Beth yw alergedd, achosion alergedd, beth yw da alergedd?

0

BETH YW ALLERGY?
Alergen yw ymateb y system imiwnedd i ddimensiynau gormodol neu annormal o ganlyniad i fynediad sylweddau diniwed i'r corff am unrhyw reswm. Er eu bod yn ddiniwed, mewn rhai achosion gallant arwain at ganlyniadau angheuol sy'n peryglu bywyd. Fel rheol, nid yw'r ymatebion hyn yn digwydd, ond gall rhai pobl. Yn enwedig gall bod yn dueddol yn enetig hefyd ei achosi. Gall alergeddau fod yn alergeddau tymhorol yn ogystal ag gydol y flwyddyn. Mae alergeddau tymhorol yn enghreifftiau o alergedd yn y gwanwyn.

BETH YW ACHOSION ALLERGY?

Yn gyffredinol, gellir dosbarthu cyflyrau alergaidd o dan ddau bennawd. Mae'n cael ei achosi gan amgylchedd naturiol a chemegol. Gall cefndir genetig, paill dôl, gwiddon llwch tŷ, gwallt anifeiliaid, ffyngau llwydni, gwenwyn gwenyn a rhai bwydydd arwain at ganlyniadau alergaidd. Yn benodol, yr alergeddau mwyaf cyffredin yw wyau, codlysiau, gwenith, cnau daear, berdys, llaeth, soi a chnau. Gall alergedd bwyd effeithio ar 5% o blant a 3% o oedolion. Mae'r alergedd bwyd yn cael ei amlygu mewn ystod eang o ddimensiynau ysgafn i drwm.
Gellir rhannu alergeddau croen yn ecsema, wrticaria ac angioedema. Dermatitis atopig yw'r math mwyaf cyffredin o ecsema. Mae'r cyflwr hwn yn achosi cosi sych a briwiau croen coch.
Barnu oddi wrth achosion alergedd i'r croen; alergenau, gwallt anifeiliaid, sebon, glanedyddion a golchdrwythau, fel aer sych yn sbarduno ecsema.
Yn achos alergeddau i gyffuriau, efallai na fydd y person yn dangos ei hun pan ddaw i gysylltiad â'r cyffur gyntaf. Yn ddiweddarach, mae brech ar y croen, wrticaria, cosi, anadlu gwichian, chwyddo, chwydu, pendro. Gellir defnyddio profion croen a phryfocio cyffuriau cyffuriau i ganfod hyn hefyd.
Mewn rhai achosion, mae'r alergedd yn digwydd pan fydd y corff yn wan. Er enghraifft, mae beichiogrwydd neu afiechyd yn digwydd mewn sefyllfaoedd fel.

BETH YW SYMPTOMAU ALLERGY?

Mae tisian, trwyn yn rhedeg, tagfeydd trwynol, cochni yn y llygaid, cosi a dyfrio, gwichian yn y gwddf, peswch, brech ar y croen a brech sy'n cosi, mae symptomau fel asthma ac ecsema yn dod yn eu blaenau.

PROFION AR GYFER DIOGELU ALLERGY

Gellir ei bennu gan brofion croen a phrofion gwaed. Mae'r canlyniadau ar gael mewn min 20 gyda phrofion croen ac oriau 24 - 48 gyda dadansoddiad gwaed.
1 - Prawf Prick: 20 - Gellir nodi mathau 30 o alergenau. Ar ôl crafu croen y claf, mae sylweddau sy'n achosi alergedd yn cael eu paratoi fel toddiant ac yn diferu i'r croen wedi'i grafu ac yn aros am funudau 30. Yn dilyn hynny, mae'r sylwedd sy'n cael ei ollwng i'r lleoedd lle mae cochni yn digwydd yn cael ei ystyried yn sylwedd alergen. Y peth pwysig i'w nodi yn y prawf hwn yw y dylid cynnwys rhai o'r cyffuriau a ddefnyddir wrth werthuso'r cyffuriau hyn cyn y broses brawf oherwydd eu bod yn effeithio ar ganlyniadau'r profion.
2 - Prawf Patch: Mae'n ffordd o ganfod yr alergenau sy'n achosi ecsema. Ar ôl arllwys y cemegau ar dâp, glynir wrth gefn y claf ac aros am ddau ddiwrnod. Mae'r tâp yn cael ei dynnu yn rhew'r broses aros. Ac ystyrir bod y cemegyn lle mae'r cochni yn digwydd yn alergen i alergedd y claf.
3 - Prawf Gwaed (gwrthgorff IgE): Dyma'r ffordd i bennu cyfradd gwrthgorff IgE yn y gwaed. yn ddull a ddefnyddir i fesur.

BETH YW MATHAU ALLERGY?

RHINITIS ALLERGIG; rhinitis alergaidd; yn cael ei alw'n dwymyn gwair neu dwymyn yr haf mewn cymdeithas. Achosir yr alergedd hwn gan amrywiol gemegau, gwallt anifeiliaid, rhai bwydydd, llwch cartref, paill. Cosi, tagfeydd, cosi yn y gwddf, peswch sych, sych, symptomau fel trwyn yn rhedeg.
ASTHMA ALLERGIG; fe'i gwelir fel arfer mewn pobl sy'n dueddol o alergeddau. Mae symptomau fel peswch sych, diffyg anadl a thyndra'r frest yn ymddangos. Mae sylweddau alergenig yn cael eu hachosi gan flew anifeiliaid, llwch tŷ, paill, chwilod duon, mowldiau mewn pobl sydd â'r afiechyd mwyaf cyffredin.
CONJUNCTIVITIS ALLERGIG; yn alergedd cyffredin. Mae'n digwydd o ganlyniad i adwaith y bilen o'r enw conjunctiva sy'n gorchuddio gaeaf gwyn y llygaid i sylweddau alergen. Mae'r llygad yn achosi symptomau amrywiol. Mae'r symptomau hyn yn cynnwys; Mae cosi, llosgi a dyfrio yn symptomau. Mae math 5 o lid yr ymennydd alergaidd ar gael. Mae'r rhain yn cynnwys: llid yr amrannau alergaidd tymhorol, llid yr amrannau alergaidd lluosflwydd, ceratoconjunctivitis Vernal, ceratoconjunctivitis atopig a llid yr amrannau papilaidd anferth.
wrticaria: yn digwydd oherwydd rhesymau naturiol a chemegol. Mae cyffuriau, maetholion fel llaeth buwch, cnau, tomatos ac wyau, ychwanegion mewn bwydydd parod i'w bwyta, sylweddau sy'n cael eu hanadlu fel paill a llwch cartref yn cael eu hachosi gan frathiadau pryfed. Mae cosi, cochni, fel symptomau ar gael.
LLAWER BWYD: yw adwaith alergaidd y corff i'r protein mewn bwydydd. Gellir gweld rhuthr, cosi, poen stumog a dolur rhydd fel symptomau bibi.
DERMATITIS ATOPIG; Mae'n ecsema plentyn gyda'i enw cyffredin. Os na chaiff y clefyd hwn ei drin, mae posibilrwydd y bydd yn troi'n asthma a rhythm alergaidd yn y dyfodol. Mae 6 yn digwydd mewn plant rhwng misoedd a 2. Mae'r symptomau'n cynnwys pruritus a briwiau coch sych.
STOC BEE; poen, chwyddo a datrysiad digymell ar ôl cyfnod byr, gall y sefyllfa hon gyrraedd dimensiynau mwy peryglus.
Anaffylacsis; Dyma'r amrywiaeth fwyaf peryglus a marwol ymhlith alergeddau. Gall anawsterau anadlu, colli ymwybyddiaeth arwain at ganlyniadau.
SUT I DRINIO ALLERGY?
Fe'i canfyddir trwy gymhwyso prawf gwaed a phrawf croen ar gyfer diagnosis alergedd. Ac mae rhyddhad, therapi cyffuriau ac, os oes angen, dulliau imiwnotherapi yn cael rhyddhad.
3 yw'r dull sylfaenol o driniaeth. Y cyntaf yw osgoi alergedd. Sydd bron yn bosibl. Yr ail ddull yw therapi cyffuriau. Yma, dylid defnyddio cortisone a gwrth-histaminau. Y trydydd dull mwyaf effeithiol yw triniaeth brechlyn. Yn y driniaeth hon, rhoddir sylwedd sy'n achosi alergedd i'r claf yn gyntaf ar isel ac yna ar ddognau uchel i ddileu sensitifrwydd y claf i'r alergedd. Mae triniaeth frechlyn hefyd yn cael ei wneud mewn dau ddull. Yn yr 6 cyntaf - mae 12 yn parhau am fisoedd. Ac fe'i gweinyddir o ddos ​​isaf i ddos ​​uwch. Cymhwysir yr ail ddull trwy roi diferion o dan y tafod.

DIOGELU ALLERGY

Mae atal alergaidd hefyd yn bwysig mewn rhinitis alergaidd. Ar gyfer hyn a gwiddon llwch, dylid darparu'r awyru angenrheidiol i leihau lleithder, dylid cymryd gofal i lanhau cynhyrchion fel lliain gwely a lliain gwely, a dylid osgoi cynhyrchion sy'n cynnwys plu a gwlân yn yr ystafelloedd gwely.
I amddiffyn rhag paill; dylid cadw paill mewn ardaloedd caeedig gymaint â phosibl yn ystod cyfnodau o drwchus. Dylid cymryd gofal wrth ddefnyddio sbectol haul ac, os yn bosibl, hidlydd paill mewn aerdymheru a cherbydau.
Mae'n bwysig cadw'r tai yn sych er mwyn atal ffyngau rhag ffurfio. A dylid defnyddio amonia i lanhau arwynebau gwlyb.
Dylid osgoi alergeddau i fwydydd o'r cynhyrchion hyn a nwyddau traul sy'n cynnwys y cynhyrchion hyn.
Os oes gan fabanod risg uchel o alergeddau, ni ddylid dod â llaeth y fron i ben cyn misoedd 6.
Dylid ystyried defnyddio masgiau yn ystod gwaith tŷ.
Dylid rhoi'r gorau i yfed.
Ni ddylid defnyddio persawr, cynhyrchion chwistrellu.
Dylid osgoi planhigion ac anifeiliaid yn y tŷ.
Dylid osgoi bwyta bwyd.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.