kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

hebrwng gaziantep
Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat Hebryngwr Bella Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat stori rhyw stori rhyw hebryngwr ochr hebrwng stori rhyw
Hebryngwr Myrtle

Cwrs Gosod Ffrangeg Almaeneg, Sut i Sefydlu Ymadrodd Almaeneg

SETUP SENTENCE SENTENCE GERMAN, ENGHREIFFTIAU DEDWYDDIAD YR ALMAEN, DEDWYDDAU ALMAEN. DYSGU I WNEUD DIGWYDDIAD ALMAEN. FFRINDIAU BLAEN, BYDDWN YN GWNEUD EIN SYLFAEN AR DDIGWYDDIAD YN Y WERS ALMAEN HON. DILYN YN OFALUS.

Sylw: Er mwyn deall hyn yn llawn a'r pynciau a eglurir yma wedi hyn, rhaid bod gennych wybodaeth ddigonol am bynciau Gramadeg Twrcaidd.


Os oes gennych chi ddiffyg gwybodaeth am frawddegau ac elfennau mewn gramadeg Twrcaidd, dylech fynd i ffwrdd mewn amser byr.

Setliad Dedfryd SYML
Rydym yn ystyried brawddegau sy'n cynnwys pwnc a rhagfynegiad fel brawddegau syml.
e.e.

Rydw i'n gadael.
Rydych chi'n chwerthin.
Byddant yn darllen.
Mae eu brawddegau yn strwythurau brawddegau eithaf syml. Os rhoddir sylw, gwelir cydnawsedd berf-destun ym mhob un o'r tair brawddeg uchod.

Mae cydweddoldeb pwnc-rhagfynegiad yn hanfodol mewn brawddegau cywir ac ystyrlon.
Os nad yw'r pwnc a'r ferf yn gydnaws mewn brawddeg, bydd y frawddeg honno'n torri ac yn ddiystyr. Gadewch i ni archwilio'r enghreifftiau,

Byddaf yn mynd.
Mae'n darllen.
Fe ddaethoch chi.
Mae brawddegau yn frawddegau wedi'u torri. Oherwydd yn y brawddegau hyn, nid yw'r berfau wedi'u cyfuno yn ôl y pwnc, ac mae camgymhariad berf pwnc wedi dod i'r amlwg.

Er enghraifft, dylid trefnu'r ddedfryd lwgr “Byddaf yn mynd id id yn ôl y pwnc,“ Byddaf yn mynd ”neu yn llwytho, byddan nhw'n mynd”.
Wel, gan fod yn rhaid i'r pwnc a'r ferf bob amser fod yn gydnaws mewn brawddeg, yna gallwn ni gael syniad am bwnc y frawddeg dim ond trwy edrych ar ferf y frawddeg.

Gadewch i ni ysgrifennu ychydig o enghreifftiau isod:

Dwi'n dod.
Yr ydych wedi ysgrifennu.
Maent yn ysgrifennu.
Rydych nesaf.
Cymerwch ychydig o frawddegau uchod.
Yn y frawddeg “Rwy'n dod i Japan, mae'n hawdd deall y person sy'n cyflawni'r swydd (pwnc) fel birinci I olan.
Testun y frawddeg a ysgrifennwyd gennych yw “chi gibi fel y gallwch ei ddeall.
Testun eu harw byddant yn ysgrifennu üm yw “nhw ..
Pwnc y byddwch yn dod ynddo ”yw eich gorfodi chi.
Wrth gwrs, gallwn wybod beth yw testun y ddedfryd honno drwy edrych ar ragolwg y ddedfryd.
A yw'r berfau yn dweud wrthym am bwnc y ddedfryd yn unig?
Wrth gwrs, nid.
Mae'r berfau hefyd yn rhoi gwybodaeth i ni am bwnc y ddedfryd, pryd y gwneir y gwaith, y fframwaith a dull y ddedfryd.
Mae'r berfau yn ffurfio rhagfynegiad y frawddeg a gelwir ffurf annatod y berfau yn anfeidrol.
Mae berfenw berfau yn Nhwrceg yn -k neu -k.
Mewn Almaeneg, mae'r ôl-ddodiad anfeidrol yn -en ac weithiau -n.
Nawr, gadewch i ni gymharu berfau yn y ddwy iaith er mwyn deall y sefyllfa'n well.

Mae cyfwerth Twrcaidd y ferf spielen i chwarae. Mae'r ddwy ferf ar ffurf berfenw.

spiel - en
chwarae - mak

Fel y gwelir, yn ôl y berfau uchod, ôl-ddodiad anfeidrol yw'r mwyaf mewn Almaeneg ac mae Mak mewn Twrceg.

Os caiff ôl-ddodiad berfol berf ei hepgor, ystyrir bod y gair sy'n weddill yn wraidd y ferf.
Pan fydd ôl-ddodiaid y person neu'r amser yn cael eu dwyn i'r ferf, caiff yr ôl-ddodiad anfeidrol ei daflu a'r person, yr amser ac ati. Daw'r ôl-ddodiaid i wraidd y ferf sy'n weddill.

Gadewch i ni esbonio hyn gydag enghraifft.

Rydym yn cymryd ôl-ddodiad anfeidrol y ferf i ddarllen ac mae gennym y gair “read kalıy. Dewch â dod ag unigolyn ac amser at y gair hwn. Er enghraifft, 1. Gadewch i ni ddod â'r ôl-ddodiad person unigol a'r ôl-ddodiad presennol.

darllen - yor - um

Nawr, gadewch i ni esbonio'r atodiadau rydym wedi'u cyflwyno i'r ferf hon.
darllenwch: gwraidd y ferf
ie: ymlyniad amser presennol
um: 1. ôl-ddodiad unigol

Nawr gadewch i ni gymryd ychydig mwy o ergydion:

DARLLENWCH - TOR - SUN
DARLLENWCH - DU - N
DARLLENWCH - YOR - UZ
DARLLENWCH - DU - K
Gadewch i ni wneud pwynt yma. Cymerwch, er enghraifft, y berfau rydyn ni'n eu darllen a'u darllen.
Y ddau 1. er eu bod yn bobl luosog, pam eu bod wedi derbyn atodiadau person gwahanol?
Mae'r sefyllfa hon yn gysylltiedig â'r strwythur gramadegol ac mae'n ganlyniad i'r gwahanol amserau a ddefnyddir. Mae gan ferfau yn Almaeneg hefyd wahanol affixes yn ôl gwahanol amserau a phersonau.

Yn union fel yn ein hiaith, mae'r ôl-ddodiad anfeidrol mewn Almaeneg yn cael ei dynnu a chaiff ôl-ddodiaid eu dwyn i wraidd y ferf.

Gadewch i ni gymryd berf mewn Almaeneg:

Lernen: Dysgu
Rydym yn cymryd y mewnosodiad berffaith ac yn ôl lerne erys gair.
Nawr hyn lerne Gadewch i ni ddod ag unigolyn ac amser at y gair. Gadewch i ni ddod â'r person unigol a'r atodiadau presennol.

Lern - e: Learn - gwella - um
Fel y gellir ei weld dim ond yr amser presennol a'r amser presennol a 1. ystyr unigol yr unigolyn.

Lern - t: Dysgu - da - chi

Lern - te: Learn - di - m

Rydym wedi rhoi cyfuniad ychydig o ferfau uchod. Yn y dyfodol, byddwn yn dysgu'n drylwyr y gosodiadau a ddygir i ferfau yn ôl yr amseroedd.

Nawr, gadewch i ni dynnu eich sylw at un pwynt arall.
Fel y gallwch weld, fe wnaethon ni dynnu ôl-ddodiaid berfenwol y berfau a chyfuno'r ferf trwy ychwanegu ôl-ddodiadau at wraidd y ferf sy'n weddill. Fodd bynnag, er bod mwyafrif helaeth y berfau yn Almaeneg wedi'u cyfuno fel hyn, mae tua 200 o ferfau afreolaidd nad ydynt yn dilyn y rheol hon.
Os nad yw gwraidd gweithred yn newid pan dynnir y ferf, yna gelwir y ferf hon yn Berf Rheolaidd.
Ond os yw'r ferf yn newid gwraidd y ferf, gelwir y ferf hon yn Berf Afreolaidd.
Weithiau gelwir berfau'n rheolaidd Gelwir berfau gwan a berfau afreolaidd weithiau yn ferfau cryf.
Sut ydym ni'n gwybod a fydd gwraidd y ferf yn newid?
I ateb y cwestiwn hwn, rhaid i chi gofio pob un o'r berfau afreolaidd.
Ar hyn o bryd gallwch ddechrau trwy gofio'r rhai a ddefnyddir fwyaf ym mywyd bob dydd.
Ond gadewch i ni sôn yn benodol nad oes gennym ddewis ond i gofio'r berfau hyn a'u cydgysylltiadau!

BETH YW DEDDF YR ALMAEN CEFNOGI?

Mae cysyniad berf ategol yn Almaeneg. Mae gan ferfau ategol amryw o swyddogaethau mewn brawddegau. Yn y bôn, mae yna 3 berf ategol yn Almaeneg. Berfau ategol yw'r rhain - sein - haben - werden. Nid oes gan y berfau ategol hyn gyfwerth Twrcaidd ac ni ellir defnyddio berfau ategol ar eu pennau eu hunain yn y frawddeg. Rhaid eu defnyddio gyda berf arferol yn y frawddeg fel y gallant newid amser neu ystyr y ferf wirioneddol.

Gellir defnyddio'r berfau ategol uchod hefyd fel berf arferol.
Os cânt eu defnyddio fel berf arferol yna mae iddynt ystyr a gellir eu defnyddio ar eu pennau eu hunain. Byddwn yn gweld pwnc y ferf ategol yn fwy manwl wrth i'n gwersi fynd yn eu blaen.

Yma rydym yn rhoi rhywfaint o wybodaeth ramadegol i fynd i'r afael â rhai pwyntiau pwysig.

Yn y gwersi canlynol, byddwn yn parhau i esbonio cystrawennau brawddeg gyda chefnogaeth ramadegol bob amser o'r strwythurau brawddeg symlaf i'r brawddegau mwyaf cymhleth.
Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau neu sylwadau am ein cyrsiau Almaeneg i'r fforymau Almaenig neu at y sylwadau ar y gwaelod.Bydd eich cwestiynau i gyd yn cael eu hateb gan yr hyfforddwyr germanx.
Dymunwn bob llwyddiant i chi…

BRIF O RISALE-İ NUR
Mae cyfalaf bywyd yn brin. Mae swyddi angenrheidiol yn niferus.

Doethineb a phwrpas pobl yn cael eu hanfon i'r byd hwn; Adnabod y bydysawd ac efelychu Ef ac addoli.

Dyma'r mwyaf ffodus na ddylai'r byd anghofio'r etifedd, gadael i'r byd aberthu.

Y gwaith pwysicaf y mae Hâlık-ı Rahmân eisiau ei addoli yw diolch.

Rhaid i Rizâ fod yn Dduw yn eich gwaith. Os ydyw, nid oes gan y byd cyfan bwysigrwydd sylweddol.

Mae hwn yn gefnogwr byd. yr achos mwyaf yw ennill y byd. Os nad yw'r person yn iach, mae'n colli'r achos.

Yn eu tynged greulon, maen nhw'n mynd i farw ar eu cymblau gormesol. Felly maen nhw'n cael eu gollwng i lys.

Mae bydysawd Sultan-i yn un, a'r allwedd i bopeth yw gydag ef, ac mae ganddo bopeth o ffasiwn.

BETH YW NAMAZIN EHEMMİYETLİ? DYSGU
BETH YW'R ACHOS MWYAF DYNOL? DYSGU
SUT MAE EIN GWERSI YN DYSGU POB DDUW? DYSGU
Fel yr eglurir yn y Canllaw Ieuenctid, mae'n siŵr y bydd ieuenctid yn diflannu. Hyd yn oed os yw'r haf yn rhoi lle i'r gaeaf a'r gaeaf ac yn newid i ddydd a nos a nos, bydd hyd yn oed ieuenctid yn newid i henaint a marwolaeth. Os bydd y person ifanc dros dro a'r person dros dro i gyfeiriad camwedd yn rhinwedd gofalu, byddwch yn ennill gydag ef ieuenctid sengl, tragwyddol y mae'r holl Semâvî etiquettes yn rhoi newyddion da iddo.

Os yw rhywun yn mynd yn drallodus, am funud brawychus brawddeg, dedfryd o filiynau o funudau yn y carchar; yn ogystal, mae'r chwaeth a'r danteithion ifanc yn y fflat nad yw'n gyfreithlon, ar wahân i ddiolchgarwch a diolchgarwch y boen a'r gofid a'r pleser difrifol, a'r pechodau a'r frwydr fydol, yn cadarnhau bod yna elmets yn yr un blas, yn hytrach na'r blas, gyda phob profiad ifanc tew.
.
.
.
Os ewch chi i gyfeiriad y cylch, mae'r ieuenctid yn giwt iawn a bydd ilahi nimet hyfryd a melys-i-hay melys a phwerus fel person ifanc disglair a ifanc yn rhoi diwedd ar, yn enwedig gan fod y Qur'an fel llyfrau aml-adnod ac edicts yr holl semâvî maent yn rhoi rhybudd ac yn rhoi newyddion da. Dyma'r gwir. Ac os yw'r fflat halal yn ddigon da. Ac os oes gennych garchar am awr a deng mlynedd am gyfnod yn fflat Haram. Wrth gwrs, fel diolch i fendith yr ieuenctid, mae angen y fendith felys a rhaid ei fwyta yn y cyfeiriad.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig