Berfau Almaeneg (Fideo fideo gwers Almaeneg)

0

Berfau Almaeneg, testun berfau Almaeneg, testun berfau Almaeneg, enghreifftiau o ferfau Almaeneg, enghreifftiau o ferfau Almaeneg, berfau yn Almaeneg, gwers berfau Almaeneg, gwers fideo berfau Almaeneg.

Yn y cwrs hwn, byddwn yn delio â berfau a berfau.
Oes, mae angen cyfaddef nad yw berfau a chyfamodau berfau yn Almaeneg mor hawdd ag yn Saesneg.
Ond mae'n bosibl deall a dysgu o strategaeth ddysgu syml i anodd heb ei chymysgu.
Yn Almaeneg, mae cyfuniad berf syml fel a ganlyn;
finden: canfod (gwirioneddol)

Ich dod o hyd i e
Du finde st
Er, Sie, Es finde t
Wir finde n
Darganfyddais t
Sie finde n

Fel y gwelwch, mae gan bob unigolyn fewnosodiadau gwahanol, gall ymddangos braidd yn anodd o ystyried bod pob tro y caiff ychwanegiad ei greu, ond y gallwch oresgyn hyn gyda gwaith systematig.

Yn Almaeneg mae dau fath o ferf: berfau rheolaidd ac afreolaidd.
Nawr, gadewch i ni dynnu eich sylw at un pwynt arall.
Fel y dangosir yn y cyfamod uchod, rydym wedi tynnu ôl-ddodiaid berfenwol y berfau ac wedi dod â'r ferf i wraidd y ferf.

Os nad yw gwraidd gweithred yn newid tra bod y ferf Berf Rheolaiddo'r enw dir.
Ond os yw gwraidd y ferf yn newid tra bydd yn cael ei dynnu llun (os oes angen iddo newid) Berf Afreolaiddo'r enw dir.

Os gofynnwch sut y byddwn yn gwybod a fydd gwreiddyn y ferf yn newid yn ystod yr ergydion gwirioneddol;
Er mwyn ateb y cwestiwn hwn, rhaid i chi gofio'r holl ferfau afreolaidd.
Ar hyn o bryd gallwch ddechrau trwy gofio'r rhai a ddefnyddir fwyaf ym mywyd bob dydd.
Fodd bynnag, dylem nodi nad oes ffordd arall o gofio'r gweithredoedd a'r saethiadau hyn.
Yn Almaeneg mae angen i ni wybod a chofio pa ferfau sy'n ferfau rheolaidd, pa ferfau sy'n ferfau afreolaidd.

Gadewch i ni atgyfnerthu ein gwers trwy wylio fideo syml a dealladwy o'n hathrawes:

BRIF O RISALE-İ NUR
Mae cyfalaf bywyd yn brin. Mae swyddi angenrheidiol yn niferus.

Doethineb a phwrpas pobl yn cael eu hanfon i'r byd hwn; Adnabod y bydysawd ac efelychu Ef ac addoli.

Dyma'r mwyaf ffodus na ddylai'r byd anghofio'r etifedd, gadael i'r byd aberthu.

Y gwaith pwysicaf y mae Hâlık-ı Rahmân eisiau ei addoli yw diolch.

Rhaid i Rizâ fod yn Dduw yn eich gwaith. Os ydyw, nid oes gan y byd cyfan bwysigrwydd sylweddol.

Mae hwn yn gefnogwr byd. yr achos mwyaf yw ennill y byd. Os nad yw'r person yn iach, mae'n colli'r achos.

Yn eu tynged greulon, maen nhw'n mynd i farw ar eu cymblau gormesol. Felly maen nhw'n cael eu gollwng i lys.

Mae bydysawd Sultan-i yn un, a'r allwedd i bopeth yw gydag ef, ac mae ganddo bopeth o ffasiwn.

BETH YW NAMAZIN EHEMMİYETLİ? DYSGU
BETH YW'R ACHOS MWYAF DYNOL? DYSGU
SUT MAE EIN GWERSI YN DYSGU POB DDUW? DYSGU
Fel yr eglurir yn y Canllaw Ieuenctid, mae'n siŵr y bydd ieuenctid yn diflannu. Hyd yn oed os yw'r haf yn rhoi lle i'r gaeaf a'r gaeaf ac yn newid i ddydd a nos a nos, bydd hyd yn oed ieuenctid yn newid i henaint a marwolaeth. Os bydd y person ifanc dros dro a'r person dros dro i gyfeiriad camwedd yn rhinwedd gofalu, byddwch yn ennill gydag ef ieuenctid sengl, tragwyddol y mae'r holl Semâvî etiquettes yn rhoi newyddion da iddo.

Os yw rhywun yn mynd yn drallodus, am funud brawychus brawddeg, dedfryd o filiynau o funudau yn y carchar; yn ogystal, mae'r chwaeth a'r danteithion ifanc yn y fflat nad yw'n gyfreithlon, ar wahân i ddiolchgarwch a diolchgarwch y boen a'r gofid a'r pleser difrifol, a'r pechodau a'r frwydr fydol, yn cadarnhau bod yna elmets yn yr un blas, yn hytrach na'r blas, gyda phob profiad ifanc tew.
.
.
.
Os ewch chi i gyfeiriad y cylch, mae'r ieuenctid yn giwt iawn a bydd ilahi nimet hyfryd a melys-i-hay melys a phwerus fel person ifanc disglair a ifanc yn rhoi diwedd ar, yn enwedig gan fod y Qur'an fel llyfrau aml-adnod ac edicts yr holl semâvî maent yn rhoi rhybudd ac yn rhoi newyddion da. Dyma'r gwir. Ac os yw'r fflat halal yn ddigon da. Ac os oes gennych garchar am awr a deng mlynedd am gyfnod yn fflat Haram. Wrth gwrs, fel diolch i fendith yr ieuenctid, mae angen y fendith felys a rhaid ei fwyta yn y cyfeiriad.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.