom, ansicrwydd y das a das artikel ein, ansicrwydd die artikel eine '.
Felly os oes rhaid i chi wneud datganiad gyda'r erthygl:

ENWAU NOS + RHYW (DAS) ADJA ES JEWELRY ADDED + + ENW

EIN + ERENDR RHODD I ENWAU (DER) ADJA ER JEWELLRY ADDED + ENW

ENWAU EINE + FEMALE AR GYFER (DIE) ADJA E-JEWELLRY ADDED + + ENW

Mae angen cofio'r rheol uchod yn union fel y lleill.

Ansoddair: Is-oed
Enw cyntaf: der Mann: Adam
Dyblygu: ein newid Mann (Hen ddyn)

Ansoddair: klein: Bach
Enw: die BLume: Flower
Ymadrodd: eine kleine Blume (Blodyn bach)

Ansoddair: pydru: Coch
Enw: das Buch: Llyfr
Ymadroddion: ein rotes Buch (Llyfr coch)

Fel y cofiwch, ni ddefnyddiwyd ein hunain ac artelau ewn yn y lluosog.
Felly, gellir rhoi rheol ar gyfer enwau lluosog:

ADDASIAD E GOSODIAD + ENW

Ansoddair: Is-oed
Enw cyntaf: der Mann: Adam
Dyblygu: newid Männer (Hen Ddynion)

Ansoddair: klein: Bach
Enw: die BLume: Flower
Ymadrodd: kleine Blumen (Blodau bach)

Ansoddair: pydru: Coch
Enw: das Buch: Llyfr
Ymadroddion: rote Bücher (Red books)

Rydym wedi rhoi enghreifftiau o ansoddeiriau a ddefnyddiwyd gydag enwau unigol uchod.
Roedd yr holl enghreifftiau yn cynnwys enwau syml.
Yn y gwersi canlynol, byddwn yn archwilio'r atodiadau a ychwanegir at yr ansoddeiriau ar gyfer ffurfiau eraill o'r enw.
Hefyd, ansoddeiriau yn ôl yr achos enwol yn Almaeneg; Rhennir ansoddeiriau a ddefnyddir ar ffurf -I yn dri fel ansoddeiriau a ddefnyddir ar ffurf -E ac ansoddeiriau a ddefnyddir ar ffurf -in. Byddwn yn eu cynnwys yn y rhifynnau sydd i ddod.

Graddio a chymharu ansoddeiriau yn Almaeneg

Gwneir graddfeydd ansoddeiriau yn Almaeneg yn ogystal ag yn Nhwrceg. E.g:

hardd, Mwy prydferth, mwyaf prydferth

oer, oerach, yr oeraf

da, gwell, y gorau

Glanhewch, yn fwy eglur, glanaf

cyflym, yn gyflymach, cyflymaf

Gellir rhoi cymariaethau o'r fath fel enghreifftiau o raddfeydd ansoddeiriau. Mae gan ansoddeiriau yn Almaeneg 3 lefel o ragoriaeth. Y cyntaf o'r rhain der Positif fersiwn arferol yr ansoddair o'r enw ansoddeiriau gwyrdd, bach, poeth fel der Positif gorchuddio. Yr ail radd o ragoriaeth fel y'i gelwir der Comporativ Gellir rhoi ansoddeiriau gwyrddach, llai a chynhesach y radd hon fel enghraifft. Y drydedd radd yw'r radd uchaf o oruchafiaeth mewn ansoddeiriau Almaeneg. Y radd hon der Superlativ (neu der Elev a elwir hefyd). Gellir rhoi enghreifftiau o'r radd hon fel y mwyaf gwyrdd, lleiaf, cynhesaf.

Enghreifftiau o gymariaethau ansoddeiriau Almaeneg:

GROSSE mawr
mwy mwy
wyf größten mwyaf
fröhlich Yn siriol
fröhlicher mwy siriol
am fröhlichsten y mwyaf siriol
schnell cyflym
yn gyflymach yn gyflymach
mor gyflym â phosibl cyflymaf
dick braster
trochwr dewach
cunt dicksten y dewaf
perfedd iyi
besser gwell
gorau y gorau

Annwyl ffrindiau, yn y wers hon o'r enw ansoddeiriau Almaeneg, fe wnaethon ni ddysgu'r ansoddeiriau a ddefnyddir fwyaf yn Almaeneg, defnyddio ansoddeiriau Almaeneg mewn brawddegau, a rhoi enghreifftiau o raddio rhai ansoddeiriau trwy ddysgu'r gymhariaeth mewn ansoddeiriau Almaeneg.

Byddwn yn cael gwersi mwy datblygedig ar bwnc ansoddeiriau Almaeneg. Ysgrifennwch eich cwestiynau, sylwadau ac awgrymiadau am y pwnc nad ydych yn ei ddeall yn y maes cwestiynau isod. Bydd ein hyfforddwyr yn ateb cyn gynted â phosibl.

Dymunwn lwyddiant i chi.

BRIF O RISALE-İ NUR
Mae cyfalaf bywyd yn brin. Mae swyddi angenrheidiol yn niferus.

Doethineb a phwrpas pobl yn cael eu hanfon i'r byd hwn; Adnabod y bydysawd ac efelychu Ef ac addoli.

Dyma'r mwyaf ffodus na ddylai'r byd anghofio'r etifedd, gadael i'r byd aberthu.

Y gwaith pwysicaf y mae Hâlık-ı Rahmân eisiau ei addoli yw diolch.

Rhaid i Rizâ fod yn Dduw yn eich gwaith. Os ydyw, nid oes gan y byd cyfan bwysigrwydd sylweddol.

Mae hwn yn gefnogwr byd. yr achos mwyaf yw ennill y byd. Os nad yw'r person yn iach, mae'n colli'r achos.

Yn eu tynged greulon, maen nhw'n mynd i farw ar eu cymblau gormesol. Felly maen nhw'n cael eu gollwng i lys.

Mae bydysawd Sultan-i yn un, a'r allwedd i bopeth yw gydag ef, ac mae ganddo bopeth o ffasiwn.

BETH YW NAMAZIN EHEMMİYETLİ? DYSGU
BETH YW'R ACHOS MWYAF DYNOL? DYSGU
SUT MAE EIN GWERSI YN DYSGU POB DDUW? DYSGU
Fel yr eglurir yn y Canllaw Ieuenctid, mae'n siŵr y bydd ieuenctid yn diflannu. Hyd yn oed os yw'r haf yn rhoi lle i'r gaeaf a'r gaeaf ac yn newid i ddydd a nos a nos, bydd hyd yn oed ieuenctid yn newid i henaint a marwolaeth. Os bydd y person ifanc dros dro a'r person dros dro i gyfeiriad camwedd yn rhinwedd gofalu, byddwch yn ennill gydag ef ieuenctid sengl, tragwyddol y mae'r holl Semâvî etiquettes yn rhoi newyddion da iddo.

Os yw rhywun yn mynd yn drallodus, am funud brawychus brawddeg, dedfryd o filiynau o funudau yn y carchar; yn ogystal, mae'r chwaeth a'r danteithion ifanc yn y fflat nad yw'n gyfreithlon, ar wahân i ddiolchgarwch a diolchgarwch y boen a'r gofid a'r pleser difrifol, a'r pechodau a'r frwydr fydol, yn cadarnhau bod yna elmets yn yr un blas, yn hytrach na'r blas, gyda phob profiad ifanc tew.
.
.
.
Os ewch chi i gyfeiriad y cylch, mae'r ieuenctid yn giwt iawn a bydd ilahi nimet hyfryd a melys-i-hay melys a phwerus fel person ifanc disglair a ifanc yn rhoi diwedd ar, yn enwedig gan fod y Qur'an fel llyfrau aml-adnod ac edicts yr holl semâvî maent yn rhoi rhybudd ac yn rhoi newyddion da. Dyma'r gwir. Ac os yw'r fflat halal yn ddigon da. Ac os oes gennych garchar am awr a deng mlynedd am gyfnod yn fflat Haram. Wrth gwrs, fel diolch i fendith yr ieuenctid, mae angen y fendith felys a rhaid ei fwyta yn y cyfeiriad.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. pob lwc yn ystod y dydd yn dweud

    byddai ich trinke tee unter dem tisch von meiner mutter

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.