kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

hysbyseb: hebrwng

Conjunctions Almaeneg

Annwyl fyfyrwyr, byddwn yn gweld cysyllteiriau Almaeneg (Konjunktionen) yn y wers hon. Mae cyffyrddiadau yn eiriau sy'n cysylltu dau air neu fwy gyda'i gilydd. Gall cyffesiadau gysylltu nid yn unig geiriau ond brawddegau hefyd.

Rydym yn argymell eich bod yn archwilio ein darlith fendigedig ar gysyllteiriau Almaeneg (Konjunktionen) yn ofalus. Hyfforddwyr Almancax wedi'u paratoi ar eich cyfer chi. Mae pwnc cysyllteiriau Almaeneg yn un o'r pynciau y mae angen eu dysgu'n drylwyr o ran ffurfio brawddegau Almaeneg ac amrywiaeth brawddegau yn gywir. Fel rheol, dysgir pwnc cysyllteiriau Almaeneg nid i ddechreuwyr ddysgu Almaeneg, ond i'r rhai sydd ag Almaeneg lefel ychydig yn fwy sylfaenol a chanolradd.

Yn ôl y cwricwlwm addysg yn ein gwlad, dim ond “ve""ileAddysgir ychydig o gysyllteiriau fel ”yn y 9fed a'r 10fed radd, addysgir cysyllteiriau eraill yn yr 11eg a'r 12fed radd.

Nawr, gadewch i ni ddechrau ein pwnc o'r enw cysyllteiriau Almaeneg. Ar bwnc cysyllteiriau'r Almaen, byddwn yn gweld y cysyllteiriau a ddefnyddir fwyaf yn Almaeneg. Byddwn yn llunio brawddegau enghreifftiol am bob cyfuniad ac yn gorffen ein pwnc.

Almaeneg und cysylltiad

Und cysylltydd : Mae Und yn golygu "a". Mae ei ddefnydd fel mewn Twrceg a chydgysylltiad. Defnyddio dau air neu fwy, er enghraifft dau ferf neu fwy, ansoddeiriau, enwau, ac ati. ac mae'n gwasanaethu i gysylltu dwy frawddeg. Rhoddir brawddegau enghreifftiol am y cysylltiad und Almaeneg isod.

Muharrem und Meryem kommen.

Mae Muharram a Meryem yn dod.

Meddai und Hamza sprechen und kommen.

Mae Said a Hamza yn siarad ac yn dod.

Das Buch und das Heft sind rot.

Mae'r llyfr a'r llyfr nodiadau yn goch.

Das Buch ist gelb und rot.

Mae'r llyfr yn felyn a choch.

Sowohl Almaeneg… .. cysylltydd als, sowohl… .. wie connector

sowohl… .. als connector, sowohl… .. wie connector : Gan fod y ddau gyswllt hyn yn golygu tua'r un peth, gwnaethom ddelio â nhw yn yr un cyd-destun. Mae'r ddau gyswllt hyn yn golygu "y ddau ... a". Mae eu defnydd yr un peth. Gellir defnyddio un yn lle'r llall. Edrychwch ar y brawddegau enghreifftiol am y cysyllteiriau hyn isod.

Sowohl Efe als Mustafa kommen.

Mae Efe a Mustafa yn dod.

Ömer sowohl läuft wie spricht.

Ömer cerdded a sgyrsiau.

Mein Bruder spricht sowohl Türkisch als Deutsch.

Mae fy mrawd yn siarad Twrceg ac Almaeneg.

Der Ball ist sowohl gelb wie rot.

Mae'r bêl yn felyn a choch.

Cysylltiad aroglau Almaeneg

arogl ar y cyd : Mae Oder yn golygu cydgysylltiad neu (neu). Mae ei ddefnydd fel yn Nhwrceg. Isod, rydym yn cyflwyno brawddegau enghreifftiol am y cysylltiad aroglau Almaeneg at eich defnydd chi.

Die Katze ist gelb oder weiß.

Mae'r gath yn felyn neu'n wyn.

Ich gehe morgen oder übermorgen.

Rwy'n gadael ar ôl yfory neu yfory.

Muharrem spielt Pêl-fasged oder singt.

Mae Muharrem yn chwarae pêl-fasged neu'n canu.

Mein Vater kauft das Brot neu das Gebäck.

Mae fy nhad yn prynu bara neu fisgedi.

Cyd-gysylltiad Almaeneg

aber cydgysylltiad : Cyfieithir Aber but-but-lakin yn Dwrceg. Mae ei ddefnydd cyffredinol yn debyg i Dwrceg. Defnyddir fel arfer i gysylltu dwy frawddeg. Wrth gysylltu dwy frawddeg gyda'i gilydd, defnyddir coma cyn y cysylltiad aber. Mae brawddegau enghreifftiol a baratowyd gennym ni am y cysylltiad aber Almaeneg ar gael isod.

Das Auto ist grün, aber das Rad ist blau.

Mae'r car yn wyrdd ond mae'r beic yn las.

Mein Schwester spricht, aber nicht hört.

Mae fy chwaer yn siarad ond ddim yn gwrando.

Ich mag lesen Buch, aber ich mag nicht Musik hören.

Rwy'n hoffi darllen llyfrau ond dwi ddim yn hoffi gwrando ar gerddoriaeth

Ich kann laufen, aber ich kann nicht rennen.

Gallaf gerdded ond heb redeg.

Cysylltiad sondern Almaeneg

cysylltydd terfynol : Mae'r term cydgysylltiad, i'r gwrthwyneb, yn golygu'r gwrthwyneb. Mae'n cysylltu dwy frawddeg. Gallwch ddod o hyd i'r brawddegau enghreifftiol a ysgrifennwyd gan y tîm almancax am y cysylltiad diwethaf.

Der Tisch ist nicht blau, pydredd sondern.

Nid yw'r bwrdd yn las, ond yn goch.

Ahmet ist nicht im Garten, er olaf yn der Schule.

Nid yw Ahmet yn yr ardd, i'r gwrthwyneb, mae yn yr ysgol.

Das ist nicht Ahmet, Hasan diwethaf.

Nid Ahmet mo hwn, i'r gwrthwyneb, Hasan ydyw.

Meine Mutter kommt nicht, sondern geht.

Nid yw fy mam yn dod, i'r gwrthwyneb, mae hi'n gadael.

Cysylltiad denn Almaeneg

cysylltydd denn : Mae cysylltiad Denn yn golygu oherwydd ei fod fel arfer yn cysylltu dwy frawddeg. Mae'r tîm almancax wedi paratoi rhai brawddegau enghreifftiol am y cysylltiad denn Almaeneg i chi. Archwiliwch y brawddegau isod.

Ich kann heute nicht rennen, denn ich bin mude.

Ni allaf redeg heddiw oherwydd fy mod wedi blino.

Ich schwitze, denn ich spiele Fußball.

Rwy'n chwysu oherwydd fy mod i'n chwarae pêl-droed.

Lara kann kein Auto kaufen, denn sie hat kein Geld.

Ni all Lara brynu car oherwydd nad oes ganddi arian.

Ich lese Buch nicht, denn ich mag nicht lesen.

Nid wyf yn darllen llyfrau oherwydd nid wyf yn hoffi darllen.

Mae myfyrwyr annwyl, geiriau neu ymadroddion rydyn ni'n eu galw'n gysyllteiriau yn helpu i gysylltu brawddegau gyda'i gilydd. Yn Almaeneg Conjunctionen Maent o wahanol fathau yn ôl y brawddegau y maent ynddynt ac wedi'u gwahanu. Nid oes gan rai cysyllteiriau, yn enwedig yn Almaeneg, gyfwerth â Thwrci.

Cyn i ni orffen pwnc Cystrawennau Almaeneg, byddwn yn rhoi gwybodaeth fanylach ac ychydig o dablau ar gyfer ffrindiau mwy datblygedig. Nid oes angen i ffrindiau sydd newydd ddechrau dysgu Almaeneg neu ddim ond yn dysgu cysyllteiriau Almaeneg gael y wybodaeth ganlynol. Mae'r wybodaeth rydyn ni wedi'i rhoi uchod yn ddigonol. Nawr, gadewch i ni roi rhywfaint o wybodaeth fer am y mathau o gysylltiadau Almaeneg.

Cystrawennau sy'n Geiriau ar Wahân o'r Un Math (Nebenordnende Conjunctionen)

Mae'r cysyllteiriau yn y grŵp hwn yn gyfrifol am gysylltu'r un math o eiriau neu frawddegau. Mae cystrawennau brawddegau yr un peth â'r frawddeg sylfaenol.

Cydsyniad yr Almaen Cymedr yn Nhwrceg
und ve
neu neu
denn oherwydd
aber syndod
ond i'r gwrthwyneb / yn hytrach
doch serch hynny
  • und ve neu Fe'i defnyddir heb atalnodau tra ei fod yn well ar gyfer cymalau rhwymol.
  • don aber sondern doch Pan gânt eu defnyddio, mae brawddegau'n gwahanu brawddegau.
  • aber, sondern, doch defnyddir cysyllteiriau i wahanu brawddegau sylfaenol.
  • denn Defnyddir y cysylltiad yn unig i gysylltu geiriau neu ymadroddion yn y brif frawddeg.
  • Nodwedd arall yw pan fydd y pwnc neu'r ferf a ddefnyddir yn yr ail frawddeg yr un peth, nid oes angen ailadrodd.

Dedfrydau sy'n Defnyddio Mwy nag Un Cyd-destun

Mae cydgysylltiadau yn y grŵp hwn hefyd yn helpu i gysylltu geiriau o'r un math. Nebenordnende Conjunctionen yn cael eu cyfrif yn y grŵp. Mae'r cysyllteiriau a ddefnyddir yn gyffredin yn Almaeneg wedi'u nodi isod.

Cydsyniad yr Almaen Cymedr yn Nhwrceg
entweder… oder beth am ... ya
sowohl… als auch Heblaw'r
weder… noch nain
zwar ... aber … Ond…
nicht nur… sondern auch Nid yn unig ond hefyd

 

Cyffyrddiadau sy'n Gwahanu Gwahanol Mathau o Eiriau (Unterordnende Conjunctionen)

Mae'r cysyllteiriau yn y grŵp hwn yn gyfrifol am gysylltu'r prif frawddegau a'r brawddegau israddol. Mae gan y math hwn o frawddeg reol gwahanu coma.

Cydsyniad yr Almaen Cymedr yn Nhwrceg
sobald Mor fuan â
oherwydd oherwydd
nachdem ar ol hynny
obwohl er gwaethaf
soweit tan nawr
cwympiadau os
tra yn ystod
ob p'un a ydyw ai peidio
felly felly / am
wenn pryd
cyn heb
indem yn ystod / tra
da -oherwydd
fel yn y cyfamser
DAS it
bis tan
Solange … Cyhyd â
seit / seitdem ers hynny
Defnyddir fel cydgysylltiad geiriau arddodiad;
Arddodiad yr Almaen Cymedr yn Nhwrceg
vorher yn flaenorol
außerdem hefyd
deswegen Dyna pam
beziehungsweis i yn hytrach
genauso yr un ffordd
Dann ar ôl / ar ôl hynny
Serch hynny er hynny

Annwyl ffrindiau, dyma'r holl wybodaeth yr oeddem am ei rhoi ichi am bwnc cysyllteiriau'r Almaen. Rydym wedi gweld y cysyllteiriau Almaeneg a ddefnyddir fwyaf uchod ac rydym wedi gwneud llawer o frawddegau enghreifftiol sy'n gysylltiedig â'r cysyllteiriau hyn. Fel y tîm almancax, rydym yn parhau i gynhyrchu cynnwys gwreiddiol i chi na allwch ddod o hyd iddo yn unman. Gallwch hefyd greu gwahanol frawddegau eich hun a gwella'ch iaith dramor ar sail yr enghraifft brawddegau Almaeneg uchod.

Dymunwn lwyddiant i chi.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig