Enwau Almaeneg

Yn y wers hon o'r enw Sylweddol, byddwn yn rhoi rhywfaint o wybodaeth ichi am enwau Almaeneg, sef geiriau Almaeneg. Byddwn yn rhoi gwybodaeth am enwau Almaeneg, sef enwau pethau, geiriau, gwrthrychau.Ffrindiau, rydyn ni'n canolbwyntio ar y patrymau cyffredinol y mae angen i chi eu gwybod a'r wybodaeth y mae angen i chi ei chofio yn y gwersi rydyn ni'n eu cyhoeddi er mwyn i chi allu dysgu Almaeneg. Fodd bynnag, mae angen i ni gynnwys pynciau gramadeg pwysig y mae'n rhaid i chi eu gwybod wrth ddysgu Almaeneg. Y pwnc y byddwn yn ymdrin ag ef yn y cwrs hwn fydd Enwau Almaeneg (Sylweddol). Er mwyn deall y pwnc hwn yn llawer gwell, gallwn ddechrau ein gwers trwy bwysleisio y dylid ei ddeall yn drylwyr yn yr Erthyglau Almaeneg a gyhoeddwyd gennym o'r blaen.Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

I ddiffinio'r enw'n fyr, fe'i gelwir yn eiriau a roddwn i fodau. Fel yn ein hiaith ein hunain, mae yna fathau fel enwau unigol, lluosog, syml, cyfansawdd, haniaethol a choncrit yn Almaeneg. Unwaith eto, fel yn ein hiaith ein hunain, mae yna amrywiaethau hefyd fel cyflwr cydgysylltiedig-e yr enw. Dywedir bod oddeutu 250.000 o eiriau yn Almaeneg, ac mae holl lythrennau cyntaf pob enw wedi'u hysgrifennu mewn cyfalaf, waeth beth fo enwau penodol neu generig. Ac i'w roi yn fyr, maen nhw'n cymryd y geiriau (der, das, die), a elwir yn erthyglau, fesul enwau genws.

Mae'n bosib archwilio'r enwau yn yr iaith Almaeneg trwy eu rhannu'n 3 genera. Rhain;

Rhyw Amrywiol (Enwau Gwryw)
Genws Benywaidd (Enwau Benywaidd)
Brîd Niwtral (Enwau Rhyw) yn cael eu gwahanu fel.

Yn ôl y rheol ramadegol a ddefnyddir, rhoddir y pwynt hwn i'r geiriau gwrywaidd gyda'r erthygl "der", y fenyw i'r geiriau benywaidd gyda'r erthygl "die", a'r geiriau niwtral gyda'r erthygl "das".


Rhyw Masgwlîn Almaeneg (Enwau Gwryw)

Gellir galw'r enwau sy'n gorffen yn y llythrennau -en, -ig, -ich, -ast yn wrywaidd. Yn ogystal, mae enwau'r misoedd, dyddiau, cyfarwyddiadau, tymhorau, enwau pob creadur rhyw gwrywaidd, ac enwau mwyngloddiau ac arian hefyd yn ddynion.

Brîd Benywaidd Almaeneg (Enwau Benywaidd)

Gellir galw enwau sy'n gorffen yn y llythrennau - e, -ung, -keit ,, -ion, - yn, -ei, -heit yn fenywaidd. Yn ogystal, mae enwau, rhifau, enwau blodau, afon, afon, coed a ffrwythau pob creadur benywaidd hefyd yn fenywod.

Brîd Niwtral Almaeneg (Enwau Rhyw)

Mae'r enwau a ddefnyddir yn gyffredin yn y ddau ryw, dinas, gwlad, epil, metel ac enwau deilliedig i gyd yn cael eu hystyried yn fridiau niwtral.

Noder: Gwnaed cyffredinoli ar y pwnc a grybwyllwyd. Rydym yn argymell eich bod yn cymryd y geiriadur Almaeneg fel ffynhonnell i ddarganfod pa genws o'r geiriau nad ydych yn siŵr amdanynt. Yn y modd hwn, byddwch chi'n dysgu'r enwau newydd y byddwch chi'n eu dysgu gyda'r defnydd cywir.

Annwyl ffrindiau, hoffem eich hysbysu am rai o'r cynnwys ar ein gwefan, ar wahân i'r pwnc rydych wedi'i ddarllen, mae yna bynciau fel y canlynol ar ein gwefan hefyd, ac mae'r rhain yn bynciau y dylai dysgwyr Almaeneg eu gwybod.

Annwyl ffrindiau, diolch am eich diddordeb yn ein gwefan, rydym yn dymuno llwyddiant i chi yn eich gwersi Almaeneg.

Os oes pwnc yr ydych am ei weld ar ein gwefan, gallwch ei riportio i ni trwy ysgrifennu at y fforwm.

Yn yr un modd, gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau, barn, awgrymiadau a phob math o feirniadaeth am ein dull o ddysgu Almaeneg, ein gwersi Almaeneg a'n gwefan yn ardal y fforwm.Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw