kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

hysbyseb: hebrwng
hebrwng gaziantep
Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat Hebryngwr Bella Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat stori rhyw stori rhyw hebryngwr ochr hebrwng stori rhyw
Hebryngwr Myrtle

Cymalau Plwm yr Almaen, Lluosog Dedfrydau Almaeneg

Yn y wers hon o'r enw Dedfrydau Lluosog yn Almaeneg, byddwn yn archwilio'r lluosrifau brawddegau a archwiliwyd gennym yn y wers Almaeneg flaenorol.
Wrth gwrs, bydd gwahaniaethau penodol rhwng brawddegau gan ddefnyddio gwrthrychau unigol a brawddegau gan ddefnyddio gwrthrychau lluosog. Gawn ni weld y gwahaniaethau rhwng brawddegau unigol a brawddegau lluosog.

Gadewch i ni barhau gyda'n enghreifftiau a gefnogir yn Saesneg,

Mae hwn yn dŷ **** Mae hon yn gath

Mae hyn yn gas **** Mae hon yn gath

Das ist ein Haus **** Das ist eine Katze

Mae'r rhain yn dai (tai) *** Mae'r rhain yn gathod

Mae'r rhain yn drafferthion *** Mae'r rhain yn gathod

Das sind Hauser *** Das sind Katzen

Os edrychwn ar yr enghreifftiau uchod, gallwn sylwi ar y newidiadau mewn brawddegau.

Yma, nid yw'r gair das wedi newid, oherwydd mae “das” hefyd yn golygu “y rhain”.
daeth ist yn sind, fe'i defnyddir mewn geiriau lluosog fel hyn. Ni ddefnyddiwyd unrhyw erthyglau Ein nac eine. (Gweler erthyglau amhenodol am y rheswm) Newid arall yw'r defnydd o ffurf luosog yr enw, nid y ffurf unigol.

Enghreifftiau:

mae hon yn bêl *** peli yw'r rhain

das ist ein Ball *** das sind Baelle

mae hon yn bêl *** peli yw'r rhain

plentyn yw hwn *** plant yw'r rhain

das ist ein Kind *** das sind Kinder

plentyn yw hwn *** plant yw'r rhain (neu blant)

Ni fyddwn yn ymestyn gormod ar y samplau.
gallwch gael cymaint o enghreifftiau gwahanol ag y dymunwch gyda geiriau gwahanol.
Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau a sylwadau am ein gwersi Almaeneg ar fforymau almancax.
Llwyddiannau ...

BRIF O RISALE-İ NUR
Mae cyfalaf bywyd yn brin. Mae swyddi angenrheidiol yn niferus.

Doethineb a phwrpas pobl yn cael eu hanfon i'r byd hwn; Adnabod y bydysawd ac efelychu Ef ac addoli.

Dyma'r mwyaf ffodus na ddylai'r byd anghofio'r etifedd, gadael i'r byd aberthu.

Y gwaith pwysicaf y mae Hâlık-ı Rahmân eisiau ei addoli yw diolch.

Rhaid i Rizâ fod yn Dduw yn eich gwaith. Os ydyw, nid oes gan y byd cyfan bwysigrwydd sylweddol.

Mae hwn yn gefnogwr byd. yr achos mwyaf yw ennill y byd. Os nad yw'r person yn iach, mae'n colli'r achos.

Yn eu tynged greulon, maen nhw'n mynd i farw ar eu cymblau gormesol. Felly maen nhw'n cael eu gollwng i lys.

Mae bydysawd Sultan-i yn un, a'r allwedd i bopeth yw gydag ef, ac mae ganddo bopeth o ffasiwn.

BETH YW NAMAZIN EHEMMİYETLİ? DYSGU
BETH YW'R ACHOS MWYAF DYNOL? DYSGU
SUT MAE EIN GWERSI YN DYSGU POB DDUW? DYSGU
Fel yr eglurir yn y Canllaw Ieuenctid, mae'n siŵr y bydd ieuenctid yn diflannu. Hyd yn oed os yw'r haf yn rhoi lle i'r gaeaf a'r gaeaf ac yn newid i ddydd a nos a nos, bydd hyd yn oed ieuenctid yn newid i henaint a marwolaeth. Os bydd y person ifanc dros dro a'r person dros dro i gyfeiriad camwedd yn rhinwedd gofalu, byddwch yn ennill gydag ef ieuenctid sengl, tragwyddol y mae'r holl Semâvî etiquettes yn rhoi newyddion da iddo.

Os yw rhywun yn mynd yn drallodus, am funud brawychus brawddeg, dedfryd o filiynau o funudau yn y carchar; yn ogystal, mae'r chwaeth a'r danteithion ifanc yn y fflat nad yw'n gyfreithlon, ar wahân i ddiolchgarwch a diolchgarwch y boen a'r gofid a'r pleser difrifol, a'r pechodau a'r frwydr fydol, yn cadarnhau bod yna elmets yn yr un blas, yn hytrach na'r blas, gyda phob profiad ifanc tew.
.
.
.
Os ewch chi i gyfeiriad y cylch, mae'r ieuenctid yn giwt iawn a bydd ilahi nimet hyfryd a melys-i-hay melys a phwerus fel person ifanc disglair a ifanc yn rhoi diwedd ar, yn enwedig gan fod y Qur'an fel llyfrau aml-adnod ac edicts yr holl semâvî maent yn rhoi rhybudd ac yn rhoi newyddion da. Dyma'r gwir. Ac os yw'r fflat halal yn ddigon da. Ac os oes gennych garchar am awr a deng mlynedd am gyfnod yn fflat Haram. Wrth gwrs, fel diolch i fendith yr ieuenctid, mae angen y fendith felys a rhaid ei fwyta yn y cyfeiriad.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig