kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

Dedfrydau Negyddol yr Almaen

Yn y wers hon, byddwn yn gweld brawddegau negyddol yn Almaeneg. Felly er enghraifft "das ist ein Kind"(plentyn yw hwnnegyddol “Nid plentyn yw hwn” yn dweud wrthych sut i gael dedfrydau.

Wrth gwrs, mae angen i chi wybod sut i lunio brawddegau cadarnhaol i ddeall y mater hwn. Yn ein gwers flaenorol, gwnaethom egluro sut i wneud brawddegau cadarnhaol yn Almaeneg.

Mae angen i chi hefyd wybod pwnc erthyglau Almaeneg. Yn ein gwersi cyntaf buom yn siarad am erthyglau Almaeneg. Ond os bydd y rhai sy'n ei chael hi'n anodd cofio edrych ar fater erthyglau ac erthyglau negyddol-amhenodol cyn dechrau'r pwnc hwn, ni fyddant yn cael anhawster yma chwaith. Oherwydd byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarparwn yn yr adran honno yma.


Mae darllenwyr sydd wedi astudio ein gwersi blaenorol yn gwybod bod negatifau erthyglau ein / eine yn erthyglau kein a keine, ac maen nhw'n ychwanegu ystyr "nid" at y frawddeg. Hynny yw, mewn brawddegau negyddol, yn lle ein eine, bydd yr erthyglau "kein / keine", sef eu negatifau, yn cael eu defnyddio.

Örnek:

Hynny yw 1 Plant (plentyn yw hwn)

Hynny yw kein Plant (nid plentyn yw hwn)

Hynny yw eine cath (cath yw hon)

Hynny yw dim cath (nid yw hwn yn gath)

Hynny yw 1 radio (mae hon yn radio)

Hynny yw kein radio (nid radio yw hwn)

Gallwn hefyd wneud brawddegau negyddol gan ddefnyddio gwrthrychau lluosog. Ond yma byddwn yn talu sylw eto. Unwaith eto, bydd ein hen wybodaeth yn ein harwain.
Bydd yn dangos. Wyddoch chi, mae'r enwau lluosog bob amser yn defnyddio'r marw.
Felly, bydd yapmak keine cak bob amser yn cael ei ddefnyddio i wneud yr enwau hyn yn negyddol.


Felly, pan fyddwn yn gwrthwynebu'r gwrthrych lluosog, byddwn yn
Defnyddir “Keine”, ni ddefnyddir kein.

Das sind Kinder (plant yw'r rhain)

Das sind keine Kinder (nid plant yw'r rhain)

Das sind Hauser (dyma'r tŷ)

Das sind keine Hauser (nid cartref yw'r rhain)

Das sind Katzen (cathod yw'r rhain)

Das sind keine Katzen (nid yw'r rhain yn gathod)

Gallwch ymarfer trwy ailadrodd samplau.
Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau neu sylwadau am ein cyrsiau Almaeneg i'r fforymau Almaenig neu at y sylwadau ar y gwaelod.Bydd eich cwestiynau i gyd yn cael eu hateb gan yr hyfforddwyr germanx.
Gwaith da.


BRIF O RISALE-İ NUR
Mae cyfalaf bywyd yn brin. Mae swyddi angenrheidiol yn niferus.

Doethineb a phwrpas pobl yn cael eu hanfon i'r byd hwn; Adnabod y bydysawd ac efelychu Ef ac addoli.

Dyma'r mwyaf ffodus na ddylai'r byd anghofio'r etifedd, gadael i'r byd aberthu.

Y gwaith pwysicaf y mae Hâlık-ı Rahmân eisiau ei addoli yw diolch.

Rhaid i Rizâ fod yn Dduw yn eich gwaith. Os ydyw, nid oes gan y byd cyfan bwysigrwydd sylweddol.

Mae hwn yn gefnogwr byd. yr achos mwyaf yw ennill y byd. Os nad yw'r person yn iach, mae'n colli'r achos.

Yn eu tynged greulon, maen nhw'n mynd i farw ar eu cymblau gormesol. Felly maen nhw'n cael eu gollwng i lys.

Mae bydysawd Sultan-i yn un, a'r allwedd i bopeth yw gydag ef, ac mae ganddo bopeth o ffasiwn.

BETH YW NAMAZIN EHEMMİYETLİ? DYSGU
BETH YW'R ACHOS MWYAF DYNOL? DYSGU
SUT MAE EIN GWERSI YN DYSGU POB DDUW? DYSGU
Fel yr eglurir yn y Canllaw Ieuenctid, mae'n siŵr y bydd ieuenctid yn diflannu. Hyd yn oed os yw'r haf yn rhoi lle i'r gaeaf a'r gaeaf ac yn newid i ddydd a nos a nos, bydd hyd yn oed ieuenctid yn newid i henaint a marwolaeth. Os bydd y person ifanc dros dro a'r person dros dro i gyfeiriad camwedd yn rhinwedd gofalu, byddwch yn ennill gydag ef ieuenctid sengl, tragwyddol y mae'r holl Semâvî etiquettes yn rhoi newyddion da iddo.

Os yw rhywun yn mynd yn drallodus, am funud brawychus brawddeg, dedfryd o filiynau o funudau yn y carchar; yn ogystal, mae'r chwaeth a'r danteithion ifanc yn y fflat nad yw'n gyfreithlon, ar wahân i ddiolchgarwch a diolchgarwch y boen a'r gofid a'r pleser difrifol, a'r pechodau a'r frwydr fydol, yn cadarnhau bod yna elmets yn yr un blas, yn hytrach na'r blas, gyda phob profiad ifanc tew.
.
.
.
Os ewch chi i gyfeiriad y cylch, mae'r ieuenctid yn giwt iawn a bydd ilahi nimet hyfryd a melys-i-hay melys a phwerus fel person ifanc disglair a ifanc yn rhoi diwedd ar, yn enwedig gan fod y Qur'an fel llyfrau aml-adnod ac edicts yr holl semâvî maent yn rhoi rhybudd ac yn rhoi newyddion da. Dyma'r gwir. Ac os yw'r fflat halal yn ddigon da. Ac os oes gennych garchar am awr a deng mlynedd am gyfnod yn fflat Haram. Wrth gwrs, fel diolch i fendith yr ieuenctid, mae angen y fendith felys a rhaid ei fwyta yn y cyfeiriad.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig