Erthyglau Almaeneg Darlith Der, Das, Die Video

0

Erthyglau Almaeneg, der, das, erthyglau marw Ein gwers fideo Almaeneg. Yn y wers hon, byddwn yn archwilio Artikeller yr Almaen, sef Der, Das, Die.

Yn gyffredinol dangosir pwnc artikel fel un o'r pynciau anoddaf i'r dysgwyr Almaeneg.

Yn Almaeneg mae un o'r geiriau isimler der, das, die denilen a elwir yn artikel o flaen pob enw rhyw.
Mae Der, das, die artikels yn rhai erthyglau Almaeneg (positif).
Maent o flaen bron pob enw ac mae'n rhaid cofio enwau (hy geiriau) ynghyd â'r erthyglau wrth gofio.
Yn gyffredinol, mae'r genws niwtral o ddynion, genws benywaidd die artikeli, yn das y genws niwtral yn symbol.
Nid oes gan y geiriau der, das a die gyfwerth Twrcaidd ac ni ellir eu cyfieithu yn llawn i'n hiaith. Mae'r geiriau hyn fel rhan o'r enw maen nhw ynddo. Wrth ddysgu enw, mae angen dysgu ei erthygl gyda'i gilydd fel petai'n air sengl gyda'r enw.
Cyfeirir at y gair erthygl fel "yr" mewn rhai ffynonellau ac fel "arddodiad diffiniad" mewn eraill.

Yn ogystal, fel gwybodaeth ychwanegol, mae erthyglau'n cael eu talfyrru fel y dangosir isod mewn llawer o eiriaduron ac adnoddau. Cadwch mewn cof y llythyrau talfyriad a ddangosir.
Mae'r rhan fwyaf o erthyglau wedi'u talfyrru fel a ganlyn:

der artikeli a ddangosir gan ddefnyddio'r llythrennau m neu r.
Dangosir art artikeli gan ddefnyddio'r llythrennau f neu e.
Dangosir y das artikel gan ddefnyddio'r llythrennau n neu s.

Mae dau fath o grŵp erthygl yn Almaeneg, sef erthyglau pendant ac erthyglau amhenodol. Byddwn yn archwilio'r grwpiau hyn yn yr adran nesaf.

Yn y fideo a roesom ar ddechrau ein pwnc, rhoddir gwybodaeth am yr erthyglau Almaeneg a ble a sut y defnyddir yr erthyglau Almaeneg.

Dymunwn lwyddiant i chi.

BRIF O RISALE-İ NUR
Mae cyfalaf bywyd yn brin. Mae swyddi angenrheidiol yn niferus.

Doethineb a phwrpas pobl yn cael eu hanfon i'r byd hwn; Adnabod y bydysawd ac efelychu Ef ac addoli.

Dyma'r mwyaf ffodus na ddylai'r byd anghofio'r etifedd, gadael i'r byd aberthu.

Y gwaith pwysicaf y mae Hâlık-ı Rahmân eisiau ei addoli yw diolch.

Rhaid i Rizâ fod yn Dduw yn eich gwaith. Os ydyw, nid oes gan y byd cyfan bwysigrwydd sylweddol.

Mae hwn yn gefnogwr byd. yr achos mwyaf yw ennill y byd. Os nad yw'r person yn iach, mae'n colli'r achos.

Yn eu tynged greulon, maen nhw'n mynd i farw ar eu cymblau gormesol. Felly maen nhw'n cael eu gollwng i lys.

Mae bydysawd Sultan-i yn un, a'r allwedd i bopeth yw gydag ef, ac mae ganddo bopeth o ffasiwn.

BETH YW NAMAZIN EHEMMİYETLİ? DYSGU
BETH YW'R ACHOS MWYAF DYNOL? DYSGU
SUT MAE EIN GWERSI YN DYSGU POB DDUW? DYSGU
Fel yr eglurir yn y Canllaw Ieuenctid, mae'n siŵr y bydd ieuenctid yn diflannu. Hyd yn oed os yw'r haf yn rhoi lle i'r gaeaf a'r gaeaf ac yn newid i ddydd a nos a nos, bydd hyd yn oed ieuenctid yn newid i henaint a marwolaeth. Os bydd y person ifanc dros dro a'r person dros dro i gyfeiriad camwedd yn rhinwedd gofalu, byddwch yn ennill gydag ef ieuenctid sengl, tragwyddol y mae'r holl Semâvî etiquettes yn rhoi newyddion da iddo.

Os yw rhywun yn mynd yn drallodus, am funud brawychus brawddeg, dedfryd o filiynau o funudau yn y carchar; yn ogystal, mae'r chwaeth a'r danteithion ifanc yn y fflat nad yw'n gyfreithlon, ar wahân i ddiolchgarwch a diolchgarwch y boen a'r gofid a'r pleser difrifol, a'r pechodau a'r frwydr fydol, yn cadarnhau bod yna elmets yn yr un blas, yn hytrach na'r blas, gyda phob profiad ifanc tew.
.
.
.
Os ewch chi i gyfeiriad y cylch, mae'r ieuenctid yn giwt iawn a bydd ilahi nimet hyfryd a melys-i-hay melys a phwerus fel person ifanc disglair a ifanc yn rhoi diwedd ar, yn enwedig gan fod y Qur'an fel llyfrau aml-adnod ac edicts yr holl semâvî maent yn rhoi rhybudd ac yn rhoi newyddion da. Dyma'r gwir. Ac os yw'r fflat halal yn ddigon da. Ac os oes gennych garchar am awr a deng mlynedd am gyfnod yn fflat Haram. Wrth gwrs, fel diolch i fendith yr ieuenctid, mae angen y fendith felys a rhaid ei fwyta yn y cyfeiriad.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.